СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,


КАТО СЪБЛЮДАВАТ основните принципи на многопартийната демокрация, правовата държава, зачитането на правата на човека и пазарната икономика;


КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на Заключителния акт от Хелзинкската конференция относно сигурността и сътрудничеството в Европа, и по-специално нейната Декларация за принципите;


КАТО ПРИВЕТСТВАТ намерението на страните от Централна и Източна Европа да продължат практическото прилагане на многопартийната демокрация, укрепването на демократичните институции, правовата държава и зачитането на правата на човека, както и тяхното желание да осъществят реформи с цел да се развият като пазарно-ориентирани икономики;


КАТО ОТЧИТАТ важността от по-близко и координирано сътрудничество, което има за цел да насърчава икономическия напредък в страните от Централна и Източна Европа, като помогне на икономиките на тези страни да станат по-конкурентоспособни в международен план и им съдейства при тяхното преструктуриране и развитие и намали по този начин, когато е уместно, всякакви рискове свързани с финансирането на техните икономики;


УБЕДЕНИ, ЧЕ създаването на многостранна финансова институция, която е европейска по своя основен характер и с широко международно участие, предвид нейния членски състав, ще помогне за постигането на тези цели и ще бъде нова и уникална структура за сътрудничество в Европа;


СЕ ДОГОВОРИХА ДА създатат Европейска банка за възстановяване и развитие (наричана по-долу “Банката”), която ще оперира съгласно следното:ГЛАВА I


ЦЕЛ, ФУНКЦИИ И ЧЛЕНСТВО


Член 1


Цел


Допринасяйки за икономическия напредък и възстановяване, целта на Банката е да насърчава прехода към пазарно-ориентирани икономики и да насърчава частната и предприемаческа инициатива в страните от Централна и Източна Европа, които са поели ангажимента и прилагат принципите на многопартийна демокрация, плурализъм и пазарна икономика.


Член 2


Функции


1. За да изпълни в дългосрочен план целта си за насърчаване на прехода в страните от Централна и Източна Европа към отворени пазарно-ориентирани икономики и насърчаването на частната и предприемаческа инициатива, Банката подпомага страните бенефициентки да прилагат структурни и секторни икономически реформи, включително демонополизация, децентрализация и приватизация, които да подпомогнат техните икономики да станат изцяло интегрирани в международната икономика чрез мерки, които:


(i) насърчават, чрез частни и други заинтересовани инвеститори, създаването, подобряването и разширяването на продуктивен, конкурентен и частен сектор, и по-специално малки и средни предприятия;


(ii) мобилизират вътрешен и външен капитал и опитен мениджмънт за целите описани в (i);


(iii) насърчават производствени инвестиции, включително във финансовия сектор и сектора на услугите, и съотвентата инфраструктура, когато е необходимо за поддържане на частната и предприемаческа инициатива, като по този начин подпомагат за създаването на конкурентна среда и подобряващи се производителност, стандарт на живот и условия на работа;


(iv) предоставят техническа помощ за подготовката, финансирането и прилагането на важни проекти, независимо дали са индивидуални или в контекста на специфични инвестиционни програми;


(v) стимулират и насърчават развитието на капиталовите пазари;


(vi) подкрепят добре обосновани и икономически приложими проекти, които обхващат повече от една страна бенефициентка;


(vii) насърчават в пълната гама от своите дейности природосъобразно и устойчиво развитие; и


(viii) предприемат други подобни дейности и предоставят други подобни услуги, които могат да насърчават тези функции.


2. Изпълнявайки функциите, упоменати в параграф 1 от настоящия член, Банката работи в тясно сътрудничество с всичките си членове и по настоящия начин, по нейно усмотрение, когато счете за необходимо съгласно условията на настоящото споразумение, с Международния валутен фонд (МВФ), Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), Международната финансова корпорация (МФК), Многостранната агенция за гарантиране на инвестиции и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, и си сътрудничи с Обединените нации и нейните специализирани агенции и други свързани органи и всякакви други образувания, държавни или частни, които се занимават с икономическото развитие и инвестициите в страните от Източна и Централна Европа.


Член 3


Членство


1. Членството в Банката е отворено за:


(i) 1. европейските страни и


2. неевропейските страни, които са членки на Международния валутен фонд;

и


(ii) Европейската икономическа общност и Европейската инвестиционна банка.


2. Държави, които отговарят на критериите за членство съгласно параграф 1 от настоящия член, които не стават членки съгласно член 61 от настоящото споразумение, могат да бъдат приети, при режим и условия, каквито Банката може да определи, за да станат членки на Банката след положително гласуване на не по-малко от две трети от гуверньорите, представляващи не по-малко от три четвърти от общия брой на гласовете на членовете.


ГЛАВА II


КАПИТАЛ


Член 4


Допустим основен капитал


1. Първоначалния основен капитал е десет милиарда (10 000 000 000) ECU. Той се разделя на един милион (1 000 000) акции, всяка с номинална стойност в размер на десет хиляди (10 000) ECU, които са на разположение за записване само от членовете съгласно разпоредбите на член 5 от настоящото споразумение.


2. Първоначалният размер на акционерния капитал се разделя на отчетени за членски внос акции и подлежащи на изплащане при поискване акции. Първоначалната обща съвкупна стойност на отчетените акции е три милиарда (3 000 000 000) ECU.


3. Разрешеният размер на основния капитал може да се увеличава по време и при такива условия, които са препоръчителни, с вота на не по-малко от две трети от гуверньорите, представляващи не по-малко от три четвърти от общия брой гласове на членовете.


Член 5


Записване на акции


1. Всеки член записва акции от акционерния капитал на Банката, предмет на изпълнението на правните изисквания. Всяко записване в основния капитал е за отчетени акции и акции, платими при поискване в съотношение три към седем. Първоначалният брой акции достъпни за записване от страните по настоящото споразумение, които стават членки съгласно член 61 от настоящото споразумение се тези, предвидени в приложение A. Нито едни член не може да има първоначално записване от по-малко от сто (100) акции.


2. Първоначалният брой на акциите, които се записват от страните, които са приети за членове съгласно член 3, параграф 2 от настоящото споразумение, се определя от Съвета на гуверньорите; при условие обаче, че не се разрешава подобно записване, ако тя има за резултат намаляване процента от основния капитал на страните, които са членки на Европейската икономическа общност, заедно с Европейската икономическа общност и Европейската инвестиционна банка, под по-голямата част от общия размер на вписания акционерен капитал.


3. Съветът на гуверньорите преразглеждат основния капитал на Банката на интервали от време не по-дълги от пет години. В случай на увеличаване на основния капитал, всеки член има основателната възможност да подпише, при еднакъв режим и условия, каквито Съветът на гуверньорите определи, част от увеличението на основния капитал, еквивалентна на записаната част от основния капитал, която той има от общия размер на основния капитал непосредствено преди такова увеличение. Нито едни член не се задължава да подписва част от увеличението на основния капитал.


4. Предмет на разпоредбите на параграф 3 от настоящия член, Съветът на гуверньорите може, по искане на някой член, да увеличи подписката на този член, или да предостави акции на този член в рамките на основния капитал, които не са взети от други членове; при условие обаче, че не се разрешава подобна подписка, ако тя има за резултат намаляване процента от основния капитал на страните, които са членки на Европейската икономическа общност, заедно с Европейската икономическа общност и Европейската инвестиционна банка, под по-голямата част от общия размер на вписания основен капита.


5. Първоначално записани акции от членовете се издават по номинал. Други акции се издават по номинална стойност, освен ако Съветът на гуверньорите, чрез вота на не по-малко от две трети от гуверньорите, представляващи не по-малко от две трети от общия брой на гласовете на членовете, реши да ги издава при специални условия при друг режим.


6. Акциите от основния капитал не могат да се залагат или претоварват с такси по никакъв начин, и не могат да се прехвърлят освен на Банката съгласно глава VII на настоящото споразумение.


7. Отговорността на членовете по акциите се ограничава до неплатената част от тяхната цена при издаването им. Нито едни член на ЕБВР не отговаря, по силата на членството си, за задълженията на Банката.


Член 6


Изплащане на записванията


1. Изплащането на отчетените акции от първоначално записаната сума от всяка договаряща се страна по настоящото споразумение, която става членка съгласно член 61 от настоящото споразумение, се извършва на пет вноски от по двадесет процента от сумата. Първата вноска е платима от всеки член до шестдесет дни след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, или след датата на депозиране на документа за неговото ратифициране, приемане или одобряване съгласно член 61, ако последната дата е по-късна от датата на влизане в сила. Оставащите четири вноски стават дължими последователно една година след датата, на която предишната вноска е станала дължима и всяка се заплаща в съотвествие със законовите изисквания на всяка държава-членка.


2. Петдесет процента от плащането на всяка вноска съгласно параграф 1 от настоящия член, или от член приет съгласно параграф 2 от член 3 от настоящото споразумение, може да се извърши чрез издаването на записи на заповед или други облигации, издадени от такъв член в екю, американски долари или японски йени, пуснати тъй като Банката се нуждае от средства за разплащане в резултат на нейните операции. Подобни книжа или облигации не са прехвърлими, не носят лихви и са платими на Банката по цени при поискване. Търсенето на подобни книжа или облигации, за разумни периоди от време, трябва да бъде такова, че стойността на подобно търсене в екю по време на търсенето от всяка държава-членка да е пропорционална на броя изплатените записани акции, държани от всяка държава-членка, която депозира подобни книжа или облигации.


3. Всички задължения за плащане при записването на акции от основния капитал се извършва или в екю, или в американски долари или в японски йени въз основа на средния обменен курс на съответната валута в екю за периода от 30 септември 1989 г. до 31 март 1990 г. включително.


4. Изплащането на вписаната стойност от подлежащия на изплащане основен капитал на Банката е предмет на поискване, като се вземат предвид членове 17 и 42 от настоящото споразумение, само както и когато Банката поиска да изпълни задълженията си.


5. В случай на поискване, упоменато в параграф 4 от настоящия член, плащане се извършва от члена в екю, американски долари или японски йени. Подобни искания са еднообразни със стойност в екю на всяка изискуема акция изчислена към датата на искането.


6. Банката определя мястото за всяко плащане съгласно настоящия член не по-късно от един месец след встъпителното заседание на Съвета на гуверньорите, при условие че преди подобно определяне, плащането на първата вноска, упомената в параграф 1 от настоящия член се извършва в Международната инвестиционна банка, в качеството си на довереник на Банката.


7. За записвания, различни от тези, описани в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, плащания от члена по отношение на записване на изплатени акции в допустимия основен капитал се извършват в екю, американски долари или японски йени, независимо дали става въпрос за плащане в брой или чрез записи на заповед или други облигации.


8. За целите на настоящия член, плащане или деноминация в екю включва плащане или деноминация във всяка друга напълно конвертируема валута, която е равностойна, на датата на плащане или инкасиране, на стойността на съответната облигация в екю.


Член 7


Обикновени капиталови ресурси


Както се използва в настоящото споразумение, терминът “обикновени капиталови ресурси” на Банката включва следното:


(i) основния капитал на Банката, включително отчетените и платими акции, записани съгласно член 5 от настоящото споразумение;


(ii) средства набрани чрез заеми на Банката по силата на предоставените правомощия по алинея (i) от член 20 от настоящото споразумение, към които се прилага поетото задължение за поискване съгласно параграф 4 от член 6 от настоящото споразумение;


(iii) средства, получени при връщане на заеми или гаранции и приходи от разпореждане с инвестиции в имущество направени с ресурсите, посочени в алинеи (i) и (ii) от настоящия член;


(iv) доход получен от предоставянето на заеми и инвестиции в имущество, направени с ресурсите, посочени в алинеи (i) и (ii) от настоящия член, и приход, произтичощ от гаранциите, както и застраховките, които не са част от специалните операции на Банката;


и


(v) всички други средства или прилод, получени от Банката, които не са част от ресурсите на нейните специални средства, упоменати в член 19 от настоящото споразумение.ГЛАВА III


ОПЕРАЦИИ


Член 8


Страни-бенефициенти и използване на ресурсите


1. Ресурсите и услугите на Банката се използват изключително за прилагане на целта и осъществяване на изложените функции съответно в членове 1 и 2 от настоящото споразумение.


2. Банката може да извършва своите операции в страни от Централна и Източна Европа, които устойчиво напредват в прехода към пазарно-ориентирани икономики и насърчаването на частната и предприемаческа инициатива, и които прилагат, с конкретни стъпки и по други начини, принципите, изложени в член 1 от настоящото споразумение;


3. В случаите, при които даден член вероятно провежда политики, които не отговарят на член 1 от настоящото споразумение, или при изключителни обстоятелства, Бордът на директорите преценява дали достъпа на този член до ресурсите на Банката трябва да се суспенира или да се промени и може да направи съответните препоръки до Съвета на гуверньорите. Всяко решение по тези въпроси се взима от Съвета на гуверньорите с мнозинство не по-малко от две трети от гуверньорите, представляващи не по-малко от три четвърти от общия брой на гласовете на членовете.


4. (i) Всяка потенциална страна-бенефициентка може да поиска Банката да предостави достъп до нейните ресурси за ограничени цели за период от три години, започващ след влизането в сила на настоящото споразумение. Всяко подоблно искане се прилага като неразделна част към настоящото споразумение веднага щом е изготвена.


(ii) По времето на такъв период:


a) Банката предоставя на такава страна и на предприятията на нейната територия, въз основа на тяхното искане, техническа помощ и друг вид помощ, насочена към финансирането на нейния частен сектор, към улесняване на прехода от държавни предприятия към частна собственост и контрол, и към подпомагане предприятията, работещи конкурентноспособно и преминаващи към участие в пазарно-ориентираната икономика, която е пропорционална на изложената в параграф 3 от член 11 от настоящото споразумение;


б) общият размер на всяка така предоставена помощ не може да надхвърля общия размер на платените суми в брой или чрез записи на заповед, издадени от тази страна за нейните акции.


(iii) В края на този период, решението да се предостави достъп на такава страна извън огланиченията, конкретизирани в букви a) и б), се взима от Съвета на гуверньорите с мнозинство не по-малко от три четвърти от гуверньорите, представляващи не по-малко от осемдесет и пет процента от общия брой на гласовете на членовете.


Член 9


Обикновени и специални операции


Операциите на Банката се състоят от обикновени операции, финансирани от обикновените капиталови ресурси на Банката, посочени в член 7 от настоящото споразумение и специални операции, финансирани от ресурсите на специалните фондове, упоменати в член 19 от настоящото споразумение. Двата вида операции могат да се комбинират.


Член 10


Разделяне на операциите


1. Обикновените капиталови ресурси и ресурсите на специалните фондове на Банката по всяко време и във всяко отношение се съхраняват, използват, договарят, инвестират или се разполага с тях по други начини изцяло отделени едни от други. Финансовите декларации на Банката показват заедно резервите на Банката и обикновените й операции, а отделно специалните й операции.


2. Обикновените капиталови ресурси на Банката, при никакви обстоятелства, не се таксуват, или използват за отстъпка, загуби или задължения, произтичащи от специалните операции или други дейности, за които първоначално са използвани или договаряни ресурси от специалните фондове.


3. Разходи, директно произтичащи от обикновените операции, се начисляват върху обикновените капиталови ресурси на Банката. Разходи, директно произтичащи от специалните операции, се начисляват върху ресурсите на специалните фондове. Всички други разходи, предмет на параграф 1 от член 18 от настоящото споразумение, се начисляват, както е определено от Банката.


Член 11


Методи за извършване на операции


1. Банката извършва операциите си за подпомагане на целта и функциите си, определени в членове 1 и 2 от настоящото споразумение, по един или по всички от следните начини:


(i) чрез предоставянето или съфинансирането заедно с многостранни институции, търговски банки или други заинтересовани източници, или участието в заеми за предприятия от частния сектор, заеми за всяко държавно предприятие, което работи конкурентоспособно и се движи към участие в пазарно-ориентираната икономика, и заеми за всяко държавно предприятие с цел улесняване на неговия преход към частна собственост и контрол; по-специално с цел улесняване и насърчаване на участието на частен и/или чуждестранен капитал в такива предприятия;


(ii) a) чрез инвестиране в собствения капитал на предприятията от частния сектор;


б) чрез инвестиране в собствен капитал на всяко държавно предприятие, което работи, което е конкурентоспособно и преминава към участие в пазарно-ориентираната икономика, и инвестиране в собствения капитал на всяко държавно предприятие, за да улесни неговия преход към частна собственост и контрол; по-специално с цел улесняване и насърчаване на участието на частен и/или чуждестранен капитал в такива предприятия;


и


в) чрез поемане на задължение за закупуване на всички непродадени акции на дадено дружество, където други средства за финансиране не са подходящи, справедливото емитиране на ценни книжа от предприятия от частния и от държавния сектор, посочени в буква б) по-горе за целите, упоменати в тази алинея;


(iii) чрез улесняване достъпа до вътрушните и международните капиталови пазари на предприятия от частния сектор или на други предприятия, посочени в алинея (i) от настоящия параграф за целите, упоменати в тази алинея, чрез предоставянето на гаранции, където други начини за финансиране не са подходящи, и чрез финансово консултиране и други форми на оказване на помощ;


(iv) разгръщане на ресурсите на специалните фондове съгласно споразуменията определящи тяхното ползване,


и


(v) отпускайки или участвайки в заеми и предоставяйки техническа помощ за възстановяване и развитие на инфраструктура, включително програми, свързани с околната среда, необходими за развитието на частния сектор и прехода към пазарно-ориентирана икономика.


За целите на настоящия параграф, държавно предприятие не се разглежда като работещо по конкурентоспособен начин освен ако то работи самостоятелно в конкурентна пазарна среда и освен ако то е предмет на законите за обявяване в несъстоятелност.


2. (i) Бордът на директорите преразглежда поне веднъж годишно операциите и стратегията за отпускане на заеми на Банката във всяка страна-бенефициент, за да осигури пълното обслужване на целите на Банката, определени в членове 1 и 2 от настоящото споразумение. Всяко решение, във връзка с подобен преглед се взима с мнозинство от не по-малко от две трети от директорите, представляващи не по-малко то три четвърти от общия брой на членовете.


(ii) упоменатият преглед включва, освен това, разглеждането на напредъка, който всяка страна-бенефициент е постигнала при децентрализацията, демонополизацията и приватизацията и съответните дялове от предоставените от Банката заеми на частни предприятия, държавни предприятия в процес на преход към участие в пазарно-ориентираната икономика или приватизацията, за инфраструктура, техническа помощ и за други цели.


3. (i) Не повече от четиридесет процента от общата сума на предоставените от Банката заеми, гаранции и инвестиции в собствен капитал, без да се засягат другите й операции, посочени в настоящия член, се предоставят на държавния сектор. Такаво процентово ограничение се прилага първоначално за период от две години, от датата, на която Банката започва своите опрерации, като се прибавя една година към друга, и така по отношение на всяка следваща финансова година.


(ii) за всяка страна, не повече от четиридесет процента от общата сума на сключените от Банката заеми, гаранции или инвестиции в собствен капитал за период от пет години, като се прибавя една година към друга, и без да се засягат другите операции на Банката, посочени в настоящия член, се предоставят на държавния сектор.


(iii) за целите на настоящия параграф:


a) държавния сектор включва национални и местни правителства, техните агенции и притежаваните или контролирани от всеки от тях предприятия;


б) заем, гаранция или инвестиция в собствения капитал на държавно предприятие, което прилага програма за постигане на частна собственост и контрол, не се считат като отпуснат или направен за държавния сектор;


в) заеми за финансови посредници, които ги предоставят на частния сектор, не се считат за предоставени на държавния сектор.


Член 12


Ограничения върху обикновените операции


1. Общата стойност на непокрити заеми, инвестиции в собствен капитал или гаранции, предоставени от Банката при нейните обикновени операции, не се увеличават по всяко време, ако с такова увеличение общата стойност на ненамаления записан капитал, на резервите и излишъка, включени в нейните обикновени капиталови ресурси, биха могли да се надвишат.


2. Сумата на всяка инвестиция в собствен капитал нормално не може да надвишава процента от сътветния собствен капитал на предприятието, определен като общо правило, което се счита за подходящо от Борда на директорите. Чрез подобна инвестиция, Банката не търси възмжност за постигане на контрол над съответното предприятие и не упражнява подобен контрол, или не поема пряка отговорност за управление на което и да е предприятие, в което е инвестирала, с изключение на случаите на фактическо или опасност от неизпълнение на задълженията във връзка с всяка от нейните инвестиции, фактическа или опасност от неплатежоспособност на предприятие, в което подобна инвестиция е могло да бъде направена, или други случаи, по мнение на Банката, които заплашват да провалят подобна инвестиция; в подобен случай Банката може да предприеме такива действия и да упражнява такива права доколкото тя смята за необходимо за защита на нейните интереси.


3. Размерът на направените от Банката инвестиции в собствен капитал, не може по което и да е време да надвишава сума, съответстваща на общия нетен размер на изплатния вписан капитал, излишък и общи резерви.


4. Банката не издава гаранции за експортни кредити, нито предприема застрахователни дейности.


Член 13


Оперативни принципи


Банката действа съгласно следните принципи:


(i) Банката прилага разумни банкови принципи при всичките си операции;


(ii) операциите на Банката осигуряват финансиране на специфични проекти, независимо дали те са самостоятелни или в контекста на специфични инвестиционни програми, и на техническа помощ структурирано, за да може да изпълнява нейната цел и функции, както са определени в членове 1 и 2 от настоящото споразумение;


(iii) Банката не финансира начинания на територията на страна-членка, ако тя не е съгласна с подобно финансиране;


(iv) Банката не позволява непропорционална част от нейните ресурси да се използват в полза, на която и да е страна-членка;


(v) Банката се стреми да поддържа разумна диверсификация на всички свои инвестиции;


(vi) преди предоставянето на заем, гаранция или инвестиция в основен капитал, кандидатът представя адекватно предложение, а председателят на Банката представя пред Борда на директорите писмен доклад относно предложението, заедно с препоръки, въз основа на служебно проучване;


(vii) Банката не предприема действия за финансиране или предоставяне на благоприятни условия, когато кандидатът може да получи достатъчно финансиране или благоприятни условия на друго място при режим и условия, които Банката счита за разумни;


(viii) като предоставя или гарантира финансиране, Банката обръща особено внимание на перспективата кредитополучателят и неговия гарант, ако има такъв, да могат да изпълнят задълженията съгласно договора за финансиране;


(ix) в случай на директен заем предоставен от Банката, кредитополучателя получава разрешение от Банката да тегли от своите фондове само с цел да посрещне реално направени разходи;


(x) Банката търси възможности за револвиране на своите фондове чрез продажба на своите инвестиции на частни инвеститори, когато тя може да направи това по подходящ начин и при удовлетворителни условия;


(xi) при инвестирането в отделни предприятия, Банката предприема своето финнасиране при режим и условия, които тя счита за подходящи, като взема предвид изискванията на предприятието, рисковете, които Банката поема и режима и условията обикновено постигнати от частни инвеститори за подобно финансиране;


(xii) Банката не поставя ограничения върху снабдяването със стоки и услуги от всяка страна, от приходите от който и да е заем, инвестиция или друго финансиране предприето при обикновените или специалните операции на Банката, и във всички подходящи случаи, прави отпусканите от нея заеми и други операции зависими от международните покани за участие в тръжна процедура;


и


(xiii) Банката предприема необходимите мерки, за да гарантира, че приходите от всеки предоставен заем, гарантиран заем и заем, в който Банката участва, или всяка инвестиция в собствен капитал, се използват само за целите, за които е предоставен заема или инвестицията, като обръща особено внимание на съображенията за икономичност и ефективност;


Член 14


Режими и условия за заеми и гаранции


1. В случай на заем, участие или гаранция предоставени от Банката, договорът създава режима и условията на заема или съответната гаранция, включително тези, отнасящи се до плащането на главницата, лихвите и други такси и разходи, падежи и дати на плащане относно съответно заема или гаранцията. Като определя подобни режими и условия, Банката взема изцяло предвид необходимостта от гарантиране на нейния доход.


2. Когато самият бенефициент на заеми или гаранции по заеми не е страна-членка, но е държавно предприятие, Банката може, когато е желателно, като има предвид различните подходи, подходящи за публични и държавни предприятия в преход към частна собственосто и контрол, да изисква член или членове, на чиято територия ще се реализира засегнатия проект, или държавна агенция или какъвто и да е инструмент на подобни член или членове, приемлив за Банката, да гарантира плащането на главницата, лихвите, таксите и други пазходи по заема съгласно неговия режим. Бордът на директорите разглежда годишно практиката на Банката по този въпрос, като обръща особено внимание на кредитоспособността на Банката.


3. Договорът за заем или гаранция изрично определя валутата или валутите или екю, в които се извършват плащанията към Банката съгласно договора.


Член 15


Комисиона и такси


1. Банката събира, в допълнение към лихвата, комисиона за заеми, които дава или в които участва като част от обикновените и операции. Режимът и условията на тази комисиона се определят от Борда на директорите.


2. При гарантирането на заем като част от нейните обикновени операции, или като гарантира изкупуването при продажба на ценни книжа, Банката начислява такси, платими на части и във време определено от Борда на директорите, за предоставяне на подходяща компенсация за нейния риск.


3. Бордът на директорите може да определя всякакви други такси на Банката при нейните обикновени операции и всякаква комисиона, такси или други разходи при нейните специални операции.


Член 16


Специални резерви


1. Сумата от кимисиони и такси събрани от Банката съгласно член 15 от настоящото споразумение се заделят настани като специални резерви, които се пазят за покриване на загуби на Банката съгласно член 17 от настоящото споразумение. Специалните резерви се държат в такава ликвидна форма, каквато Банката реши.


2. Ако Бордът на директорите определи размера на специалните резерви да бъде съразмерен, той може да реши всички или част от споменатите комисиони или такси от датата на решението да бъдат част от доходите на Банката.


Член 17


Методи за покриване загубите на Банката


1. При обикновените операции на Банката, в случаи на неизплатени дългове или просрочия на задължения по предоставените заеми и гаранции, и заемине, в които Банката участва, и в случай на загуби при поемане на ангажимент за изкупуване на ценни книжа и за инвестиране в собствен капитал, Банката предприема такива действия, каквито счете за подходящи. Банката поддържа съответните провизии срещу възможни загуби.


2. Загуби, възникнали при обикновените операции на Банката се покриват с:


(i) първо, провизиите споменати в параграф 1 от настоящия член;


(ii) второ, чистия доход;


(iii) трето, специалните резерви съгласно член 16 от настоящото споразумение;


(iv) четвърто, общите резерви и излищъци;


(v) пето, ненамаления отчетен капитал;


и


(vi) последно, подходяща сума от непоискания записан капитал платим при поискване, който се поисква съгласно разпоредбите на параграфи 4 и 5 от член 6 от настоящото споразумение.


Член 18


Специални фондове


1. Банката може да приема администрирането на специални фондове, които са създадени за да обслужват целта и се включват във функциите на Банката. Пълният размер на разходите по администриране на подобен специален фонд са за сметка на този специален фонд.


2. Специални фондове приети от Банката могат да се използват по начин и при режим и условия, които отговаря тна целта и функциите на Банката, с другите приложими разпоредби от настоящото споразумение, и със споразумение или споразумения, отнасящи се до подобни фондове.


3. Банката приема такива правила и регламенти, каквите се изискват за създаването, администрирането и използването на всеки специален фонд. Такива правила и регламенти не противоречат на разпоредбите на настоящото споразумение, с изключение на онези разпоредби изрично приложими само за обикновените операции на Банката.


Член 19


Ресурси на специалните фондове


Терминът “ресурси на специалните фондове” се отнася за ресурсите на всеки специален фонд и включва:


(i) средства прети от Банката за включване в който и да е специален фонд;


(ii) средства от върнати задължения по заеми или гаранции, и приходите от инвестиции в собствен капитал, финансирани с ресурсите на който и да е специален фонд, които съгласно правилата и регламентите за управление на този специален фонд, са получени от него;


и


(iii) доход получен от инвестиране на ресурсите на специалните фондове.


ГЛАВА IV


ВЗЕМАНЕ НА ЗАЕМИ И РАЗНИ ДРУГИ ПРАВОМОЩИЯ


Член 20


Общи правомощия


1. Банката има право, в допълнение към правомощията конкретизирани на други места в настоящото споразумение, да:


(i) взема назаем средства в държавите-членки или на други места, винаги при условие, че:


a) преди да продаде своите облигации на тариторията на дадена страна, Банката е получила нейното одобрение;


и


б) когато облигациите на Банката трябва да са деноминирани въвъ валутата на дадена държава-членка, Банката е получила нейното одобрение;


(ii) инвестира или депозира средства, от които тя не се нуждае при нейните операции;


(iii) продава и купува ценни книжа, на вторичния пазар, които Банката е издала или гарантирала или в които е инвестирала;


(iv) гарантира ценни книжа, в които е инвестирала за да улесни тяхната продажба;


(v) поема ангажимент за изкупуване, или участва в поемане на такова задължение, на ценни книжа издадени от което и да е предприятие за цели отговарящи на целта и функциите на Банката;


(vi) предоставя технически съвет и помощ, които обслужват нейната цел и попадат в нейните функции;


(vii) да упражнява други подобни права и да приема такива правила и регламенти, каквито са необходими или подходящи за постигането на нейната цел и функции, съгласно разпоредбите на настоящото споразумение;


и


(viii) сключва споразумение за сътрудничество с всяка публична или държавна структура или структури.


2. Всяка ценна книга издадена или гарантирана от Банката трябва да съдържа на лицевата си страна на видно място изречение, което гласи, че тя не е задължение на никое правителство или държава-членка, освен ако в действителност тя е задължение на дадено правителство или държава-членка, при което това се съобщава.


ГЛАВА V


ВАЛУТИ


Член· 21


Определяне и използване на валути


1. Винаги когато е необходимо съгласно настоящото споразумение да се определи дали дадена валута е напълно конвертируема за целите на настоящото споразумение, подобно определение се прави от Банката, като взема предвид изключителната нужда да запази собствените си финансови интереси, след консултация, ако е необходимо, с Международния валутен фонд.


2. Държавите-членки не налагат никакви ограничения за получаването, задържането, използването или трансфера от Банката на следното:


(i) валути или екю получени от Банката при заплащане на вписването на нейния основен капитал, съгласно член 6 от настоящото споразумение;


(ii) валути получени от Банката чрез звемане на заеми;


(iii) валути и други ресурси администрирани от Банката като вноски към специалните фондове;


и


(iv) валути получени от Банката при заплащане на дължими главница, лихви, дивиденти или други разходи свързани с отпуснатите заеми или инвестиции, или приходите от разпореждане с такива инвестиции направени от всеки от фондовете споменати в алинеи (i) - (iii) от настоящия параграф, или плащане на комисиона, такси или други разходи.


ГЛАВА VI


ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


Член 22


Структура


Банката има Съвет на гуверньорите, Борд на директорите, председател, един или двама заместник-председатели и други подобни служители и персонал, каквито се считат за необходими.


Член 23


Съвет на гуверньорите: състав


1. Всеки член се представлява в Съвета на гуверньорите и назначава един гуверньор и един заместник. Всеки гуверньор и всеки заместник служи по желание на назначаващия го член. Заместиците не могат да гласуват освен в отсъствието на неговия/нейния титуляр. По време на всяко от годишните си събрания, бордът избира един от гуверньорите за председател, който поема поста до избора на следващия председател.


2. Гуверньорите и техните заместници работят като такива без възнаграждение от Банката.


Член 24


Съвет на гуверньорите: правомощия


1. Всички правомощия на Банката се прехвърлят на Съвета на гуверньорите.


2. Съветът на гуверньорите може да делегира на Борда на директорите всяко или всички свои правомощия, с изключение на правото да:


(i) приема нови държави-членки и определя условията на тяхното приемане;


(ii) увеличава или намалява допустимия основен капитал на Банката;


(iii) суспендира на държава-членка;


(iv) взема решения по апелативни молби за интерпретации или приложения на настоящото споразумение, направени от Борда на директорите;


(v) упълномощава сключването на общи споразумения за сътрудничество с други международни организации;


(vi) избира директорите и председателя на Банката;


(vii) определя възнагражденията на директорите и заместник директорите и заплатата и другите условия на договора за работа на председателя;


(viii) одобрява след преглед на одиторския доклад, общия баланс и отчета за приходите и разходите на Банката;


(ix) определя резервите и разпределянето и изплащането на нетните печалби на Банката;


(x) изменя или допълва настоящото споразумение;


(xi) решава да прекрати операциите на Банката и да разпредели нейните активи;


и


(xii) упражнява такива други права, които изрично се дават на Съвета на гуверньорите в настоящото споразумение.


3. Съветът на гуверньорите запазва пълно право да упражнява власт върху всеки въпрос поставен или делегиран на Борда на директорите съгласно параграф 2 от настоящия член, или на друго място в настоящото споразумение.


Член 25


Съвет на гуверньорите: процедура


1. Съветът на гуверньорите провежда годишно заседание и други такива заседания, които могат да се уговарят от борда или да се свикат от Борда на директорите. Срещи на Съвета на гуверньорите се свикват от Борда на директорите, когато това става по молба на не по-малко от пет членове на Банката или членове, притежаващи не по-малко от една четвърт от общия брой на гласовете на членовете.


2. Две трети от гуверньорите представляват кворум за всяко заседание на Съвета на гуверньорите, при условие че подобно мнозинство представлява не по-малко от две трети от общия брой на гласовете на членовете.


3. Съветът на гуверньорите може чрез регламент да създаде процедура, с която Бордът на директорите може, когато счита че такова действие е препоръчително, да получи вота на гуверньорите относно специфичен въпрос без да се свиква заседание на Съвета на гуверньорите.


4. Съветът на гуверньорите и Бордът на директорите, в степен до която е упълномощен, могат да приемат такива правила и регламенти и да създават такива допълнителни органи, каквите се считат за необходими ил подходящи за провеждане бизнеса на Банката.


Член 26


Борд на директорите: състав


1. Бордът на директорите е съставен от двадесет и три члена, които не са членове на Съвета на гуверньорите, и от които:


(i) единадесет се избират от гуверньорите представляващи Белгия, Дания, Франция, Федерална Република Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Обединеното Кралство, Европейската икономическа общност и Европейската инвестиционна банка;


и


(ii) дванадесет се избират от гуверньорите, представляващи другите членове, от които:


a) четирима от гуверньорите, представляващи страните, изброени в приложение A като страни от Централна и Източна Европа, отговарящи на критериите за помощ от Банката;


б) четирима от гуверньорите, представляващи страните, изброени в приложение А като други европейски страни;


в) четирима от гуверньорите, педставляващи страните, изброени в приложение А като неевропейски страни.


Директори както и представляващи членове, чиито гуверньори са ги избрали, също могат да представляват членове, които им предоставят техните гласове.


2. Директорите са личности с висока компетентност по икономическите и финансови въпроси и се избират съгласно приложение Б.


3. Съветът на гуверньорите може да увеличи или намали размера, или да преразгледа състава на Борда на директорите, за да се вземат предвид промените в броя на членовете на Банката, с положителен вот от не по-малко от две трети от гуверньорите, представялващи не по-малко от три четвърти от общия брой на гласовете на членовете. Без да се нарушава упражняването на тези правомощия за последващи избори, броят и съставът на Втория борд на директорите са предвидени в параграф 1 от настоящия член.


4. Всеки директор назначава заместник с пълното право да действа от негово/нейно име, когато той/тя отсъства. Директорите и заместниците са граждани на държавите-членки. Нито една държава-членка не може да се представлява от повече от един директор. Всеки заместник може да участва в заседания на борда, но може да гласува само когато той/тя действат на мястото на наговия/нейния титуляр.


5. Директорите се избират за срок от три години и могат да бъдат преизбирани, при условие че Първият борд на директорите е избран от Съвета на гуверньорите при неговото тържествено първо заседание, и остават на поста си до непосредствено следващото годишно заседание на Съвета на гуверньорите, или ако този борд вземе такова решение на годишното заседание, до неговото следващо годишно заседание. Те продължават да изпълняват задълженията си до избирането на техните наследници и поемане на задълженията от тях. Ако постът на директор остане незает за по-дълго от сто и осемдесет дни преди края на неговия/нейния мандат, избира се наследник съгласно приложение Б, за остатъка от мандата, от гуверньорите, които са избрали предишния директор. За подобен избор се изисква мнозинството от гласовете на гуверньорите. Ако постът на директор остане незает за сто и осемдесет дни или по-малко преди края на неговия/нейния мандат, наследник може да се избере по същия начин за остатъка от мандата, с гласовете на тези гуверньори, които са избрали предишния директор, при избора на който се изисква мнозинство на гласовете на тези гуверньори. Докато постът остава свободен, заместникът на предишния директор упражнява правата на предишния, с изключение на правото за назначаване на заместник.


Член 27


Борд на директорите: правомощия


Без да се нарушават правомощията на Съвета на гуверньорите съгласно член 24 от настоящото споразумение, Бордът на директорите отговаря за насоката на общите операции на Банката и, за тази цел, в допълнение към изрично предоставените му пълномощия с настоящото споразумение, упражнява всички правомощия делегирани му от Съвета на гуверньорите, и по-специално:


(i) подготвя работата на Съвета на гуверньорите;


(ii) в съответствие с общите насоки на Съвета на гуверньорите, изготвя политики и взема решения относно заеми, гаранции, инвестиции в собствен капитал, заеми вземани от Банката, предоставянето на техническа помощ и други операции на Банката;


(iii) представя одитираните баланси за всяка финансова година за одобрение от Съвета на гуверньорите на всяко годишно заседание;


и


(iv) одобрява бюджета на Банката.


Член 28


Борд на директорите: поцедура


1. Бордът на директорите обикновено действа в централата на Банката и се събира толкова често, колкото бизнесът на Банката го изисква.


2. Мнозинството от директори представлява кворум за всяко заседание на Борда на директорите, при условие че такова мнозинство представлява не по-малко от две трети от общия брой на гласовете на членовете.


3. Съветът на гуверньорите приема регламенти, съгласно които, ако няма директор с нейната националност, дадена държава-членка може да изпраща представител да присъства, без право на глас, на всяко заседание на Борда на директорите, когато се разглежда въпрос, засягащ по специален начин тази държава-членка.


Член 29


Гласуване


1. Броят на гласовете на всяка държава-членка е равен на броя на нейните записани акции в основния капитал на Банката. В случай, че държава-членка не успее да плати част от дължимата сума във връзка със задълженията й свързани с отчетените акции съгласно член 6 от настоящото споразумение, такава държава-членка не може, докато продължава невъзможността за плащане, да упражнява процента от гласовете, който отговаря на процента на дължимата, но неплатена част от общата сума на подписаните и отчетени акции на тази държава-членка в основния капитал на Банката.


2. Като гласува в Съвета на гуверньорите, всеки гуверньор е упълномощен да дава гласовете на държавата-членка, която той или тя представлява. Освен когато изрично е посочено друго в настоящото споразумение, всички въпроси пред Съвета на гуверньорите се решават с мнозинството на гласовете на гласуващите членове.


3. Като гласува в Борда на директорите, всеки директор е упълномощен да дава броя на гласовете, на които гуверньорите, които са го или са я избрали имат право и тези, на които всеки гуверньор, който е дал неговите гласове на него или нея съгласно раздел Г на приложение Б, има право. Директор, който представлява повече от една държава-членка може да гласува отделно с гласовете на членове, които той или тя представлява. Освен когато изрично е посочено друго в настоящото споразумение, и с изключение на решенията относно общата политика, в които случаи подобни решениа за политиката се взимат с мнозинство от не по-малко от две трети от общия брой на гласовете на гласуващите членове, всички въпроси пред Борда на директорите се решават с мнозинството на гласовете на гласуващите членове.


Член 30


Председателят


1. Съветът на гуверньорите, чрез гласуване с мнозинство от общия брой на гуверньорите, представляващи не по-малко от мнозинството на общия брой на гласовете на членовете избират председател на Банката. Председателят, докато е на поста си, не е гуверньор или директор или заместник на единия или другия.


2. Мандатът на поста на председателя е четири години. Той или тя може да бъде преизбиран. Въпреки това, той или тя престава да заема поста когато Съветът на гуверньорите реши така с положително гласуване на не по-малко от две трети от гуверньорите, представляващи не по-малко от две трети от общия брой на гласовете на членовете. Ако постът на председател независимо по какви причини остане незает, Съветът на гуверньорите, съгласно разпоредбите на параграф 1 от настоящия член, избира наследник за четири години.


3. Председателят не гласува, освен когато той или тя може да даде решителен глас в случай на равно разделяне на гласовете. Той или тя може да участва в заседания на Съвета на гуверньорите и председателства заседанията на Борда на директорите.


4. Председателят е законен представител на Банката.


5. Председателят е шеф на персонала на Банката. Той или тя отговаря за организацията, назначаването и освобождаването от работа на служители и персонал съгласно регламенти, които предстои да бъдат приети от Борда на директорите. Като назначава служители и персонал, той или тя, предмет на изключителната важност на ефективността и техническата компетентност, взема особено предвид наемането на служители на широка географска основа сред членовете на Банката.


6. Председатялт води, под направлението на Борда на директорите, текущия бизнес на Банката.


Член 31


Заместник-председател(и)


1. Бордът на директорите назначава един или повече заместник-председатели по препоръка на председателя. Всеки заместник-председател заема поста си за мандат, упражнява права и изпълнява функции в администрацията на Банката, каквито могат да се определят от Борда на директорите. При отсъствие или невъзможност на председателя да изпълнява задълженията си, определен заместник-председател упражнява правото и изпълнява функциите на председателя.


2. Заместник-председателят може да участва в заседанията на Борда на директорите, но няма право на глас при тези заседания, освен когато той или тя могат да дават решителен глас когато действат на мястото на председателя.


Член 32


Международен характер на Банката


1. Банката не приема специални фондове или други заеми или помощ, които могат по някакъв начин да нарушат, отклонят или променят по друг начин нейните цел или функции.


2. Банката, нейният председател, заместник-председател(и), служители и персонал при вземанена своите решения вземат предвид само съображенията важни за целта, функциите и операциите на Банката, както са предвидени в настоящото споразумение. Подобни съображения се претеглят безпристрастно за да се постигнат и да се изпълнят целта и функциите на Банката.


3. Председателят, заместник-председател(ите), служителите и персонала на Банката, при освобождаване на работните си места, имат дълг изцяло към Банката и към никоя друга власт. Всяка държава-членка на Банката зачита международния характер на този дълг и се въздържат от всички опити да им влияят при напускане на техните задължения.


Член 33


Местоположение на офисите на Банката


1. Централата на Банката е разположена в Лондон.


2. Банката може да създава агенции или клонове на територията на всяка държава-членка на Банката.


Член 34


Депозитари и комуникационни канали


1. Всеки член определя централната си банка, или друга пособна институция, за която може да се постигне съгласие с Банката, за депозитар на всички авоари на Банката във валута, както и в други активи на Банката.


2. Всеки члин определя подходяща официална структура, с която Банката може да комуникира във връзка с всякакъв въпрос, който възниква съгласно настоящото споразумение.


Член 35


Публикуване на доклади и предоставяне на информация


1. Банката публикува годишен доклад, съдържащ одитиран баланс и изпраща до членовете на интервали от три месеца или по-малко кратък отчет за финансовото си положение и отчет за приходите и разходите показващ резултатите от нейните операции. Финансовите отчети се изготвят в екю.


2. Банката изготвя доклад годишно за въздействието на средата върху нейните дейности и може да публикува други подобни доклади, които счита за желателни за постигане на целта си.


3. Копия на всички доклади, отчети и публикации направени съгласно настоящия член се разпростаняват сред членовете.


Член 36


Разпределяне и изплащане на нетния доход


1. Съветът на гуверньорите определя най-малко годишно, каква част от чистия доход на Банката, след като се направят провизии за резервите и, ако е необходимо, провизии срещу възможни загуби съгласно параграф 1 от член 17 от настоящото споразумение, се разпределят като излишък или за други цели и каква част, ако има такава, се изплаща. Всяко подобно решение за разпределяне на чистия доход на Банката за други цели се взема с мнозинство от не по-малко от две трети от гуверньорите, представляващи не по-малко от две трети от общия брой на гласовете на членовете. Не се прави разпределяниу нито изплащане докато общите резерви са под най-малко процента от допустимия основен капитал.


2. Всяко изплащане споменато в предходния параграф се прави пропорционално на броя на отчетените акции държани от всеки член, при условие че като се изчисляват тези суми се взема предвид само плащането, получено кеш и в касирани записи на заповед по отношение на тези акции на или преди края на съответната финансова година.


3. Плащания към всеки член се правят по начин определен от Борда на директорите. Подобни плащания и тяхното ползване от получаващата страна не се ограничават от никои от членовете.


ГЛАВА VII


ОТТЕГЛЯНЕ И СУСПЕНДИРАНЕ НА ЧЛЕНСТВО, ВРЕМЕННО СУСПЕНДИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ


Член 37


Право на членовете да се оттеглят


1. Всеки член може да се оттегли от Банката по всяко време чрез предаване на писмено известие до Банката на адреса на нейната централа.


2. Оттегляне от даден член става ефективно и неговото членство се прекратява на датата, посочена в известието, но при всички случаи не по-рано от шест месеца след получаването на известието от Банката. Въпреки това, по всяко време преди оттеглянето да стане ефективно, членът може да уведоми писмено Банката за отменяне на известието за оттегляне.


Член 38


Суспендиране на членство


1. Ако даден член не успее да изпълни някое от задълженията си към Банката, Банката може да суспендира неговото членство с решение взето с мнозинство от не по-малко от две трети от гуверньорите, представляващи не по-малко от две трети от общия брой на гласовете на членовете. Така суспендирания член автоматично спира да бъда член за период от една година от датата на неговото суспендиране, освен ако се вземе решение с не по-малко от същото мнозинство членът да се възстанови като приет член.


2. Докато е със статут на суспендиран, членът няма право да упражнява никакви права съгласно настоящото споразумение, с изключение на правото за оттегляне, но остава предмет на всичките си задължения.


Член 39


Уреждане на сметки с бивши членове


1. След датата, на която даден член спира да бъде член, бившият член продължава да дължи директните си задължения към Банката, а за условните си задължения към Банката като части от заеми, инвестиции в собствен капитал или гаранции договорени преди да преустанови да бъде член, остават висящи; но той спира да има задължения относно заеми, инвестиции в собствен капитал и гаранции, в които Банката е взела участие след това и да участва в дохода или разходите на Банката.


2. По времето, когато даден член престане да бъда член, Банката урежда изкупуването на акциите от тази бивш член като част от уреждане на сметките с този бивш член съгласно разпоредбите на настоящия член. За тези цел, цената за изкупуване на акциите е стойността отразена в счетоводните книги на Банката на датата на прекратяване на членството, като първоначалната покупна цена на всяка акция е нейната максимална стойност.


3. Плащането на акции откупени от Банката съгласно настоящия член се ръководи от следните условия:


(i) всяка дължима сума на бившия член на Банката за неговите акции се задържа докато той, неговата централна банка или която и да е от неговите агенции или начини на организация остава да дължи на Банката, в качеството на кредитополучател или гарант, и такава сума може, по мнение на Банката, да се използва за такова задължение при настъпването на неговия падеж. Не се задържат суми поради задължение на бивш член произтичащо от неговата подписка за акции съгласно параграфи 4, 5 и 7 от член 6 от настоящото споразумение. Във всеки случай, никакви дължими суми на член за неговите акции не се заплащат до шест (6) месеца след датата, на която членът престава да бъде член;


(ii) плащания за акции може да се извършват на етапи, при тяхното представяне от бившия член, до степен, при която дължимата сума като цена за изкупуване съгласно параграф 2 от настоящия член превиши общия размер на задълженията по заеми, инвестиции в собствен капитал и гаранции в алинея (i) от настоящия параграф докато бившя член получи пълния размер на цената за изкупуване;


(iii) плащания се извършват при условия и в конвертируеми валути или екю и на дати, които Банката определи;


и


(iv) ако са претърпени загуби от Банката по някакви гаранции, участия в заеми или заеми, които са висящи на датата, на която членът спира да бъде член, или ако е претърпяна нетна загуба от Банката от инвестиции в собствен капитал, които тя има на тази дата, и размерът на тези загуби надвишава размера на резервите заделени за покриване на тези загуби на датата, на която членът престава да бъде член, бившият член изплаща при поискване, сумата, с която цената за изкупуване на нейните акции би се намалила, ако се вземат предвид загубите, когато e била определена цената за изкупуване. В допълнение, бившият член остава да дължи при поискване неплатените записани акции съгласно параграф 4 от член 6 от настоящото споразумение, в степен, при която от него би се поискало да отговори, ако се стигне донамаляване на капитала и се направи искане по времето, когато е била определена цената за изкупуване на неговите акции.


4. Ако Банката преключи операциите си съгласно член 41 от настоящото споразумение до шест месеца след датата, на която даден член престава да бъде член, всички права на бившия член се определят съгласно разпоредбите на членове 41 - 43 от настоящото споразумение.


Член 40


Временно суспендиране на операциите


В неотложен случай, Бордът на директорите може временно да суспендира операциите свързани с нови заеми, гаранции, ангажименти за изкупуване на акции, техническа помощ и инвестиции в собствен капитал зависещи от възможността за следващи преценки и действия на Съвета на гуверньорите.


Член 41


Прекратяване на операциите


Банката може да прекрати операциите си чрез положително гласуване от не по-малко от две трети от гуверньорите, представляващи не по-мелко от три четвърти от общия размер на гласовете на членовете. При такова прекратяване на операциите съответно Банката пекратява всичките си дейности, с изключение на тези, които произтичат от обичайното реализиране, съхраняване и запазване на нейните активи и уреждане на нейните задължения.


Член 42


Задължения за членовете и плащане на искове


1. В случай на прекратяване на операциите на Банката, задълженията на всички членове относно подписките за непоискани платими при предявяване акции от основния капитал на Банката остават докато всички искове на кредиторите, включително всички условни искове, не се отменят.


2. Кредитори по обикновени операции, които имат директни искове се удовлетворяват първо от активите на Банката, след това от плащания извършени към Банката във връзка с неплатени отчетени акции, и след това от плащания извършени към Банката във връзка с подлежащия на изплащане основен капитал. Преди да се извършат каквито и да е плащания към кредитори с директни искове, Бордът на директорите, по негова преценка, изготвя необходия режим за осигуряване на съразмерното разпределение между държателите на директни и държателите на условни искове.


Член 43


Разпределение на активите


1. Не се извършва разпределение съгласно настоящата глава между членовете във връзка с техните подписки за акционерен капитал на Банката докато:


(i) всички задължения към кредиторите не се отменят или издължат;


и


(ii) Съветът на гуверньорите не реши, с гласуване на не по-малко от две трети на гуверньорите, представялащи не по-малко от три четвърти от общия брой на гласовете на членовете, да се пристъпи към разпределяне.


2. Всяко разпределяне на активите на Банката между нейните членове е пропорционално на основния капитал, държани от всеки член и се извършва по време и при условия, каквито Банката счита за честни и справедливи. Не е задължително разпределените дялове от активите да бъдат еднообразни по вид. Нито един член няма право да получи своя дял от разпределението на активите докато не уреди своите задължения към Банката.


3. Всеки член, който получава активи разпределени съгласно настоящия член има същите права по отношение на тези активи, каквито Банката има преди тяхното разпределение.


ГЛАВА VIII


УСТАВ, ИМУНИТЕТИ, ПРИВИЛЕГИИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ


Член 44


Цели на настоящата глава


За да се улесни Банката да изпълни целта и функциите си, с които е натоварена, уставът, имунитетите, привилегиите и освобождаването от задължения, заявени в настоящата глава, се предоставят на Банката на територията на всеки член.


Член 45


Устав на Банката


Банката притежава пълното качество на юридическо лица, и по-специално, пълното юридическо право да:


(i) да сключва договори;


(ii) да купува и да се разпорежда с движима и недвижима собственост;


и


(iii) да да започва правни производства.


Член 46


Позиция на Банката относно съдебен процес


Действия срещу Банката могат да се предприемат само в съд с компетентна юрисдикция на територията на страна, в която Банката има офис, назначен агент с цел получаване на услуги или призовки, или е издала или гарантирала ценни книжа. Въпреки това, не се предприемат действия от членове или лица действащи от името на или имащи искове от членове. Собствеността и активите на Банката, независимо къде се намират и от кого се съхраняват, имат имунитет сещу всички форми на конфискация, налагане на запор или изпълнение преди представянето на окончателно съдебно решение срещу Банката.


Член 47


Имунитет на активите срещу конфискуване


Собственост и активи на Банката, независимо къде се намират и от кого се съхраняват, имат имунитет срещу преследване, официално искане, конфискуване, експроприация или всяка друга форма на отнемане или възбрана с изпълнителни или законодателни действия.


Член 48


Неприкосновенност на архивите


Архивите на Банката, и по принцип всички документи, които принадлежат на Банката или се съхраняват от нея, са неприкосновени.


Член 49


Освобождаване на активите от ограничения


В степен необходима за изпълнение на целта и функциите на Банката и предмет на разпоредбите на настоящото споразумение, цялата собственост и активите на Банката са освободени от ограничения, регламенти, форми на контрол и мораториум от всякакъв вид.


Член 50


Преимущество на съобщенията


Официалните съобщения на Банката се третират от всички членове по същия начин, както и официалните съобщения на всеки друг член.


Член 51


Имунитет на длъжностните лица и служителите


Всички гуверньори, директори, заместници, длъжностни лица и служители на Банката и експерти, които изпълняват мисии на Банката се ползват с имунитет срещу съдебен процес относно предприетите от тях действия в качеството им на официални представители на Банката, освен когато Банката вдига този имунитет, и всички техни официални книжа и документи са неприкосновени. Въпреки това, този имунитет не се прилага за гражданска отговорност в случай на щети, породени от пътно транспортни произшествия, предизвикани от който и да е гуверньор, дирактор, заместник, длъжностно лице, работник или служител или експерт.


Член 52


Привилегии на длъжностните лица и служителите


1. Всички гуверньори, директори, заместници, длъжностни лица или работници или служители на Банката и експерти, които изпълняват мисии на Банката:


(i) и които не са с местна националност, имат същия имунитет срещу имиграционни ограничения, изисквания за регистрация на чужденци и задължения за военна служба, както и имат същите улеснения относно регламентите за обмен, предоставени от членовете на представители, официални лица и работници или служители от същия ранг на други членове;


и


(ii) получават същото отношение по отношение на улеснения при пътуване, както и тези предоставени от членове на представители, официалин лица и работници или служители от същия ранг но други членове.


2. Съпрузите и членове на техните семейства, които са на издръжката на тези директори, заместник директори, офицери, работници или служители или експерти на Банката, които пребивават в страната, където се намира седалището на Банката получават възможност да работят в тази страна. Съпрузите и членове на техните семейства, които са на издръжката на тези директори, заместник директори, офицери, работници или служители или експерти на Банката, които пребивават в страната, в която има агенция или клон на Банката, винаги когато е възможно, съгласно националното законодателство на тази страна, получават същата възможност в тази страна. Банката договаря специфични споразумения за прилагане на разпоредбите на настоящия параграф, със страната, в която се намира централата на Банката и, когато е уместно, с други заинтересовани страни.


Член 53


Освобождаване от данъци


1. В обхвата на официалните дейности на Банката, нейните активи, собственост и доход се освобождават от всички преки данъци.


2. Когато се извършват покупки или се получават услуги със значителна стойност за упражняване на официалните дейности на Банката, или които се използват от Банката, и когато цената на тези покупки или услуги включва мита или такси, членът, който е начислил тези такси или данъци, в случай че последните могат да се разграничат, предприема подходящите мерки за даване на правото за освобождаване от такива данъци или такси или за тяхното възстановяване.


3. Стоки, внесени от Банката и необходими за упражняването на нейните официални дейности се освобождават от всички вносни мита и такси, и от всички забрани и ограничения за внос. По същия начин, стоки изнесени от Банката и необходими за упражняването на нейните официални дейност се освобождават от всички експортни мита и такси, и от всички експортни забрани и ограничения.


4. Стоки закупени или внесени и освободени съгласно настоящия член не се продават, отдават под наем, назаем или предоставят срещу заплащане или безплатно, освен съгласно условията постановени от членовене, които са предоставили право на освобождаване или възстановяване.


5. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за такси или данъци, които са само начисления за общестнени предприятия за комунални услуги.


6. Директори, заместник директори, офицери или служители на Банката са предмет на вътрушно ефективно таксуване в полза на Банката на заплатите и хонорани платени от Банката, предмет на условия, които се постановяват и условия, които се приемат от Съвета на гуверньорите за период от една година от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. От датата, от която се прилага този данък, заплатите и хонорарите се освобождават от националния данък върху доходите. членовете могат, въпреки това, да вземат предвид така освободените заплати и хонорари, когато оценяват размера на данъка, който да се прилага върху дохода от други източници.


7. Въпреки разпоредбите на параграф 6 от настоящия член, всеки член може да депозира, чрез метода на ратификация, приемане или одобрение, декларация, че този член запазва за себе си, политическите си подразделения или местните власти правото да облага заплатите и хонорарите плащани от Банката на граждани или лица с националност на настоящия член. Банката освобождава от задължение за плащане, задържане или събиране на подобни данъци. Банката не възстановява подобни данъци.


8. Параграф 6 от настоящия член не се прилага за пенсии и годишнш ренти плащани от Банката.


9. Не се налагат данъци от какъвто и да е вид върху облигации или ценни книжа, издадени от Банката, включително всякакви дивиденти или лихви от тях, независимо от кой се държат те:


(i) които дискриминират тези облигации или ценни книжа само защото са издадени от Банката;


или


(ii) ако единствената юридическа база за такова облагане е мястото или валутата, в която те са издадени, платими или платени, или местоположението на който и да е офис или бизнес място поддържани от Банката.


10. Не се налагат данъци от какъвто и да е вид върху облигации или ценни книжа гарантирани от Банката, включително всякакви дивиденти или лихви от тях, независимо от кой се държат те:


(i) които дискриминират тези облигации или ценни книжа само защото са гарантирани от Банката;


или


(ii) ако единствената юридическа база за такова облагане е местоположението на който и да е офис или бизнес място поддържани от Банката.


Член 54


Прилагане на настоящата глава


Всеки член веднага предприема необходимите мерки за целите на прилагане на разпоредбите на настоящата глава и информира Банката за подробните действия, които е предприел.


Член 55


Вдигане на имунитети, привилегии и права за освобождаване от данъци


Имунитетите, привилегиите и освобождаването от данъци предоставяни съгласно настоящата глава се предоставят в интерес на Банката. Бордът на директорите може да вдигне до степен и при условия, каквито той може да реши, всеки от предоставените съгласно настоящата глава имунитети, привилегиите и освобождаване от данъци в случаи, при които подобни действия, по негово мнение, биха били подходящи в най-голяма степен за интересите на Банката. Председателят има право и задължение да вдигне всеки имунитет, привилегия или освобождаване от данъци по отношение на който и да е офицер, служител или експерт на Банката, различен от председателя или заместник-председателя, когато, по негово или нейно мнение, имунитетът, привилегията или освобождаването от данъци затрудняват съдебния процес и могат да се вдигнат без накърняване интересите на Банката. При подобни обстоятелства и при същите условия, Бордът на директорите има правото и задължението да вдигне имунитета, привилегиите или освобождаването от данъци относно председателя и заместник-председателя.


ГЛАВА IX


ИЗМЕНЕНИЯ, ТЪЛКУВАНЕ, АРБИТРАЖ


Член 56


Изменения


1. Всяко предложение за изменение и допълнение на настоящото споразумение, независимо дали е направено от член, гуверньор или Борда на директорите, се съобщава на председателя на Борда на директорите, който представя предложението пред борда. Ако предложените изменения и допълнения се одобрят от борда на Банката, чрез бързи средства за комуникация, се питат всечки членове дали те приемат предложените изменения. Когато не по-малко от три четвърти от членовете (включително най-малко две страни от Централна и Източна Европа, изброени в приложение A), имащи не по-малко от четири пети от общия брой на гласовете на членовете, са приели предложените изменения и допълнения, Банката потвърждава този факт чрез формално съобщение, адресирано до всички членове.


2. Въпреки параграф 1 от настощия член:


(i) приемане от всички членове се изисква в случай на изменения и допълнения променящи:


a) правото за оттегляне от Банката;


б) правата, отнасящи се до закупуването на основния капитал съгласно параграф 3 от член 5 от настоящото споразумение;


в) ограниченията на отговорността съгласно параграф 7 на член 5 от настоящото споразумение;


и


г) целта и функциите на Банката определени с членове 1 и 2 от настоящото споразумение;


(ii) приемане с не по-малко от три четвърти от членовете имащи не по-малко от осемдесет и пет процента от общия брой гласове на членовете се изисква в случай на изменение, променящо параграф 4 от член 8 от настоящото споразумение.


Когато са изпълнени изискванията за приемане на всяко подобно предложено изменение, Банката сертифицира този факт с формално съобщение, адресирано до всички членове.


3. Измененията влизат в сила за всички членове три месеца след датата на формалното съобщаване съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член, освен ако Съветът на гуверньорите определи различен период.


Член 57


Тълкуване и прилагане


1. Всеки въпрос за интерпретиране или прилагане на разпоредбите на настоящото споразумение възникващ между който и да е член и Банката, или между които и да са членове на Банката, се представя на Борда на директорите за решение. Ако няма директор от неговата националност в борда, членът който е особено засегнат от разглеждания въпрос има право на директно представителство на заседанието на Борда на директорите по време на разглеждането на въпроса. Представителят на този член, обаче, няма право на глас. Подобно право на представителство се регулира от Съвета на гуверньорите.


2. Във всички случаи когато Бордът на директорите е дал решението си съгласно параграф 1 от настоящия член, всеки член може да поиска въпросът да бъде отправен към Съвета на гуверньорите, чието решение е окончателно. В очакване на решението на Съвета на гуверньорите Банката може, докато смята това за необходимо, да действа въз основа на решението на Борда на директорите.


Член 58


Арбитраж


Ако възникне спор между Банката и неин член, който е престанал да бъде член, или между Банката и който и да е член след приемането на решение за преустановяване на операциите на Банката, подобен спор се отвежда за решаване от трибунал от трима съдии, един назначен от Банката, друг от член или бивш засегнат член и трети, освен ако страните се споразумеят друго, от председателя на Международния съд или друг такъв орган съгласно предписанията на регламентите приети от Съвета на гуверньорите. Гласуване на мнозинството от съдиите е достатъчно за да се постигне решение, което е окончателно и задължително за страните. Третият съдия има пълно право да урежда процедурни въпроси във всеки случай, при който страните не са съгласни с нея.


Член 59


Мълчаливо одобрение


Когато се изисква одобрението или приемането от който и да е член преди Банката да може да предприеме каквото и да е действие, с изключение на член 56 от настоящото споразумение, одобрение или приемане се считат за направени, освен ако членът протестира в рамките на разумен период, какъвто Банката може да определи при уведомяването на члена относно предложеното действие.


ГЛАВА X


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 60


Подписване и депозиране


1. Настоящото споразумение депозирано пред правителството на Френската република (наричано по-долу “Депозитарът”), до 31 декември 1990 г. остава отворено за подпис от потенциалните членове, чиито имена са заявени в приложение A към настоящото споразумение.


2. Депозитарът предава сертифицирани копия от настоящото споразумение до всички подписващи страни.


Член 61


Ратификация, приемане или одобрение


1. Споразумението е предмет на ратификация, приемане или одобрение от подписващите страни. Инструментите за ратификация, приемане или одобрение, предмет на параграф 2 от настоящия член, се депозират в депозитара не по-късно от 31 март 1991 г. Депозитарът надлежно информира другите подписващи страни за всяко депозиране и за неговата дата.


2. Всяка подписваща страна може да стане страна по настоящото споразумение чрез депозиране на инструмент за ратификация, приемане или одобрение до една година след датата на влизането му в сила, или ако е необходимо, до най-късно дата, каквато може да се определи с решение на мнозинството на гуверньорите, представляващи мнозинство от общия брой на гласовете на членовете.


3. Подписваща страна, чиито инструмент посочен в параграф 1 от настоящия член е депозиран преди датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, става член на Банката на тази дата. Всяка друга договаряща се страна, която се съобрази с разпоредбите на предишния параграф става член на Банката на датата, на която е депозиран нейния инструмент за ратификация, приемане или одобрение.


Член 62


Влизане в сила


1. Настоящото споразумение влиза в сила когато инструмените за ратификация, приемане или одобрение се депозират от подписващите страни, чиято първоначална вноска е не по-малко от две трети от общия размер на вноските заявени в приложение A, включително най-малко две страни от Централна и Източна Европа, изброени в приложение A.


2. Ако настоящото споразумение не е влязло в сила до 31 март 1991 г., депозитарът може да свика конференция за заинтересуваните бъдещи членове, които да определят бъдещата насока за действие и да вземат решение за нова дата, до която инструментите за ратификация, приемане или одобрение ще бъдат депозирани.


Член 63


Встъпително заседание и започване на операциите


1. Веднага след като настоящото споразумение влезе в сила съгласно член 62 всеки член назначава гуверньор. Депозитарът свиква първото заседание на Съвета на гуверньорите до шестдесет дни от влизането в сила на настоящото споразумение съгласно член 62 или възможно най-бързо след това.


2. На първото си заседание, Съветът на гуверньорите:


(i) избира председател;


(ii) избира директори на Банката съгласно член 26 от настоящото споразумение;


(iii) взема мерки за определяне датата на започване на операциите на Банката;


и


(iv) взема други мерки, каквито счита за необходими за подготовката на започването на операциите на Банката.


3. Банката уведомява своите членове за датата на започване на нейните операции.


Съставено в Париж на 29 май 1990 г. в един екземпляр на английски, френски, немски и руски език, като всички текстове са автентични и се депозира в архивите на депозитара, който ще предаде надлежно заверено копие на всички други бъдещи членове, чиито имена са заявени в приложение A.


ПРИЛОЖЕНИЕ A


ПЪРВОНАЧАЛНИ ВНОСКИ В ДОПУСТИМИЯ ОСНОВЕН КАПИТАЛ ЗА БЪДЕЩИ ЧЛЕНОВЕ1, КОИТО МОГАТ ДА СТАНАТ ЧЛЕНОВЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 61


(в млн екю)    Брой Вноска за
    Акции капитал
A. ЕВРОПЕЙСКИ    
  ОБЩНОСТИ    
  a) Белгия 22800 228,00
  Дания 12000 120,00
  Франция 85175 851,75
  Федерална 85175 851,75
  Република Германия    
  Гърция 6500 65,00
  Ирландия 3000 30,00
  Италия 85 175 851,75
  Люксембург 2000 20,00
  Нидерландия 24800 248,00
  Португалия 4200 42,00
  Испания 34000 340,00
  Обединеното 85 175 851,75
  Кралство    
  б) Европейска 30000 300,00
  икономическа    
  общност    
  Европейска 30000 300,00
  инвестиционна    
  банка    
Б. ДРУГИ    
  ЕВРОПЕЙСКИ    
  СТРАНИ    
  Австрия 22800 228,00
  Кипър 1000 10,00
  Финландия 12500 125,00
  Исландия 1000 10,00
  Израел 6500 65,00
  Лихтенщайн 200 2,00
  Малта 100 1,00
  Норвегия 12500 125,00
  Швеция 22800 228,00
  Швейцария 22800 228,00
  Турция 11 500 115,00
В. СТРАНИ    
  БЕНЕФИЦИЕНТИ    
  България 7900 79,00
  Чехословакия 12800 128,00
  Германска 15500 155,00
  Демократична    
  Република    
  Унгария 7900 79,00
  Полша 12800 128,00
  Румъния 4800 48,00
  СССР 60000 600,00
  Югославия 12800 128,00
Г. НЕЕВРОПЕЙСКИ    
  ДЪРЖАВИ    
  Австралия 10000 100,00
  Канада 34000 340,00
  Египет 1000 10,00
  Япония 85 175 851,75
  Република Корея 6500 65,00
  Мексико 3000 30,00
  Мароко 1 000 10,00
  Нова Зеландия 1 000 10,00
  Съединени 100000 1,000,00
  американски щати    
Д. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ 125 1,25
  АКЦИИ    
  Общо 1 10000,00
    000000  


ПРИЛОЖЕНИЕ Б


РАЗДЕЛ A


ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ ОТ ГУВЕРНЬОРИТЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ БЕЛГИЯ, ДАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, ГЪРЦИЯ, ИРЛАНДИЯ, ИТАЛИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, НИДЕРЛАНДИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО, ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

(НАРИЧАН ПО-ДОЛУ РАЗДЕЛ A ГУВЕРНЬОРИ)


1. Разпоредбите, изложени по-долу в настоящия раздел, се прилагат изключително за настоящия раздел.


2. Кандидатите за постове на директори се предлагат от гуверньорите от раздел A, при условие че всеки гуверньор може да предлага само един кандидат. Изборът на директори става чрез тайно гласуване на гуверньорите от раздел А.


3. Всеки гуверньор, който има право да гласува, гласува само за един кандидат с всички гласове, на които членът който го или я назначава има право съгласно параграфи 1 и 2 от член 29 от настоящото споразумение.


4. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, единадесетте кандидата, които получат най-голям брой гласове стават директори, с изключение на кандидат, който получи по-малко от 4,5% от общия брой на гласовете, които могат да бъдат дадени (избираеми гласове) в раздел A.


5. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, ако не се изберат 11 човека при първото гласуване, се провежда второ гласуване, при което, освен ако няма повече от 11 кандидата, кандидатът, който получи най-нисък брой гласове при първото гласуване, не отговаря на критериите за избор и при което гласуват само:


a) гуверньорите, които са гласували при първото гласуване за кандидат, който не е избран; и


б) гуверньорите, чиито гласове за даден избран кандидат се счита, че съгласно параграфи 6 и 7 по-долу от настоящия раздел са увеличили броя на дадените гласове за този кандидат над 5,5% от избираемите гласове.


6. При определяне дали гласовете дадени от един гуверньор се считат за довели до увеличаване на общия брой на гласовете за този кандидат над 5,5% от избираемите гласове се счита, че тези 5,5% включват първо гласовете на гуверньоря даващ най-големия брой гласове за този кандидат и след това гласовете на уплавителя даващ втория по големина брой гласове и т.н., докато се стигне до 5,5%.


7. Всеки гуверньор, част от чиито гласове трябва да се броят за да се повиши общия размер на дадените гласове за който и да е кандидат над 4,5% се счита, че дава всички негови или нейни гласове за този кандидат, дори ако общият размер на гласовете за този кандидат надвишава по този начин 5,5% и не може да гласува в следващо гласуване.


8. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, ако след второто гласуване 11 човека не са избрани, се провеждат следващи избори съгласно принципите и процедурите постановени в настоящия раздел, докато се изберат 11 човека, при условие че ако на всеки етап 10 човека са избрани, въпреки разпоредбите на параграф 4 от настоящия раздел, единадесетият може да бъде избран с обикновено мнозинство на оставащите дадени гласове.


9. В случай на увеличаване или намаляване на броя на директорите, които се избират от гуверньорите от раздел А, минималният и максималният процент определени в параграфи 4, 5, 6 и 7 от настоящия раздел се променят по подходящ начин от Съвета на гуверньорите.


10. Докато която и да е подписваща страна, или група от подписващи страни, чиято част от общия размер на капиталовите вноски посочени в приложение A е по-голяма от 2,4%, не е депозирала своя инструмент или своите инструменти за ратификация, одобрение или приемане, не се провеждат избори за директор по отношение на всяка такава подписваща страна или група от подписващи страни. Гуверньорът или гуверньорите представляващи такава подписваща страна или група подписващи страни избира директор по отношение на всяка подписваща страна или група подписващи страни, веднага след като подписващата страна стане член или групата от подписващи страни станат членове. Такъв директор се счита за избран от Съвета на гуверньоритена тържественото заседание за отриване на Банката, съгласно параграф 3 от член 26 от настоящото споразумение, ако той или тя е избран по време на периода, през който първият Борд на директорите заема поста си.


РАЗДЕЛ Б


ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ ОТ ГУВЕРНЬОРИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДРУГИ СТРАНИ


Раздел Б (i) – Избор на директори от гуверньори, представляващи страните, изброени в приложение A като страни от Централна и Източна Европа (страни бенефициенти) (наричани по-долу раздел Б (i) гуверньори)


1. Разпоредбите изложени по-долу в настоящия раздел се прилагат изключително за настоящия раздел.


2. Кандидати за поста на директор се номинират от гуверньори от раздел Б (i), при условие че всеки гуверньор може да номинира само един кандидат. Изборът на директори става чрез тайно гласуване на гуверньорите от раздел Б (i).


3. Всеки избираем да гласува гуверньор гласува за един кандидат с всички гласове, на които членът който го или я назначава има право съгласно параграфи 1 и 2 на член 29 от настоящото споразумение.


4. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, четиримата кандидати получили най-голям брой гласове стават директори, с иключение на кандидата, който получи по-малко от 12% от гласовете, които могат да бъдат дадени (избираеми гласове) в раздел Б (i).


5. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, ако четирима кандидата не се изберат при първото гласуване, се провежда второ гласуване, при което, освен ако няма повече от четирима кандидата, кандидат, който получи най-малък брой гласове при първото гласуване не отговаря на изискванията да участва в избор, гласуват само:


a) гуверньорите, които са гласували при първото гласуване за кандидат, който не е бил избран; и


б) гуверньорите, за чиито гласове за даден избран кандидат се счита, съгласно параграфи 6 и 7 по-долу от настоящия раздел, че са увеличили броя на дадените гласове за този кандидат над 13% от избираемите гласове.


6. При определяне дали гласовете дадени от един гуверньор се считат за довели до увеличаване на общия брой на гласовете за този кандидат над 13% от избираемите гласове се счита, че тези 13% включват първо гласовете на гуверньоря даващ най-големия брой гласове за този кандидат и след това гласовете на уплавителя даващ втория по големина брой гласове и т.н., докато се стигне до 13%.


7. Всеки гуверньор, част от чиито гласове трябва да се броят за да се повиши общия размер на дадените гласове за който и да е кандидат над 12% се счита, че дава всички негови или нейни гласове за този кандидат, дори ако общият размер на гласовете за този кандидат надвишава по този начин 13% и не може да гласува в следващо гласуване.


8. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, ако след второто гласуване не се изберат четири човека, се провежда следващо гласуване в съответствие с принципите и процедурите заложени в настоящия раздел, докато се изберат четири човека, при условие че, ако на всеки етап се избират трима, въпреки разпоредбите на параграф 4 от настоящия раздел, четвъртият може да се избере с обикновено мнозинство на оставащите дадени гласове.


9. В случай на увеличаване или намаляване на броя на директорите, които се избират от гуверньорите от раздел Б (i), минималният и максималният процент определени в параграфи 4, 5, 6 и 7 от настоящия раздел се променят по подходящ начин от Съвета на гуверньорите.


10. Докато която и да е подписваща страна, или група от подписващи страни, чиято част от общия размер на капиталовите вноски посочени в приложение A е по-голяма от 2,8%, не е депозирала своя инструмент или своите инструменти за ратификация, одобрение или приемане, не се провеждат избори за директор по отношение на всяка такава подписваща страна или група от подписващи страни. Гуверньорът или гуверньорите представляващи такава подписваща страна или група подписващи страни избира директор по отношение на всяка подписваща страна или група подписващи страни, веднага след като подписващата страна стане член или групата от подписващи страни станат членове. Такъв директор се счита за избран от Съвета на гуверньоритена тържественото заседание за отриване на Банката, съгласно параграф 3 от член 26 от настоящото споразумение, ако той или тя е избран по време на периода, през който Първият борд на директорите заема поста си.Раздел Б (ii) - Избор на директори от гуверньори, представляващи страни, изброени в A като европейски страни (наричани по-долу раздел Б (ii) гуверньори)


1. Разпоредбите, изложени по-долу в настоящия раздел се прилагат изключително за настоящия раздел.


2. Кандидати за поста на директор се номинират от гуверньори от раздел Б (ii), при условие че всеки гуверньор може да номинира само един кандидат. Изборът на директори става чрез тайно гласуване на гуверньорите от раздел Б (ii).


3. Всеки избираем да гласува гуверньор гласува за един кандидат с всички гласове, на които членът който го или я назначава има право съгласно параграфи 1 и 2 от член 29 от настоящото споразумение.


4. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, четиримата кандидати, получили най-голям брой гласове стават директори, с иключение на кандидата, който получи по-малко от 20,5% от гласовете, които могат да бъдат дадени (избираеми гласове) в раздел Б (ii).


5. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, ако четирима кандидата не се изберат при първото гласуване, се провежда второ гласуване, при което освен ако няма повече от четирима кандидати, кандидат, който получи най-малък брой гласове при първото гласуване не отговаря на изискванията да участва в избор, гласуват само:


a) гуверньорите, които са гласували при първото гласуване за кандидат, който не е бил избран;


и


б) гуверньорите, за чиито гласове за даден избран кандидат се счита, съгласно параграфи 6 и 7 по-долу от настоящия раздел, че са увеличили броя на дадените гласове за този кандидат над 21,5% от избираемите гласове.


6. При определяне дали гласовете, дадени от един гуверньор се считат за довели до увеличаване на общия брой на гласовете за този кандидат над 21,5% от избираемите гласове, се счита, че тези 21,5% включват първо гласовете на гуверньоря, даващ най-големия брой гласове за този кандидат и след това гласовете на уплавителя, даващ втория по големина брой гласове и т.н., докато се стигне до 21,5%.


7. Всеки гуверньор, част от чиито гласове трябва да се броят, за да се повиши общия размер на дадените гласове за който и да е кандидат над 20,5% се счита, че дава всички негови или нейни гласове за този кандидат, дори ако общият размер на гласовете за този кандидат надвишава по този начин 21,5% и не може да гласува в следващо гласуване.


8. Предмет на параграф 10 на настоящия раздел, ако след второто гласуване не се изберат четири човека, се провежда следващо гласуване в съответствие с принципите и процедурите, заложени в настоящия раздел, докато се изберат четири човека, при условие че ако на всеки етап се избират трима, въпреки разпоредбите на параграф 4 от настоящия раздел, четвъртият може да се избере с обикновено мнозинство на оставащите дадени гласове.


9. В случай на увеличаване или намаляване на броя на директорите, които се избират от гуверньорите от раздел Б (ii), минималният и максималният процент, определени в параграфи 4, 5, 6 и 7 от настоящия раздел се променят по подходящ начин от Съвета на гуверньорите.


10. Докато която и да е подписваща страна, или група от подписващи страни, чиято част от общия размер на капиталовите вноски, посочени в приложение A е по-голяма от 2,8% не е депозирала своя инструмент или своите инструменти за ратификация, одобрение или приемане, не се провеждат избори за директор по отношение на всяка такава подписваща страна или група от подписващи страни. Гуверньорът или гуверньорите, представляващи такава подписваща страна или група подписващи страни, избира директор по отношение на всяка подписваща страна или група подписващи страни, веднага след като подписващата страна стане член или групата от подписващи страни станат членове. Такъв директор се счита за избран от Съвета на гуверньорите по време на неговото встъпително заседание, съгласно параграф 3 от член 26 от настоящото споразумение, ако той или тя е избран по време на периода, през който Първият борд на директорите заема поста си.
Раздел Б (iii) - Избор на директори от гуверньори, представляващи страните, изброени в A като неевропейски страни (наричани по-долу раздел Б (iii) гуверньори)


1. Разпоредбите, изложени по-долу в настоящия раздел се прилагат изключително за настоящия раздел.


2. Кандидати за поста на директор се номинират от гуверньори от раздел Б (iii), при условие че всеки гуверньор може да номинира само един кандидат. Изборът на директори става чрез тайно гласуване на гуверньорите от раздел Б (iii).


3. Всеки избираем да гласува гуверньор гласува за един кандидат с всички гласове, на които членът който го или я назначава има право съгласно параграфи 1 и 2 от член 29 от настоящото споразумение.


4. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, четиримата кандидати, получили най-голям брой гласове стават директори, с иключение на кандидата, който получи по-малко от 8% от гласовете, които могат да бъдат дадени (избираеми гласове) в раздел Б (iii).


5. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, ако четирима кандидати не се изберат при първото гласуване, се провежда второ гласуване, при което, освен ако няма повече от четирима кандидати, кандидат, който получи най-малък брой гласове при първото гласуване не отговаря на изискванията да участва в избор, гласуват само:


a) гуверньорите, които са гласували при първото гласуване за кандидат, който не е бил избран;


и


б) гуверньорите, за чиито гласове за даден избран кандидат се счита, съгласно параграфи 6 и 7 по-долу от настоящия раздел, че са увеличили броя на дадените гласове за този кандидат над 9% от избираемите гласове.


6. При определяне дали гласовете дадени от един гуверньор се считат за довели до увеличаване на общия брой на гласовете за този кандидат над 9% от избираемите гласове се счита, че тези 9% включват първо гласовете на гуверньоря, даващ най-големия брой гласове за този кандидат и след това гласовете на уплавителя, даващ втория по големина брой гласове и т.н., докато се стигне до 9%.


7. Всеки гуверньор, част от чиито гласове трябва да се броят, за да се повиши общия размер на дадените гласове, за който и да е кандидат над 8% се счита, че дава всички негови или нейни гласове за този кандидат, дори ако общият размер на гласовете за този кандидат надвишава по този начин 9% и не може да гласува в следващо гласуване.


8. Предмет на параграф 10 от настоящия раздел, ако след второто гласуване не се изберат четири човека, се провежда следващо гласуване в съответствие с принципите и процедурите, заложени в настоящия раздел, докато се изберат четири човека, при условие че ако на всеки етап се избират трима, въпреки разпоредбите на параграф 4 от настоящия раздел, четвъртият може да се избере с обикновено мнозинство на оставащите дадени гласове.


9. В случай на увеличаване или намаляване на броя на директорите, които се избират от гуверньорите от раздел Б (iii), минималният и максималният проценти, определени в параграфи 4, 5, 6 и 7 от настоящия раздел се променят по подходящ начин от Съвета на гуверньорите.


10. Докато която и да е подписваща страна, или група от подписващи страни, чиято част от общия размер на капиталовите вноски, посочени в приложение A е по-голяма от 5%, не е депозирала своя инструмент или своите инструменти за ратификация, одобрение или приемане, не се провеждат избори за директор по отношение на всяка такава подписваща страна или група от подписващи страни. Гуверньорът или гуверньорите, представляващи такава подписваща страна или група подписващи страни, избира директор по отношение на всяка подписваща страна или група подписващи страни, веднага след като подписващата страна стане член или групата от подписващи страни станат членове. Такъв директор се счита за избран от Съвета на гуверньорите по време на неговото встъпително заседание, съгласно параграф 3 от член 26 от настоящото споразумение, ако той или тя е избран по време на периода, през който първият Борд на директорите заема поста си.

6.

РАЗДЕЛ В


РЕД ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ


Ако Съветът на гуверньорите реши, съгласно параграф 3 от член 26 от настоящото споразумение, да увеличи или намали размера, или да преразгледа състава на Борда на директорите, за да вземе предвид промените в броя на членовете на Банката, Съветът на гуверньорите първо разглежда дали се изискват някакви изменения в настоящото приложение, и може да направи изменения, кавито счита за необходими като част от подобно решение.РАЗДЕЛ Г


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ


Всеки гуверньор, който не участва в гласуването при избора, или чиито глас не допринася за избора на директор съгласно раздели A или Б (i) или Б (ii) или Б (iii) на настоящото приложение, може да разпределя гласовете, на които той или тя има право да избира директор, при условие че такъв гуверньор е получил съгласието на всички гуверньори, които са избрали този директор с подобно разпределение.


Решение на всеки гуверньор да не участва при гласуването за избор на директор не засяга изчисленията на вписаните гласове съгласно раздели A, Б (i), Б (ii) или Б (iii) на настоящото приложение.


_________________________t

1 Бъдещите членове са изброени в горепосочените категории само за целите на настоящото споразумение. Страните бенефициенти като страните от Централна и Източна Европа са посочени на друго място в настоящото споразумение.


21990A1231(01) – ЦПР - редактиран


Untitled Page