РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 206/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 март 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане

Обн. L ОВ. бр.72 от 10 Март 2012г.

текст от значение за ЕИП


ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,


като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,


като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението 1, и по специално член 15, параграф 1 от нея,


след консултация с Консултативния форум по екопроектиране,


като има предвид, че:


(1) Съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията следва да определя изисквания за екопроектиране на свързани с енергопотреблението продукти със значителен обем на продажби и търговия, имащи значително въздействие върху околната среда и които са с голям потенциал за подобряване чрез проектиране на тяхното въздействие върху околната среда, без това да води до прекомерни разходи.


(2) Съгласно член 16, параграф 2, буква а) от Директива 2009/125/ЕО в съответствие с процедурата, посочена в член 19, параграф 3, и критериите, определени в член 15, параграф 2, както и след консултации с Консултативния форум по екопроектиране, Комисията, когато е целесъобразно, въвежда мерки по прилагането, предоставящи голям потенциал за рентабилно намаляване на емисиите на парникови газове, като например за продукти в системи за отопление, вентилация и климатизация.


(3) Комисията направи предварително проучване за анализиране на техническите, екологичните и икономическите аспекти на климатизаторите и вентилаторите за разхлаждане, които обикновено се използват в домакинствата и в малки търговски обекти. Проучването бе осъществено съвместно със заинтересовани страни от ЕС и трети държави, като резултатите бяха направени обществено достояние.


(4) Основните екологични аспекти на обхванатите продукти, които за целите на настоящия регламент са определени като значими, са консумацията на енергия на етапа на ползване и нивото на звуковата мощност. Предварителното проучване определи също така възможните изтичания на хладилен агент като значим екологичен аспект, под формата на директни емисии на парникови газове, които представляват средно около 10—20 % от комбинираните преки и непреки емисии на парникови газове.


(5) Както се вижда от предварителното проучване и бе потвърдено при оценката на въздействието, липсва информация за енергийната ефективност на вентилаторите за разхлаждане. Все пак, за да бъде осигурена важна информация на органите за надзор на пазара и да се осигури възможност за ефективно наблюдение на пазара за целите на определяне на минимални изисквания за енергийна ефективност в бъдеще, изискванията за продуктова информация за вентилаторите за разхлаждане ще гарантират, че данните за ефективността на уреда и използваният метод на измерване ще са ясно видими върху продукта. Освен това за разхлаждащите вентилатори са определени режими „в готовност“ и „изключен“.


(6) Годишната консумация на електроенергия от продуктите, които са предмет на настоящия регламент, бе оценена на 30 TWh в ЕС за 2005 г. Освен ако не се вземат конкретни мерки, годишната консумация на електроенергия се очаква да бъде 74 TWh през 2020 г. Предварителното проучване показа, че консумацията на електроенергия от продуктите, предмет на настоящия регламент, може да бъде значително намалена.


(7) Предварителното проучване показва, че не са необходими изисквания, отнасящи се до други параметри на екопроектирането, посочени в част 1 от приложение I към Директива 2009/125/ЕО, тъй като консумацията на електроенергия и нивото на звуковата мощност на климатизаторите на етапа на използване са най-значимите екологични аспекти.


(8) Тъй като хладилните агенти са разгледани в Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове 2, в настоящия регламент не се формулират специфични изисквания за хладилните агенти. Съгласно изискванията за екопроектиране обаче се предлага премия с цел насочване на пазара към използването на хладилни агенти с намалено вредно въздействие върху околната среда. Премията ще доведе до по-ниски минимални изисквания за енергийна ефективност за уреди, в които се използват хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ).


(9) Климатизаторите могат да бъдат част от системи, инсталирани в сгради. Националното законодателство, основаващо се на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите 3, може да определя нови по-строги изисквания за енергийната ефективност на тези системи за климатизация при използване на изчислителните и измервателните методи, дефинирани в настоящия регламент по отношение на енергийната ефективност на климатизатора.


(10) Значителна част от общата консумация на енергия от тези уреди може да се дължи на функции за режим „в готовност“ и режим „изключен“. За климатизатори, с изключение на двуканални и едноканални климатизатори, консумацията на електроенергия при тези функции е част от минималните изисквания за енергийните показатели и от метода за измерване на сезонната ефективност. Изискванията към режима „в готовност“ и режима „изключен“ за двуканални и едноканални климатизатори са определени въз основа на изискванията за екопроектиране от Регламент (ЕО) № 1275/2008 на Комисията 4.


(11) Очаква се комбинираният ефект от изискванията за екопроектиране, формулирани в настоящия регламент, и от Делегирания регламент (ЕС) № 626/2011 на Комисията от 4 май 2011 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори 5 да доведе до годишна икономия на електроенергия от 11 TWh към 2020 г., в сравнение с варианта, при който мерки не се предприемат.


(12) Продуктите, които са предмет на настоящия регламент, следва да бъдат направени по-ефективни по отношение на консумацията на енергия чрез прилагане на рентабилни технологии, свободни от индустриална собственост върху тях, които могат да намалят комбинираните разходи по закупуване и експлоатация на тези продукти.


(13) Изискванията за екопроектиране не трябва да водят до влошаване от гледна точка на потребителя на функционалните възможности на продукта и не трябва да влияят отрицателно върху здравето, безопасността и околната среда. По-специално, ползите от намаляването на консумацията на електроенергия на етапа на използване следва да свръхкомпенсират всякакви допълнителни въздействия върху околната среда през етапа на производство.


(14) Изискванията за екопроектиране следва да бъдат въвеждани постепенно, за да се предостави достатъчно време на производителите да препроектират продуктите, които са предмет на настоящия регламент. Сроковете за въвеждане следва да се определят по такъв начин, че да се избегнат отрицателни въздействия върху функционалните възможности на продуктите на пазара и да се вземат предвид въздействията върху разходите на крайните потребители и производителите, по-специално на малките и средни предприятия, като същевременно се осигури своевременно постигане на целите на настоящия регламент.


(15) Измерванията на съществените параметри на продуктите следва да бъдат извършвани чрез надеждни, точни и възпроизводими методи, които са съобразени с общо­


приетите измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително посочените в хармонизирани стандарти, когато има такива, приети от европейските организации за стандартизация и изброени в приложение I към Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г. за изменение на Директива 98/34/ЕО за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти 6.


(16) В съответствие с член 8 от Директива 2009/125/ЕО настоящият регламент определя приложимите процедури за оценка на съответствието.


(17) С цел да бъдат улеснени проверките за съответствие, производителите следва да предоставят в техническата документация информацията, посочена в приложения IV и V към Директива 2009/125/ЕО, доколкото тази информация се отнася за изискванията, определени в настоящия регламент.


(18) В допълнение към правно обвързващите изисквания, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат определени базови стойности за сравнение за най-добри налични технологии, за да се осигури широка разполагаемост и лесна достъпност на информацията относно екологичните показатели през целия жизнен цикъл на продуктите, които са предмет на настоящия регламент.


(19) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден с член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1


Предмет и обхват


1. С настоящия регламент се въвеждат изисквания за екопроектиране по отношение на пусканите на пазара захранвани от електрическата мрежа климатизатори с номинална охладителна мощност ? 12 kW (или отоплителна, ако продуктът няма функция за охлаждане) и разхлаждащи вентилатори с входна електрическа мощност на вентилатора й 125 W.


2. Настоящият регламент не се прилага за:


a) уреди, които работят с неелектрически източници на енергия;


б) климатизатори, чиято кондензаторна страна или изпарителна страна или и двете не използват въздух като среда за пренасяне на топлината.


Член 2


Определения


За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от член 2 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.


Освен това се прилагат и следните определения:


1. „климатизатор“ е устройство, способно да охлажда или отоплява, или и двете, въздуха в помещения, като използва цикъл за сгъстяване на парите чрез електрически компресор, включително климатизатори, които осигуряват допълнителни функционални възможности като например изсушаване, пречистване на въздуха, вентилация или допълнително затопляне на въздуха чрез съпротивителни нагреватели, както и уреди, които могат да използват вода (воден кондензат, образуващ се от страната на изпарителя, или външно добавяна вода) за изпаряване от страната на кондензатора, при условие че устройството може да работи без използване на допълнителна вода, използвайки само въздух;


2. „двуканален климатизатор“ означава климатизатор, в който, по време на охлаждане или отопление, входящият въздух на кондензатора (или изпарителя) постъпва отвън в устройството по въздуховод и се отвежда навън (на открито) по втори въздуховод, и който е поставен изцяло в пространството, което се климатизира, близо до стена;


3. „едноканален климатизатор“ означава климатизатор, в който по време на охлаждане или отопление входящият въздух на кондензатора (или изпарителя) постъпва от пространството, в което се намира устройството, и се отвежда вън от това пространство;


4. „номинална мощност“ (Prated) означава охладителната или отоплителната мощност на цикъла със сгъстяване на парите на устройството при стандартни условия на изпитване;


5. „разхлаждащ вентилатор“ означава уред, предназначен основно за раздвижване на въздуха около или върху част от човешкото тяло за разхлаждане с цел личен комфорт, включително разхлаждащи вентилатори, които могат да изпълняват допълнителни функции, като например осветяване;


6. „входна мощност“ (PF) означава входната електрическа мощност във ватове на разхлаждащ вентилатор, който работи с обявения максимален дебит на вентилатора, измерена при работещ механизъм за периодично насочване (ако/когато има такъв).


За целите на приложенията към настоящия регламент, в приложение I са дадени допълнителни определения.


Член 3


Изисквания за екопроектиране и график


1. Изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане са формулирани в приложение I.


2. Всяко изискване за екопроектиране се прилага в съответствие със следния график:


От 1 януари 2013 г.:


едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 2, буква а).


От 1 януари 2013 г.:


a) климатизаторите, с изключение на едноканалните и двуканалните климатизатори, трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 2, буква б) и точка 3, букви а), б) и в);


б) едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 3, букви а), б) и г);


в) разхлаждащите вентилатори трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 3, букви а), б) и д).


От 1 януари 2014 г.:


a) климатизаторите трябва да съответстват на изискванията за екопроектиране, указани в приложение I, точка 2, буква в);


б) едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на изискванията, указани в приложение I, точка 2, буква г).


3. Съответствието с изискванията за екопроектиране се измерва и изчислява съгласно изискванията, посочени в приложение II.


Член 4


Оценяване на съответствието


1. Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, следва да бъде или вътрешният проектен контрол, предвиден в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, предвидена в приложение V към същата директива.


2. За целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, досието с техническа документация трябва да съдържа резултатите от изчислението, посочено в приложение II към настоящия регламент.


Член 5


Процедура за проверка с цел надзор върху пазара


Държавите-членки прилагат процедурата за проверка, описана в приложение III към настоящия регламент, когато извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, за съответствие с изискванията, изложени в приложение I към настоящия регламент.


Член 6


Базови стойности за сравнение


Базовите стойности за сравнение за наличните на пазара климатизатори с най-добри показатели към момента на влизане в сила на настоящия регламент са дадени в приложение IV.


Член 7


Преразглеждане


Не по-късно от пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията ще го преразгледа в светлината на техническия напредък и ще представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. Преразглеждането ще оцени по-специално енергийната ефективност и изискванията за нивото на звуковата мощност, подхода за насърчаване на използването на хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) и обхвата на регламента за климатизатори, както и възможни промени в пазарния дял на видовете уреди, включително климатизатори с номинална мощност над 12 kW. При преразглеждането ще се оцени също така целесъобразността на изискванията за режима


„в готовност“ и режима „изключен“, метода за сезонно изчисление и измерване, включително съображения за разработване на евентуален метод за сезонно изчисление и измерване за всички разглеждани климатозитори в сезоните на охлаждане и отопление.


Член 8


Влизане в сила и прилагане


1. Настоящият регламент влиза в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


2. Той се прилага от 1 януари 2013 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 6 март 2012 година.


За Комисията

Председател

Jose Manuel BARROSO


ПРИЛОЖЕНИЕ I


Изисквания за екопроектиране


1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ВАЖАЩИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА


1) „обратим климатизатор“ означава климатизатор, който може както да охлажда, така и да отоплява;


2) „стандартни условия на изпитване“ означава комбинацията от температурите вътре (Tin) и навън (Tj), които описват условията на експлоатация при определяне на нивото на звуковата мощност, номиналния дебит на въздуха, номиналния коефициент на енергийна ефективност (EERrated) и/или номиналния коефициент на преобразуване (COPrated), както е определено в приложение II, таблица 2;


3) „вътрешна температура“ (Tin) означава температурата на въздуха вътре (на закрито) по сухия термометър [°C] (с относителната влажност на въздуха, посочена чрез съответната температура по мокрия термометър);


4) „външна температура“ (Tj) означава температурата на въздуха навън (на открито) по сухия термометър [°C], като относителната влажност е посочена чрез съответната температура по мокрия термометър;


5) „номинален коефициент на енергийна ефективност“ (EERrated) означава обявената охладителна мощност [kW], разделена на номиналната входна охладителна мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на охлаждане при стандартни условия на изпитване;


6) „номинален коефициент на преобразуване“ (COPrated) означава обявената отоплителна мощност [kW], разделена на номиналната входна отоплителна мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на отопление при стандартни условия на изпитване;


7) „потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)“ означава мярката за това с колко 1 kg хладилен агент, използван в цикъла на сгъстяване на парите, се очаква да допринесе за глобалното затопляне, изразено в килограми еквивалент на CO2 за 100-годишен период от време; разглежданите стойности на ПГЗ са онези, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006; за флуорирани хладилни агенти стойностите на ПГЗ са онези, които са публикувани в третия оценъчен доклад (TAR), приет от Междуправителствената група по изменение на климата 7 (2001 г. МГИК, ПГЗ стойности за 100-годишен период); за нефлуорирани газове стойностите на ПГЗ са онези, които са публикувани в първата оценка 8 на МГИК за 100-годишен период; стойностите на ПГЗ за смеси от хладилни агенти трябва да се основават на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 842/2006; за хладилни агенти, които не са включени в гореспоменатите източници, за позоваване трябва да се използва докладът на МГИК и UNEP 2010 г. относно охлаждането, климатизацията и термопомпите с дата от февруари 2011 г. или по-късна;


8) „режим изключен“ означава състояние, при което климатизаторът или разхлаждащият вентилатор е свързан към електрическата мрежа, но не осигурява никакви функции. За режим „изключен“ се считат и състояния, осигуряващи само индикация за състояние в режим „изключен“, както и условия, осигуряващи само функции, целящи гарантиране на електромагнитна съвместимост съгласно Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 9;


9) „режим на готовност“ означава състояние, при което оборудването (климатизатор или разхлаждащ вентилатор) е свързано към захранващата електрическа мрежа, зависи от получаването на енергия от захранващата електрическа мрежа, за да работи в съответствие с предназначението си, и предоставя само следните функции, които могат да се поддържат неопределено време: функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е разрешена, и/или визуализиране на информация или на състояние;


10) „функция за повторно активиране“ означава функция, позволяваща задействането на други работни режими, включително на работен режим, чрез отдалечен превключвател, включително дистанционно управление, вътрешен сензор, таймер за режим, осигуряващ допълнителни функции, включително основната функция;


11) „визуализиране на информация или на състояние“ означава функция с постоянно действие, предоставяща информация или указваща състоянието на оборудването върху дисплей, включително чрез часовниково показание;


12) „ниво на звуковата мощност“ е нивото на звуковата мощност по крива А [dB(A)] вътре и/или на открито, измерена при стандартни условия на изпитване за охлаждане (или за отопление, ако продуктът няма функция за охлаждане);


13) „стандартни проектни условия“ означава комбинацията от изисквания за стандартната проектна температура, максималната температура на включване на допълнително подгряване и максималната гранична работна температура, както е определено в приложение II, таблица 3;


14) „изчислителна проектна температура“ означава външната температура [°C] за охлаждане (Tdesignc) или отопление (Tdesignh), описани в приложение II, таблица 3, при които коефициентът на частично натоварване трябва да бъде равен на 1, и която се изменя в зависимост от определения сезон на охлаждане или отопление;


15) „коефициент на частично натоварване“ (pl(Tj)) означава външната температура минус 16 °С, разделено на изчислителната проектна температура минус 16 ° за охлаждане или отопление;


16) „сезон“ означава един от четирите набора експлоатационни условия (на разположение за четири сезона: един сезон на охлаждане, три отоплителни сезона: средно / по-студено / по-топло), описващи комбинацията от външните температури и броя на часовете за двойка стойности, през които се установяват тези температури за даден сезон, за който устройството се обявява за годно за предназначението му;


17) „двойка стойности“ (с индекс j) означава комбинация от външна температура (Tj) и часове (hj), както е определено в приложение II, таблица 1;


18) „часове в двойката стойности“ означава часовете за един сезон (hj), в продължение на които за всяка двойка стойности се установява външната температура, както е определено в приложение II, таблица 1;


19) „сезонен коефициент на енергийна ефективност“ (SEER) е общият коефициент на енергийна ефективност на устройството, който е представителен за целия сезон на охлаждане, и се пресмята като изчислителния годишен охладителен товар, разделен на годишната консумация на електроенергия за охлаждане;


20) „изчислителен годишен охладителен товар“ (QC) означава изчислителният охладителен товар [kWh/год.], който следва да се използва като основа за изчисляване на SEER и се пресмята като произведение от проектния охладителен товар (Pdesignc) и еквивалентните часове в работен режим на охлаждане (HCE);


21) „еквивалентни часове в работен режим на охлаждане“ (HCE) означава приетият годишен брой часове [h/год.], през които устройството работи с проектния товар при охлаждане (Pdesignc), за да поеме изчислителния годишен охладителен товар, както е определено в приложение II, таблица 4;


22) „годишна консумация на електроенергия за охлаждане“ (QCE) означава консумацията на електроенергия [kWh/год.], необходима за покриване на изчислителния годишен охладителен товар и се изчислява като изчислителния годишен охладителен товар, разделен на сезонния коефициент на енергийна ефективност в работен режим (SEERon) и консумацията на електроенергия на устройството в режим „термостатно изключен“, режим „изключен“, режим „в готовност“ и режим на нагряване на картера на компресора по време на сезона на охлаждане;


23) „сезонен коефициент на енергийна ефективност в работен режим“ (SEERon) означава средният коефициент на енергийна ефективност на устройството в работен режим при функцията за охлаждане, получен от коефициента на енергийна ефективност при частично натоварване и специфичния за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност (EERbin(Tj) и претеглен според часовете в двойката стойности, в продължение на които са установени условията, съответни на двойката стойности;


24) „частичен товар“ означава охладителният (Pc(Tj)) или отоплителният товар (Ph(Tj) [kWh] при определена външна температура Tj, изчислен като проектния товар, умножен по коефициента на частично натоварване;


25) „специфичен за двойката стойности коефициент на енергийна ефективност“ (EERbin(Tj) означава коефициента на енергийна ефективност, специфичен за всяка двойка стойности с външна температура Tj през даден сезон, получен от частичния товар, обявената мощност и обявения коефициент на енергийна ефективност (EERd(Tj) за конкретни двойки стойности (j) и изчислен за други двойки стойности чрез интер/екстраполация и при необходимост коригиран с коефициента на влошаване на ефективността;


26) „сезонен коефициент на преобразуване“ (SCOP) е общият коефициент на преобразуване на устройството, който е представителен за целия отоплителен сезон и се пресмята, като изчислителният годишен отоплителен товар се разделя на годишната консумация на електроенергия за отопление;


27) „изчислителен годишен отоплителен товар“ (QH) означава изчислителният отоплителен товар [kWh/год.], който съответства на определен отоплителен сезон и следва да се използва като основа за изчисляване на SCOP и се пресмята като произведение от проектния отоплителен товар (Pdesignh) и еквивалентните часове в работен режим при охлаждане (HHE) за сезона;


28) „еквивалентни часове в работен режим на отопление“ (HHE) означава приетият годишен брой часове [h/год.], през които устройството трябва да работи с проектния отоплителен товар (Pdesignh), за да удовлетвори изчислителния годишен отоплителен товар, както е определено в приложение II, таблица 4;


29) „годишна консумация на електроенергия за отопление“ (QHE) означава консумацията на електроенергия [kWh/год.], необходима за покриване на указания изчислителен годишен отоплителен товар и отнасяща се за определен отоплителен сезон; изчислява се като изчислителният годишен отоплителен товар се раздели на сезонния коефициент на преобразуване за работен режим (SCOPon) и консумацията на електроенергия на устройството в режим „термостатно изключен“, режим „изключен“, режим „в готовност“ и режим на нагряване на картера на компресора по време на отоплителния сезон;


30) „сезонен коефициент на преобразуване за работен режим“ (SCOPon) означава средният коефициент на преобразуване на устройството в работен режим за определения отоплителен сезон, получен от частичния товар, мощността на спомагателно електрическо подгряване (когато се изисква) и специфичния за двойката стойности коефициент на преобразуване (COPbin(Tj) и претеглен според часовете в двойката стойности, в продължение на които са установени условията, съответни на двойката стойности;


31) „мощност на спомагателно електрическо подгряване“ (elbu(Tj) е отоплителната мощност [kW] на реален или предполагаем спомагателен електрически нагревател с коефициент на преобразуване (COP) = 1, която допълва обявената отоплителна мощност ((Ph(Tj), за да се покрие частичният отоплителен товар (Ph(Tj), в случай че Pdh(Tj) е по-малко от Ph(Tj), за външната температура (Tj);


32) „специфичен за двойката стойности коефициент на преобразуване“ (COPbin(Tj) означава коефициентът на преобразуване, специфичен за всяка двойка стойности с външна температура Tj през даден сезон, получен от обявения частичен товар, обявената мощност и обявения коефициент на преобразуване (COPd(Tj) за конкретни двойки стойности (j) и изчислен за други двойки стойности чрез интер/екстраполация и при необходимост коригиран с коефициента на влошаване на ефективността;


33) „обявена мощност“ [kW] означава мощността на цикъла със сгъстяване на парите на устройството при охлаждане (Pdc(Tj) или отопление (Pdh(Tj), отнасяща се за външна температура Tj и вътрешна температура (Tin), както е обявено от производителя;


34) „експлоатационна стойност“ (SV) [(m3/min)/W] означава за разхлаждащите вентилатори отношението на максималния дебит на вентилатора [m3/min] към входната мощност на вентилатора [W];


35) „регулиране на мощността“ означава способността на устройството да променя мощността си, като променя обемния дебит. Устройствата трябва да бъдат означени като „неподвижни“, ако устройството не може да променя обемния си дебит, и „стъпално регулируеми“ ако обемният дебит се променя или регулира чрез последователност от не повече от два степени, или „плавно регулируеми“ ако обемния дебит се променя или регулира чрез последователност от три или повече степени;


36) „функция“ означава индикация за това дали устройството може да охлажда въздуха в закрити помещения, да загрява въздуха в закрити помещения или и двете;


37) „проектен товар“ означава обявеният охладителен товар (Pdesignc) и/или обявеният отоплителен товар (Pdesignh) [kW] при изчислителната проектна температура, при което за режим на охлаждане Pdesignc е равен на обявената охладителна мощност при Tj равна на Tdesignc; за режим на отопление Pdesignh е равен на частичния товар при Tj равна на Tdesignh;


38) „обявен коефициент на енергийна ефективност“ (EERd(Tj) означава коефициентът на енергийна ефективност за ограничен брой конкретни двойки стойности (j) с външна температура (Tj), както е обявено от производителя;


39) „обявен коефициент на преобразуване“ (COPd(Tj)) означава коефициентът на преобразуване за ограничен брой конкретни двойки стойности (j) с външна температура (Tj), както е обявено от производителя;


40) „температура на включване на допълнително подгряване“ (Tbiv) означава външната температура (Tj) [°C], обявена от производителя при отопление, при която обявената мощност става равна на частичния товар и под която обявената мощност трябва да бъде допълнена с мощност на спомагателно електрическо подгряване, за да се покрие частичният отоплителен товар;


41) „гранична работна температура“ (Tol) означава външната температура [°C], обявена от производителя за отопление, под която климатизаторът не може да осигурява отоплителна мощност. Под тази температура обявената мощност е равна на нула;


42) „мощност при повторно-кратковременен режим“ [kW] е средната стойност (във времето) на обявената мощност в изпитвателния интервал с повторно-кратковременен режим за охлаждане (Pcycc) или отопление (Pcych);


43) „ефективност на охлаждане при повторно-кратковременен режим“ (EERcyc) е средният коефициент на енергийна ефективност в изпитвателния интервал с повторно-кратковременен режим (включване и изключване на компресора), изчислена като интегрираната в интервала охладителна мощност [kWh] се раздели на интегрираната в същия интервал входна електрическа мощност [kWh];


44) „ефективност на отопление при повторно-кратковременен режим“ (COPcyc) е средният коефициент на преобразуване в изпитвателния интервал с повторно-кратковременен режим (включване и изключване на компресора), изчислена като интегрираната в интервала отоплителна мощност [kWh] се раздели на интегрираната в същия интервал входна електрическа мощност [kWh];


45) „коефициент на влошаване на ефективността“ е мярката за загуба на ефективност в резултат на повторно-кратковременния режим (включване/изключване на компресора в работен режим), определена за охлаждане (Cdc), отопление (Cdh) или избрана със стойност по подразбиране 0,25;


46) „работен режим“ означава режимът, съответстващ на часовете с охладителен или отоплителен товар на сградата, при което функцията на устройството за охлаждане или отопляване е задействана. Това състояние може да е свързано с периодично включване/изключване на устройството с цел постигане или поддържане на желаната температура на въздуха в помещението;


47) „режим термостатно изключен“ означава режим, съответстващ на часовете с охладителен или отоплителен товар, при което функцията на устройството за охлаждане или отопляване е включена, но устройството не действа, тъй като няма охладителен или отоплителен товар. Следователно това състояние е свързано с външните температури, а не с товарите в закритите помещения. Периодичното включване/изключване в работен режим не се счита за режим „термостатно изключен“;


48) „режим на работа с подгряване на картера на компресора“ означава състояние, при което устройството е задействало нагревател, за да се избегне постъпване на хладилен агент към компресора и ограничаване на концентрацията на хладилен агент в маслото при пускане на компресора;


49) „консумация на мощност в режим термостатно изключен“ (PTO) означава консумацията на мощност от устройството [kW], докато то е в режим „термостатно изключен“;


50) „консумация на мощност в режим в готовност“ (PSB) означава консумацията на мощност от устройството [kW] докато то е в режим „в готовност“;


51) „консумация на мощност в режим изключен“ (POFF) означава консумацията на мощност от устройството [kW] докато то е в режим „изключен“;


52) „консумация на мощност в режим на нагряване на картера на компресора“ (PCK) означава консумацията на мощност от устройството [kW], докато то е в режим на нагряване на картера на компресора;


53) „часове на работа в режим термостатно изключен“ (HTO) означава годишният брой часове [h/a] през които се счита, че устройството е в режим „термостатно изключен“, който брой зависи от определения сезон и функция;


54) „часове на работа в режим в готовност“ (HSB) означава годишният брой часове [h/a] през които се счита, че устройството е в режим „в готовност“, който брой зависи от определения сезон и функция;


55) „часове на работа в режим изключен“ (HOFF) означава годишният брой часове [h/a] през които се счита, че устройството е в режим „изключен“, който брой зависи от определения сезон и функция;


56) „часове на работа в режим на нагряване на картера на компресора“ (HCK) означава годишният брой часове [h/a] през които се счита, че устройството е в режим на нагряване на картера на компресора, който брой зависи от определения сезон и функция;


57) „номинален дебит на въздуха“ е дебитът на въздуха [m3/h], измерен на изхода за въздуха на вътрешните и/или външните тела (ако има такива) на климатизаторите при стандартни условия на изпитване за охлаждане (или за отопляване, ако продуктът няма функция за охлаждане);


58) „номинална входна охладителна мощност“ (PEER) означава входната електрическа мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на охлаждане при стандартни условия на изпитване;


59) „номинална входна отоплителна мощност“ (PCOP) означава входната електрическа мощност [kW] на дадено устройство при осигуряване на отопление при стандартни условия на изпитване;


60) „консумация на електроенергия на едноканални и двуканални климатизатори“ (съответно QSD и QDD) е консумацията на електроенергия на едноканални или двуканални климатизатори в режим на охлаждане и/или отопление (според случая) [за едноканални в kWh/h, за двуканални в kWh/год.];


61) „коефициент на използване“ означава отношението на сумарната обявена охладителна (отоплителна) мощност на всички работещи вътрешни тела към обявената охладителна (отоплителна) мощност на външното тяло при стандартни условия на изпитване;


62) „максимален дебит на вентилатора“ (F) означава дебита на разхлаждащия вентилатор при неговото максимално задание [m3/min], измерен на изхода на вентилатора при изключен механизъм за периодично насочване (ако/когато има такъв);


63) „механизъм за периодично насочване“ означава способността на разхлаждащия вентилатор да мени автоматично посоката на въздушния поток, докато вентилаторът работи;


64) „ниво на звуковата мощност на вентилатора“ означава нивото на звуковата мощност по крива А на разхлаждащия вентилатор, докато осигурява максималния дебит на вентилатора, измерван на изходната страна;


65) „часове в работен режим на вентилатора“ (HCE) означава броят на часовете, през които се счита, че разхлаждащият вентилатор осигурява максималния дебит, както е описано в приложение II, таблица 4.


2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА МИНИМАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, МАКСИМАЛНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ В РЕЖИМ „ИЗКЛЮЧЕН“ И РЕЖИМ „В ГОТОВНОСТ“ И ЗА МАКСИМАЛНОТО НИВО НА ЗВУКОВАТА МОЩНОСТ


а) От 1 януари 2013 г. едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на изискванията, указани в таблици 1, 2 и 3 по-долу, с изчисления в съответствие с приложение II. Едноканалните и двуканалните климатизатори, както и разхлаждащите вентилатори, трябва да отговарят на изискванията за режима „в готовност“ и „изключен“, както е указано в таблица 2 по-долу. Изискванията за минималната енергийна ефективност и максималното ниво на звуковата мощност се отнасят за стандартните условия на изпитване, посочени в приложение II, таблица 2.


Таблица 1

Изисквания за минималната енергийна ефективност  Двуканални Едноканални
  климатизатори климатизатори
  EERrated COPrated EERrated COPrated
Ако ПГЗ на 2,40 2,36 2,40 1,80
хладилния агент        
150        
Ако ПГЗ на 2,16 2,12 2,16 1,62
хладилния агент        
150        
         


Таблица 2


Изисквания за максималната консумация на енергия в режим „изключен“ и режим „в готовност“ за едноканални и двуканални климатизатори, както и за разхлаждащи вентилатори


Режим „изключен“ Консумацията на мощност от оборудването във
  всяко състояние на режим
  „изключен“ не трябва да надвишава 1,00 W.
Режим „в готовност“ Консумацията на мощност от оборудването във
  всяко състояние, осигуряващо само функция за
  повторно активиране или осигуряващо само
  функция за повторно активиране и просто
  индикация за това, че функцията за повторно
  активиране е включена, не трябва да
  надвишава 1,00 W.
  Консумацията на мощност от оборудването във
  всяко състояние, осигуряващо само
  визуализиране на информация или състояние,
  или осигуряващо само комбинация от функция
  за повторно активиране и визуализиране на
  информация или състояние, не трябва да
  надвишава 2,00 W.
Наличие на режим „в Освен когато е нецелесъобразно за
готовност“ използването по предназначение, оборуд
и/или „изключен“ ването трябва да разполага с режим „в
  готовност“ и/или режим „изключен“ и/или друго
  състояние, при което не се превишават
  изискваните нива на консу мацията на мощност
  в режим „изключен“ и/или в режим „в
  готовност“, когато оборудването е свързано към
  захранващата електрическа мрежа.
   


Таблица 3


Изисквания за максималното ниво на звуковата мощност Ниво на звуковата мощност в dB(А) в закрити помещения 65


б) От 1 януари 2013 г. климатизаторите, с изключение на едноканалните и двуканалните климатизатори, трябва да съответстват на изискванията за минималната енергийна ефективност и максималното ниво на звуковата мощност, указани в таблици 4 и 5 по-долу, с изчисления в съответствие с приложение II. В изискванията за енергийната ефективност трябва да се вземат предвид стандартните проектни условия, указани в приложение II, таблица 3 при използване на „средностатистическия“ отоплителен сезон, когато това е възможно. Изискванията за максималното ниво на звуковата мощност се отнасят за стандартните условия на изпитване, указани в приложение II, таблица 2.


Таблица 4


Изисквания за минималната енергийна ефективност


    SCOP
  SEER (Средностатистически
    отоплителен сезон)
Ако ПГЗ на хладилния 3,60 3,40
агент 150    
Ако ПГЗ на хладилния 3,24 3,06
агент 150    
     


Таблица 5


Изисквания за максималното ниво на звуковата мощност


Номинална мощност 6 kW 6 Номинална мощност 12 kW
Ниво на Ниво на Ниво на Ниво на
звуковата звуковата звуковата звуковата
мощност в мощност в мощност в мощност в
dB(А) в закрити dB(А) на открито dB(А) в закрити dB(А) на открито
помещения   помещения  
60 65 65 70
       


в) От 1 януари 2014 г. климатизаторите трябва да съответстват на изискванията, указани в таблицата по-долу с изчисления в съответствие с приложение II. Изискванията за енергийната ефективност на климатизаторите, с изключение на едноканалните и двуканалните климатизатори, трябва да съответстват на стандартните проектни условия, указани в приложение II, таблица 3 при използване на „средностатистическия“ отоплителен сезон, когато това е възможно. Изискванията за енергийната ефективност на едноканалните и двуканалните климатизатори трябва да съответстват на стандартните условия на изпитване, посочени в приложение II, таблица 2.


Таблица 6


Изисквания за минималната енергийна ефективност


  Климатизатори, с Двуканални Едноканални
  изключение на климатизатори климатизатори
  едноканални и    
  двуканални    
  климатизатори    
    SCOP        
  SEER (отоплителен EER COP EER COP
    сезон:        
    среднос        
    татистически)        
Ако ПГЗ на 4,60 3,80 2,60 2,60 2,60 2,04
хладилния            
агент 150 при 6            
kW            
Ако ПГЗ на 4,14 3,42 2,34 2,34 2,34 1,84
хладилния            
агент 150 при 6            
kW            
Ако ПГЗ на 4,30 3,80 2,60 2,60 2,60 2,04
хладилния            
агент 150 при 6            
           
12 kW            
Ако ПГЗ на 3,87 3,42 2,34 2,34 2,34 1,84
хладилния            
агент 150 при 6            
           
12 kW            
             


г) От 1 януари 2014 г. едноканалните и двуканалните климатизатори, както и разхлаждащите вентилатори трябва да съответстват на изискванията, указани в таблица 7 по-долу, с изчисления в съответствие с приложение II.


Таблица 7


Изисквания за максималната консумация на енергия в режим „изключен“ и режим „в готовност“


  Консумацията на мощност от оборудването във
Режим „изключен“ всяко състояние на режим
  „изключен“ не трябва да надвишава 0,50 W.
Режим „в готовност“ Консумацията на мощност от оборудването във
  всяко състояние, осигуряващо само функция за
  повторно активиране или осигуряващо само
  функция за повторно активиране и просто
  индикация за това, че функцията за повторно
  активиране е включена, не трябва да
  надвишава 0,50 W.
  Консумацията на мощност от оборудването във
  всяко състояние, осигуряващо само
  визуализиране на информация или състояние,
  или осигуряващо само комбинация от функция
  за повторно активиране и визуализиране на
  информация или състояние, не трябва да
  надвишава 1,00 W.
Наличие на режим „в Освен когато е нецелесъобразно за
готовност“ използването по предназначение, оборуд
и/или „изключен“ ването трябва да разполага с режим „в
  готовност“ и/или режим „изключен“ и/или друго
  състояние, при което не се превишават
  изискваните нива на консу мацията на мощност
  в режим „изключен“ и/или в режим „в
  готовност“, когато оборудването е свързано към
  захранващата електрическа мрежа.
   


Управление на консумацията Когато оборудването не изпълнява основната си функция или когато продуктът(ите), консумиращ(и) енергия, е/са независим(и) от функциите си, оборудването трябва, освен когато е нецелесъобразно за използването по предназна чение, да предлага функция за управление на консумацията или подобна функция, която след възможно най-краткия интервал от време, съвместим с предназначението, да превключва оборудването автоматично към:

— режим „в готовност“, или

— режим „изключен“, или

— друго състояние, при което не се превишават изискваните нива на консумация на мощност в режим „изключен“ и/или в режим „в готовност“, когато оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа. Функцията за управление на консумацията се активира преди доставяне на оборудването.


3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ а) Считано от 1 януари 2013 г., по отношение на климатизаторите и вентилаторите за разхлаждане, информацията,

определена в точките по-долу и изчислена в съответствие с приложение II, трябва да е дадена:

i) в техническата документация на продукта;

ii) на свободно достъпните интернет страници на производителите на климатизатори и вентилатори за разхлаждане.

б) При поискване производителят на климатизатори и вентилатори за разхлаждане предоставя на лабораториите,

извършващи проверки с цел надзор на пазара, необходимата информация за настройката на устройството, която се прилага за определянето на обявените мощности, SEER/EER, стойностите на SCOP/COP и експлоатационните стойности, а също така предоставя информация за контакти с цел получаване на такава информация.

в) Изисквания за информация за климатизатори, с изключение на едноканални и двуканални климатизатори.

Таблица 1

Изисквания за информация (1)

(броят на разрядите в съответната клетка показва изискваната точност на данните)

Информация за определяне на модела(ите), за който(ито) тя се отнася:


  Ако функцията включва отопляване: да се
  укаже отоплителният сезон, за който се
Функция (да се укаже, ако има такава) отнася информацията. Посочените стойности
  следва да се отнасят за точно определен
  отоплителен сезон. Да се включи поне
  „средният“ отоплителен сезон.
охлаждане да/не Среден да/не
    (задължително)  
отопление да/не По-топъл да/не
    (ако е  
    определен)  
  По-студен да/не
  (ако е  
  определен)  
Позиция символ стойност мерна Позиция символ стойност мерна
      единица       единица
Проектен товар Сезонна ефективност
   
охлаждане Pdesignc x,x kW охлаждане SEER x,x
отопление / Pdesignh x,x kW отопление / SCOP/A x,x
среден       среден      
отопление / Pdesignh x,x kW отопление / SCOP/W x,x
по-топъл       по-топъл      
отопление / Pdesignh x,x kW отопление / SCOP/C x,x
по-студен       по-студен      
Обявена охладителна мощност (*), при Обявен коефициент на енергийна
температура вътре ефективност (*) при температура вътре 27(19)
27(19) °C и външна температура Tj °C и външна температура Tj
   


(1) За уреди с повече от едно вътрешни тела данните се дават при коефициент на използване 1.


  Ако функцията включва отопляване: да се
  укаже отоплителният сезон, за който се
Функция (да се укаже, ако има такава) отнася информацията. Посочените стойности
  следва да се отнасят за точно определен
  отоплителен сезон. Да се включи поне
  „средният“ отоплителен сезон.
охлаждане да/не Среден да/не
    (задължително)  
отопление да/не По-топъл да/не
    (ако е  
    определен)  
  По-студен да/не
  (ако е  
  определен)  
Позиция символ стойност мерна Позиция символ стойност мерна
      единица       единица
Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x
Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x
Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x
Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x
Обявена отоплителна мощност (*) / Среден Обявен коефициент на преобразуване (*) /
сезон, при температура вътре 20 °C и Среден сезон, при температура вътре 20 °C и
външна температура Tj външна темпе ратура Tj
Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x
Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x
Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x
Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x
Tj = температура Pdh x,x kW Tj = температура COPd x,x
на включване       на включване      
на допъл       на      
нително       допълнително      
подгряване       подгряване      
Tj = граница на Pdh x,x kW Tj = граница на COPd x,x
функциониране       функциониране      
               
Обявена отоплителна мощност (*) / Обявен коефициент на преобразуване (*) /
По-топъл сезон, при температура вътре 20 По-топъл сезон, при температура вътре 20 °C
°C и външна температура Tj и външна темпе ратура Tj
Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x
Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x
Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x
Tj = температура Pdh x,x kW Tj = температура COPd x,x
на включване       на включване      
на допъл       на      
нително       допълнително      
подгряване       подгряване      
Tj = граница на Pdh x,x kW Tj = граница на COPd x,x
функциониране       функциониране      
Обявена отоплителна мощност (*) / Обявен коефициент на преобразуване (*) /
По-студен сезон, при температура вътре По-студен сезон, при температура вътре 20
20 °C и външна температура Tj °C и външна темпе ратура Tj
Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x
Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x
               
  Ако функцията включва отопляване: да се
  укаже отоплителният сезон, за който се
Функция (да се укаже, ако има такава) отнася информацията. Посочените стойности
  следва да се отнасят за точно определен
  отоплителен сезон. Да се включи поне
  „средният“ отоплителен сезон.
охлаждане да/не Среден да/не
    (задължително)  
отопление да/не По-топъл да/не
    (ако е  
    определен)  
  По-студен да/не
  (ако е  
  определен)  
Позиция символ стойност мерна Позиция символ стойност мерна
      единица       единица
Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x
Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x
Tj = температура Pdh x,x kW Tj = температура COPd x,x
на включване       на включване      
на допъл       на      
нително       допълнително      
подгряване       подгряване      
Tj = граница на Pdh x,x kW Tj = граница на COPd x,x
функциониране       функциониране      
Tj = – 15 °C Pdh x,x kW Tj = – 15 °C COPd x,x
Температура на включване на допълнително Гранична температура на функциониране
подгряване  
отопление / Tbiv x °C отопление / Tol x °C
среден       среден      
отопление / Tbiv x °C отопление / Tol x °C
по-топъл       по-топъл      
отопление / Tbiv x °C отопление / Tol x °C
по-студен       по-студен      
Мощност при повторно-кратковременен Ефективност при повторно-кратковременен
режим режим
за Pcycc x,x kW за EERcyc x,x
охлаждане       охлаждане      
за отопление Pcych x,x kW за отопление COPcyc x,x
Коефициент Cdc x,x Коефициент Cdh x,x
на       на      
влошаване       влошаване      
на ефектив       на ефек      
ността при       тивността      
охлажда не       при отоп      
(**)       ление (**)      
               
Входна електрическа мощност в режими на Годишна консумация на електроенергия
консумиране на мощност, различни от  
„работен режим“  
режим POFF x,x kW охлаждане QCE x kWh/a
„изключен“              
режим „в PSB x,x kW отопление / QHE x kWh/a
готовност“       среден      
режим PTO x,x kW отопление / QHE x kWh/a
„термостатно       по-топъл      
изключен“              
режим на PCK x,x kW отопление / QHE x kWh/a
нагряване на       по-студен      
картера на              
компресора              
Регулиране на мощността (да се укаже един Други позиции
от три вари  
анта)  
   
  Ако функцията включва отопляване: да се
  укаже отоплителният сезон, за който се
Функция (да се укаже, ако има такава) отнася информацията. Посочените стойности
  следва да се отнасят за точно определен
  отоплителен сезон. Да се включи поне
  „средният“ отоплителен сезон.
охлаждане да/не Среден да/не
    (задължително)  
отопление да/не По-топъл да/не
    (ако е  
    определен)  
  По-студен да/не
  (ако е  
  определен)  
Позиция символ стойност мерна Позиция символ стойност мерна
      единица       единица
фиксирано да/не Ниво на LWA x,x / dB(A)
    звуковата   x,x  
    мощност      
    (вътре/на      
    открито)      
стъпално да/не Потенциал за GWP x kgCO2
    глобално     екв.
    затопляне      
с плавно да/не Номинален x / x m3/h
регулиране   дебит      
    (вътре/на      
    открито)      
Информация Наименование и адрес на производителя или на неговия упълномощен
за контакти с представител.
цел полу  
чаване на  
повече  
информация  
   


(*) За устройства със стъпално регулиране на мощността, във всяко поле в раздела „Обявена мощност на устройството“ и „Обявен EER/COP“ на устройството се обявяват две стойности, разделени с наклонена черта („/“).

(**) Ако по подразбиране е избран Cd = 0,25, не се изискват (резултати от) изпитвания в повторно-кратковременен режим. В противен случай се изисква стойност от изпитвания в повторно-кратковременен режим или при отопление, или при охлаждане.


Що се отнася до функционалните възможности, производителят трябва да осигури информацията, така както се изисква по-горе в таблица 1, в техническата документация на продукта. За устройства с регулиране на мощността, означено като „стъпално“, във всяко поле в раздела „Обявена мощност“ се обявяват две стойности съответно за най- високата и най-ниската степен, означени с „hi/lo“, разделени с наклонена черта („/“).

г) Изисквания за информация за едноканални и двуканални климатизатори.

Едноканалните климатизатори трябва да бъдат наричани „локални климатизатори“ върху опаковката, продуктовата информация и във всеки рекламен материал, бил той електронен или на хартия.

Производителят предоставя информацията, уточнена в таблицата по-долу.


Таблица 2

Изисквания за информацията Информация за определяне на модела(ите), за който(ито) се отнася информацията:

[попълва се ако е необходимо]


Описание Символ Стойност Мерна
      единица
Номинална охладителна мощност Prated за [x,x] kW
  охлаждане    
Номинална отоплителна мощност Prated за [x,x] kW
  отопление    
Номинална входна охладителна PEER [x,x] kW
мощност      
Номинална входна отоплителна PCOP [x,x] kW
мощност      
Номинален коефициент на EERd [x,x]
енергийна ефективност      
Номинален коефициент на COPd [x,x]
преобразуване      
       


Информация за определяне на модела(ите), за който(ито) се отнася информацията:

[попълва се ако е необходимо]

Описание Символ Стойност Мерна
      единица
Консумация на мощност в режим PTO [x,x] W
„термостатно изключен“      
Консумация на мощност в режим „в PSB [x,x] W
готовност“      
Консумация на електроенергия на DD: QDD DD: [x] DD:
едноканални/двуканални SD: QSD SD: kWh/a
климатизатори   [x,x] SD:
(указва се поотделно за охлаждане     kWh/h
и отопление)      
Ниво на звуковата мощност LWA [x] dB(A)
Потенциал за глобално затопляне GWP [x] kgCO2
      екв.
Информация за контакти с цел Наименование и адрес на
получаване на повече информация производителя или на неговия
  упълномощен представител.
   


д) Изисквания за информацията за разхлаждащи вентилатори.

Производителят предоставя информацията, уточнена в таблицата по-долу.

Таблица 3

Изисквания за информацията Информация за определяне на модела(ите), за който(ито) се отнася информацията:

[попълва се, ако е необходимо]


Описание Символ Стойност Мерна
      единица
Максимален дебит на вентилатора F [x,x] m3/min
Входна мощност на вентилатора P [x,x] W
Експлоатационна стойност SV [x,x] (m3/min)/W
Консумация на мощност в режим „в PSB [x,x] W
готовност“      
Ниво на звуковата мощност на LWA [x] dB(A)
вентилатора      
Максимална скорост на въздуха c [x,x] m/s
Стандарт за измерване на [тук се дава препратка към
експлоатационната стойност използвания стандарт за измерване]
Информация за контакти с цел Наименование и адрес на
получаване на повече информация производителя или на неговия
  упълномощен представител.
   


ПРИЛОЖЕНИЕ II


Измервания и изчисления

1. За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент, се извършват измервания и изчисления, използвайки хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или надежден, точен и възпроизводим метод, при който се вземат предвид общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност. Те трябва да са съобразени с всички технически параметри, посочени по-долу.


2. При определянето на сезонните консумация на енергия и ефективност за дадени сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) и сезонен коефициент на преобразуване (SCOP) се вземат предвид:


a) европейският(те) сезон(и) на охлаждане и отоплителен(ни) сезони, както са определени в таблица 1 по-долу;


б) стандартните проектни условия, както са определени в таблица 3 по-долу;


в) консумацията на електроенергия за всички съответни режими на работа, като се използват времевите интервали,

определени в таблица 4 по-долу;


г) последици от влошаването на енергийната ефективност, причинено от повторно-кратковременен режим (ако се използва такъв) в зависимост от вида на регулирането на охладителната и/или отоплителната мощност;


д) поправки на сезонните коефициенти на преобразуване за условия, при които отоплителната мощност не може да покрие съответния товар;


е) приносът на спомагателния нагревател (ако има такъв) при изчисляването на сезонната ефективност на дадено устройство в режим на отопление.


3. Когато информацията относно конкретен модел, който е комбинация от вътрешно(и) и външно(и) тяло(тела), е получена чрез изчисляване въз основа на концепцията и/или въз основа на екстраполация на други комбинации, документацията трябва да съдържа подробности за тези изчисления и/или екстраполации, както и за изпитванията, проведени за проверяване на точността на извършените изчисления (включително подробности за математическия модел за изчис ляване на показателите на такива комбинации и за измерванията, направени за проверяване на този модел).


4. Номиналният коефициент на енергийна ефективност (EERrated) и, когато е приложимо, номиналния коефициент на преобразуване (COPrated) за едноканални и двуканални климатизатори трябва да бъде определен при стандартните условия на изпитване, определени в таблица 2 по-долу.


5. При изчисляването на сезонната консумация на електроенергия за охлаждане (и/или отопление) трябва да се взема предвид консумацията на електрическа енергия при всички съответни режими на работа, определени в таблица 3 по- долу, като се използват часовете на работа, определени в таблица 4 по-долу.


6. Ефективността на вентилаторите за разхлаждане се определя въз основа на номиналния дебит на устройството, разделен на номиналната входна електрическа мощност на устройството.


j Tj hj
# °C hjh/год.
  db  
1 17 205
2 18 227
3 19 225
4 20 225
5 21 216
6 22 215
7 23 218
8 24 197
9 25 178
10 26 158
11 27 137
12 28 109
13 29 88
14 30 63
15 31 39
16 32 31
17 33 24
18 34 17
19 35 13
20 36 9
21 37 4
22 38 3
23 39 1
24 40 0
Общо часове 2 602
   
  Tj hj hjh/год.
j °C Среден По-топъл По-студен
# db      
от 1 до от – 30 до 0 0 0
8 – 23 0 0 1
9 – 22 0 0 6
10 – 21 0 0 13
11 – 20 0 0 17
12 – 19 0 0 19
13 – 18 0 0 26
14 – 17 0 0 39
15 – 16 0 0 41
16 – 15 0 0 35
17 – 14 0 0 52
18 – 13 0 0 37
19 – 12 0 0 41
20 – 11 1 0 43
21 – 10 25 0 54
22 – 9 23 0 90
23 – 8 24 0 125
24 – 7 27 0 169
25 – 6 68 0 195
26 – 5 91 0 278
27 – 4 89 0 306
28 – 3 165 0 454
29 – 2 173 0 385
30 – 1 240 0 490
31 0 280 0 533
32 1 320 3 380
33 2 357 22 228
34 3 356 63 261
35 4 303 63 279
36 5 330 175 229
37 6 326 162 269
38 7 348 259 233
39 8 335 360 230
40 9 315 428 243
41 10 215 430 191
42 11 169 503 146
43 12 151 444 150
44 13 105 384 97
45 14 74 294 61
46 15      
Общо часове 4 910 3 590 6 446
       


Таблица 2

Стандартни условия на изпитване, температурите на въздуха са по сухия термометър

(тези по мокрия термометър са дадени в скоби)

  Функция Температура на Външна
Уред   въздуха вътре в температура на
    помещенията въздуха
    (°C) (°C)
климатизатори, с охлаждане 27 (19) 35 (24)
изключение на отопление 20 (макс. 15) 7(6)
едноканални      
климати затори      
едноканални охлаждане 35 (24) 35 (24) (*)
климатизатори отопление 20 (12) 20 (12) (*)
       


(*) В случай на едноканални климатизатори кондензаторът (изпарителят) при охлаждане (отопление) засмуква въздух не отвън, а от помещението.


Таблица 3

Стандартни условия на изпитване, температурите на въздуха са по сухия термометър

(тези по мокрия термометър са дадени в скоби)

  Температура Външна Температура Гранична
  на въздуха температура на на температура на
Функция / вътре в въздуха включване функциониране
сезон помещенията (°C) на допъл (°C)
  (°C)   нително  
      подгряване  
      (°C)  
  Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol
охлаждане 27 (19) Tdesignc = 35 (24) няма няма
      информация информация
отопление /   Tdesignh = – 10 (– макс. 2 макс. – 7
среден   11)    
отопление / 20 (15) Tdesignh = 2 (1) макс. 7 макс. 2
по-топъл        
отопление /   Tdesignh = – 22 (– макс. – 7 макс. – 15
по-студен   23)    
         


Таблица 4

Часове на работа по вид уреди и по режим на функциониране, които следва да се използват за изчисляване на консумацията на електроенергия


  Мерна Отоплителен Режим Режим Режим „в Режим Режим на
Вид на уреда / единица сезон „включен“ „тер готовност“ „изключен“ нагряване
функции       мостатно     на картера
(ако има)       изключен“     на
              компресора
      охлаждане:        
      HCE H H H H
      отопление:        
      HHE        
               


Климатизатори, с изключение на едноканални и двуканални климатизатори

Режим на охлаждане,              
ако уредът има само h/година   350 221 2 142 5 088 7 760
режим за охлаждане              
  Режим на h/година   350 221 2 142 0 2 672
  охлаждане              
Режим на     Среден 1 400 179 0 0 179
охлаждане     По-топъл 1 400 755 0 0 755
и Режим на h/година По-студен 2 100 131 0 0 131
отопление, отопление              
ако уредът                
има и двата                
режима                
                 
  Мерна Отоплителен Режим Режим Режим „в Режим Режим на
Вид на уреда / единица сезон „включен“ „тер готовност“ „изключен“ нагряване
функции       мостатно     на картера
(ако има)       изключен“     на
              компресора
      охлаждане:        
      HCE H H H H
      отопление:        
      HHE        
Режим на   Среден 1 400 179 0 3 672 3 851
отопление, ако   По-топъл 1 400 755 0 4 345 4 476
уредът има h/година По-студен 2 100 131 0 2 189 2 944
само режим за              
отопление              
               


Двуканален климатизатор

Режим на охлаждане, h/60   1 няма няма няма няма
ако уредът има само мин.     инфор инфор инфор инфор
режим за охлаждане       мация мация мация мация
Режим на Режим на h/60   1 няма няма няма няма
охлаждане охлаждане мин.     инфор инфор инфор инфор
и         мация мация мация мация
отопление, Режим на h/60   1 няма няма няма няма
ако уредът отопление мин.     инфор инфор инфор инфор
има и двата         мация мация мация мация
режима                
Режим на отопление, ако h/60   1 няма няма няма няма
уредът има само режим мин.     инфор инфор инфор инфор
за отопляване       мация мация мация мация
               


Едноканален климатизатор

Режим на h/60   1 няма няма няма няма
охлаждане мин.     инфор инфор инфор инфор
        мация мация мация мация
Режим на h/60   1 няма няма няма няма
отопление мин.     инфор инфор инфор инфор
        мация мация мация мация
               


ПРИЛОЖЕНИЕ III


Процедура за проверка с цел надзор върху пазара При извършването на проверки с цел надзор върху пазара съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО органите на държавите-членки прилагат следната проверочна процедура за спазването на изискванията, посочени в приложение I.


1. Органите на държавите-членки изпитват една-единствена бройка.


2. С изключение на случая на едноканалните и двуканалните климатизатори, счита се, че моделът климатизатор отговаря на изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент, според приложимостта, ако неговият сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) или сезонен коефициент на преобразуване (SCOP) (ако е приложимо) не e по-малък от обявената стойност минус 8 % при обявената мощност на устройството. Стойностите на SEER и SCOP се определят в съответствие с приложение II.


Счита се, че моделът едноканален или двуканален климатизатор отговаря на изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент (според приложимостта), ако резултатите за режим „изключен“ и „в готовност“ не надвишават граничните стойности с повече от 10 % и ако коефициентът на енергийна ефективност (EERrated) или коефициентът на преобразуване (COPrated) (ако е приложимо) не е по-малък от обявената стойност минус 10 %. Стойностите на EER и COP се определят в съответствие с приложение II.


Счита се, че моделът климатизатор съответства на изискванията, формулирани в настоящия регламент, според прило жимостта, ако максималното ниво на звуковата мощност не превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).


3. Ако резултатът, посочен в точка 2, не бъде постигнат, органът за надзор на пазара трябва да изпита три допълнителни бройки от същия модел.


4. С изключение на случая на едноканалните и двуканалните климатизатори, счита се, че моделът климатизатор отговаря на изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент, според приложимостта, ако средноарит метичната стойност за трите бройки по отношение на сезонния коефициент на енергийна ефективност (SEER) или сезонния коефициент на преобразуване (SCOP) (ако е приложимо) не e по-малка от обявената стойност минус 8 % при обявената мощност на устройството. Стойностите на SEER и SCOP се определят в съответствие с приложение II.


Счита се, че моделът едноканален или двуканален климатизатор отговаря на изискванията, формулирани в приложение I към настоящия регламент (според приложимостта), ако средната стойност от резултатите на трите бройки за режим

„изключен“ и „в готовност“ не надвишава граничните стойности с повече от 10 % и ако средната стойност за коефи циента на енергийна ефективност (EERrated) или коефициента на преобразуване (COPrated) (ако е приложимо) не е по- малка от обявената стойност минус 10 %. Стойностите на EER и COP се определят в съответствие с приложение II.


Счита се, че моделът климатизатор съответства на изискванията, формулирани в настоящия регламент, според прило жимостта, ако средната стойност за максималното ниво на звуковата мощност не превишава обявената стойност с повече от 2 dB(A).


5. Ако резултатите, посочени в точка 4, не бъдат постигнати, се счита, че моделът не е съобразен с настоящия регламент.


За целите на проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент, държавите-членки прилагат проце дурите, посочени в приложение II, хармонизирани стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или други надеждни, точни и възпроизводими методи за изчисляване и измерване, които са съобразени с общопризнатото техническо равнище.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV


Базови стойности за сравнение

Към момента на влизане в сила на настоящия регламент най-добрата налична на пазара технология за климатизаторите по отношение на техните енергийни показатели бе определена, както следва:


Базови стойности за сравнение за климатизатори

Климатизатори, с Двуканален Едноканален
изключение на климатизатор климатизатор
едноканални и    
двуканални модели    
SEER SCOP EER COP EER COP
8,50 5,10 3,00 (*) 3,15 3,15 (*) 2,60
           


Базовата стойност за сравнение за нивото на ПГЗ на хладилния агент, използван в климатизатора, е ПГЗ 20.

(*) Въз основа на ефективността на едноканални климатизатори с изпарително охлаждане.


_________________________

1 ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

2 ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

3 ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13.

4 ОВ L 339, 18.12.2008 г., стр. 45.

5 ОВ L 178, 6.7.2011 г., стр. 1.

6 ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18.

7 МГИК Трета оценка на изменението на климата, 2001 г. Доклад на Междуправителствената група по изменение на климата: http://www. ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

8 Изменение на климата, Научна оценка на МГИК, J. T Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (изд.) Cambridge University Press, Кеймбридж (Обединено кралство) 1990 г

9 ОВ L 390, 31.12.2004 г., стp. 24.


Untitled Page