УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ В ДЪРЖАВИ, С КОИТО ИМА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПО КОЙТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА


НОРМАТИВНА ОСНОВА


Регламент Съвета /ЕИО/ № 1408/71 г. за прилагане на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността - чл. 9 (2); чл. 18 (1); чл. 38; чл. 43а; чл. 45; чл. 48; чл. 51а; чл. 57 (5); чл. 64; чл. 67; чл. 68; чл. 71;

Регламент на Съвет /ЕИО/ № 574/72 г. за определяне на реда за прилагане на Регламент на Съвета /ЕИО/ 1408/71 - чл. 6 (2); чл. 16; чл. 39 (1) и (2); чл. 42 (1); чл. 43 (1) - (3); чл. 69; чл. 79; чл. 80; чл. 81; чл. 84 (2);

Спогодба по държавното обществено осигуряване между народна република България и Народна република Албания - в сила от 1 май 1953;

Конвенция по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия - в сила от 1 септември 1958 г. - прилага се със Сърбия, Черна Гора, Босна и Херцеговина;

Спогодба между Народна република България и Правителството на Република Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция - в сила от 1 март 1999 г.;

Договор между Република България и Република Македония за социално осигуряване - обн. ДВ, бр.63 от 2003 г., в сила от 1 август 2003 г.;

Договор между Република България и Република Украйна за социално осигуряване - обн. ДВ, бр.26 от 2003 г., в сила от 1 април 2003 г.;

Спогодба между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване - подписана на 14.07.2003 г., обн. ДВ, бр.100 от 2004 г., в сила от 1 октомври 2004 г.;

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 37, ал. 2.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Условие за реализиране на осигурителни права по българското осигурително законодателство е наличието на определен осигурителен стаж. Този стаж може да бъде придобит, както на територията на Република България, така и на територията на друга държава - членка на Европейския съюз или държава, с която България има сключен международен договор в областта на социалната сигурност. Ако при упражняване правото си на обезщетения или пенсии лицето желае да му биде зачетен осигурителен стаж, придобит в други държави, то следва да представят специфични документи, които го доказват.

По реда на тази процедура може да се удостоверява само осигурителен стаж, придобит в държавите - членки на Европейския съюз, които са - Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Швеция, Испания, Обединеното кралство, Румъния и в държавите, с които България има сключен договор за социална сигурност, които са: Албания, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Македония, Хърватия и Украйна.


ПРОЦЕДУРА


І. Субекти на процедурата по удостоверяване на български осигурителен стаж в държава - членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването:

1. Лицето, което иска да удостовери български осигурителен стаж в държава - членка на Европейския съюз или държава, с която има сключен договор за социално осигуряване;

2. Национален осигурителен институт - централно управление и по специално - Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - ЦУ;

3. Компетентната институция в държавата, в която ще се удостоверява /зачита/ българският осигурителен стаж.

ІІ. Условия за удостоверяване на осигурителен стаж, придобит в държава - членка на ЕС или в държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването.

Най-важното условие за удостоверяване на такъв стаж е лицето, което желае да реализира свои осигурителни права в България, в действителност да има положен осигурителен стаж в някоя/и държава/и - членка/и на ЕС или в държава, с която Република България има сключена спогодба за социална сигурност.


ІІІ. Необходими документи за удостоверяване осигурителен стаж, придобит в държава - членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването.


1. Молба за издаване на удостоверение за зачитане на придобит осигурителен стаж в държава - членка на ЕС или в държава, с която България има сключена спогодба за социална сигурност.

2. Документи, удостоверяващи чуждия стаж;

3. Удостоверение Е 104 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест - майчинство - смърт /помощи/ - инвалидност/ - издадено от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

4. Удостоверение Е 301 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица - издадено от компетентната институция на държавата - членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

5. Информация относно осигурителните периоди;

6. Удостоверение Е 207 по Регламент 1408/71 на ЕС;

7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа.


ІV. Вътрешен ход на процедурата.


За да удостовери придобитият в друга държава осигурителен стаж, лицето следва да подаде в Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - ЦУ молба за това обстоятелство. Молбата се попълва четливо. Посочват се личните данни на лицето на български и латиница, така както са записани в документите му за самоличност. В молбата се отбелязва държавата, пред която ще послужи исканото удостоверение и целта, за която се иска издаването му. В случай, че молбата не се подава лично, е необходимо да се представи и пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Към молбата се прилагат всички документи, които удостоверяват чуждият осигурителен стаж. Ако стажът е положен в държава - членка на ЕС се представят:

1. Удостоверение Е 104, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест - майчинство - смърт /помощи/ - инвалидност/ - издадено от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж. Може да се изпрати служебно в НОИ от съответната компетентна институция.Не е необходимо лицето да го попълва и подготвя само.;

2. Удостоверение Е 301, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица - издадено от компетентната институция на държавата - членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж. Може да се изпрати служебно в НОИ от съответната компетентна институция.Не е необходимо лицето да го попълва и подготвя само;

3. Друга информация относно осигурителните периоди, които не се обхващат от приложените удостоверения по регламенти 1408/71 и 574/72 на ЕС;

4. Удостоверение Е 207, съдържащо информация за осигурителната история на осигуреното лице - това удостоверение се попълва от лицето само, ако е подадено заявление за отпускане на пенсия.

При липса на документи, удостоверяващи чуждия стаж, лицето следва да представи информация относно осигурителните периоди в съответната държава.

Ако лицето е подало заявление за отпускане на пенсия, то получава от Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - ЦУ Удостоверение - формуляр Е 207, който следва да бъде попълнен от лицето и подписан от него в т. 7.3. Този формуляр се прилага към формуляри E 202, E 203 и E 204, които представляват проучващи формуляри относно подадена молба за пенсия за старост, наследствена пенсия или пенсия за инвалидност.

В случаите, когато е подадено заявление за отпускане на обезщетение или пенсия, предвидено в разпоредбите на Регламент 1408/71 и Регламент 574/72 на ЕС или съответния международен договор, стажът се удостоверява служебно, като се използват предвидените формуляри /Е-forms или договорените формуляри по спогодби/, които НОИ изпраща на компетентната институция на другата държава. Важно е да се знае, че при служебно удостоверяване на чужд осигурителен стаж, не се събира такса съгласно Тарифата за цените и начините на ценообразуване за изготвяне на специализирани продукти и услуги на НОИ.

При подадена молба за отпускане на пенсия и посочване на осигурителен стаж, придобит в държава, с която България има сключен договор в областта на социалната сигурност, Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" при НОИ - ЦУ изпраща официално писмо, адресирано до компетентната институция на държавата, в която е придобит осигурителният стаж, с което се иска удостоверяване на осигурителните периоди за лицето.

Важно е да се знае, че Националният осигурителен институт не удостоверява осигурителен стаж от държави, които не са членки на Европейския съюз или с които няма сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.


ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


В резултата на удостоверения чужд осигурителен стаж, правоимащото лице е в състояние да упражни осигурителните си права в Република България и да получи обезщетение при неработоспособност, обезщетение за безработица или пенсия.


Untitled Page