РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предаването на статистика за уловите и риболовната дейност на държавите-членки извършващи риболов в някои зони, различни от тези на Северния Атлантик


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. за предаването на статистика за номиналния улов от държавите-членки в някои зони, различни от североатлантическата1, и по-специално Член 2, параграфи 5 и член 4 от него,


като има предвид, че:


(1) Деветата среща на Конференцията на Страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) през 1994 г. поиска да бъде предприет мониторинг на данните за улова и търговията елазмобранхии (акули, морски лисици и скатове) от Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO) и от регионалните агенции по рибарство.


(2) FAO, в сътрудничество със съответните регионални агенции по рибарство, състави списък на елазмобранхии, за които се събира статистика на улова по системата от въпросници Статлант.


(3) Член 4 от Регламент (EО) № 2597/95 разпорежда, че държавите-членки, с предварителното одобрение на Евростат, могат да предават данни в различна форма или на различен носител от посочените в приложение 5 към регламента.


(4) Няколко държави-членки поискаха предаване на данни в различна форма или на различен носител от посочените в приложение 5 към Регламент (EО) № 2597/95 (еквивалент на гореспоменатите въпросници Статлант).


(5) Мерките, предвидени в този регламент, съответстват на мнението на Постоянния комитет по селскостопанската статистика, създаден с Решение 72/279/EИО на Съвета 2,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Приложение 4 от Регламент (EО) № 2597/95 се заменя с приложение I от настоящия регламент.


Член 2


Държавите-членки могат да предават данни според формата, описан подробно в приложение II от настоящия регламент.


Член 3


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 24 юли 2001 година.


За Комисията:


Pedro SOLBES MIRA


Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ I


СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДАВАТ ДАННИ ЗА ВСЯКА ОТ ОСНОВНИТЕ РИБОЛОВНИ ЗОНАВидовете, изброени по-долу, са онези, за които уловът е регистриран в официалната статистика. Държавите-членки трябва да предават данни за всеки от определените видове, при тяхното наличие. Когато отделните видове не могат да бъдат идентифицирани, данните трябва да бъдат укрупнени и предадени по точката, представляваща възможно най-високата степен на подробност.Бележка: n.e.i. = неопределено на друго място.Източен централен Атлантически океан (Основна риболовна зона 34)


Българско име 3-буквен определител Научно наименование
     
Европейска змиорка ELE Anguilla anguilla
Карагьозиn.e.i. SHZ Alosa spp.
Западноафриканска илиша ILI Ilisha africana
Плоски рибиn.e.i. FLX Pleuronectiformes
Левоока камбала LEF Bothidae
Обикновена писия SOL Solea vulgaris
Морски език CET Dicologoglossa cuneata
Морски езициn.e.i. SOX Soleidae
Езичести риби n.e.i. TOX Cynoglossidae
Мегрим MEG Lepidorhombus whiffiagonis
Мегрими n.e.i. LEZ Lepidorhombus spp.
Големоока михалца GFB Phycis blennoides
Малка френска треска BIB Trisopterus luscus
Путасу WHB Micromesistius poutassou
Мерлуза HKE Merluccius merluccius
Сенегалска мерлуза HKM Merluccius senegalensis
Мерлузи n.e.i. HKX Merluccius spp.
Трескоподобни n.e.i. GAD Gadiformes
Морски котки n.e.i. CAX Ariidee
Морска змиорка COE Conger conger
Морски змиорки n.e.i. COX Congridae
Обикновен морски бекас SNS Macrorhamphosus scolopax
Берикси ALF Beryx spp.
Светипетрова риба JOD Zeus faber
Сребриста зенопси JOS Zenopsis conchifer
Капрови риби BOR Caproidae
Разред Костуроподобни n.e.i. DPX Perciformes
Гигантски групер GPD Epinephelus guaza
Бял мероу GPW Epinephelus aeneus
Групери n.e.i. GPX Epinephelus spp.
Американски бибан WRF Polyprion americanus
Сем. Морски костури n.e.i. BSX Serranidae
Лаврак SPU Dicentrarchus punctatus
Обикновен лаврак BSS Dicentrarchus labrax
Големооки костури n.e.i. BIG Priacanthus spp.
Риба кардинал n.e.i. APO Apogonidee
Риби от сем. Branchiostegidae TIS Branchiostegidae
Червеноглавки и др. EMT Emmelichthyidae
Луциани n.e.i. SNA Lutjanus spp.
Едри мексикански рибиn.e.i. SNX Lutjanidae
Средизамноморски сладкогуб GBR Plectorhinchus mediterraneus
Боло (пристипома) BGR Pomadasys incisus
Дългокрила пристипома BUR Pomadasys jubelini
Африканска отоперка GRB Brachydeuterus auritus
Лъчеперести риби n.e.i. GRX Haemulidae (= Pomedasyidae)
Горбили DRU Sciaena spp.
Монокоп (= Умбрина) COB Umbrina cirrosa
Обикновен сребрист MGR Argyrosornus regius
Гвинейски горбил DRS Pteroscion peli
Сребрист капитански горбил CKL Pseudotolithus brachygnatus
Сенегалски горбил PSS Pseudotolithus senegalensis
Голямоопашат горбил PSE Pseudotolithus elongatus
Горбили CKW Pseudotolithus spp.
Минокопови n.e.i. CDX Sciaenidae
Червенопер пагел SBR Pagellus bogaraveo
Мерджан PAC Pagellus erythrinus
Сребрист пагел SBA Pagellus acarne
Червен пагел PAR PagelIus bellottii
Пагели n.e.i. PAX Pagellus spp.
Морски каракуди n.e.i. SRG Diplodus spp.
Голямоок зъбар DEL Dentex macrophthalmus
Зубан DEC Dentex dentex
Зъбар антолан DEA Dentex angolensis
Конгоански зъбар DNC Dentex congoensis
Зъбари, n.e.i. DEX Dentex spp.
Кантар BRB Spondyliosoma cantharus
Меланура SBS Oblada melanura
Петниста морска каракуда BSC Sparus caeruleostictus
Червена морска каракуда RPG Sparus pagrus
Чупара SBG Sparus auratus
Морски каракуди n.e.i. SBP Sparus (=Pagrus) spp.
Гопа BOG Boops boops
Спаридови n.e.i. SBX Sparidae
Смарид PIC Spicara spp.
Барбуни (=Червени бабуни) MUX Mullus spp.
Мавритански салмонети GOA Pseudopeneus prayensis
Барбунови n.e.i. MUM Mullidae
Африканска дрепана SIC Drepane africana
Ефипови SPA Ephippidae
Перкоидеи n.e.i. PRC Percoidei
Мустаката бротула BRD Brotula barbata
Хирургови SUR Acanthuridae
Тригли, морски лястовици n.e.i. GUX Triglidae
Балистови TRI Balistidae
Морски дявол (= Монах) MON Lophius piscatorius
Мосрки дяволи n.e.i. ANF Lophiidae
Морски игли (зарганови) n.e.i. BEN Belonidae
Летящи риби n.e.i. FLY Exocoetidae
Баракуди (морски щуки) BAR Sphyraena spp.
Плоскоглав сив барбун MUF Mugil cephalus
Африкански пръстопер TGA Polydactylus quadrifilis
Десетпръст пръстопер GAL Galeoides decadactylus
Петокръст пръстопер PET Pentenemus quinquarius
Пръстопери n.e.i. THF Polynemidae
Океански перкоморф n.e.i. PPX Perciformes
Лефер BLU Pomatomus saltatrix
Кобия CBA Rachycentron canadum
Атлантическа конска скумрия HOM Trachurus trachurus
Конски скумрии n.e.i. JAX Trachurus spp.
Щука кревал CVJ Caranx hippos
Фалшив сафрид HMV Decapterus rhonchus
Щуки, кревали n.e.i. TRE Caranx spp.
Падаща риба LUK Selene dorsalis
Риби помпано POX Trachinotus spp.
Кехлибарени n.e.i. AMX Seriola spp.
Гарик LEE Lichia amia
(Риба от сем. Сафридови) BUA Chloroscombrus chrysurus
Обикновена от вид делфини DOL Coryphaena hippurus
Синя змиевидна риба BLB Stromateus fiatola
Маслени риби BUX Stromateidae
Костни риби BOF Albula vulpes
Кръгла сардинела SAA SardineIla aurita
Мадейра сардинела SAE Sardinella madeirensis
Сардинели SIX Sardinella spp.
Бонгахеринга BOA Ethmalosa fimbriata
Европейска сардина PIL Sardina pilchardus
Европйска аншоа ANE Engraulis encrasicolus
Клупеоди n.e.i. CLU Clupeoidei
Атлантически бонито BON Sarda sarda
Обикновен бонито BOP Orcynopsis unicolor
Уаху WAH Acanthocybium solandri
Западноафриканска испанска MAW Scomberomorus tritor
скумрия    
Малък тунец и булет FRZ Auxis tharard, A rochei
Червен тон BFT Thunnus thynnus
Дългопер тон ALB Thunnus alalunga
Жълтопера риба тон YFT Thunnus albacares
Големоока риба тон BET Thunnus obesus
Риби тон n.e.i. TUN Thunnini
Риба трион SAW Pristidae
Риба-ветроход SAI Istiophorus albicans
Атлантически син марлин BUM Makaira nigricans
Атлантически бял марлин WHM Tetrapturus albidus
Марлини, плаващаи, риби копия BIL Istiophoridae
Риба меч SWO Xiphias gladius
Риби подобни на риба тон n.e.i. TUX Scombroidei
Голямоглава опашата LHT Trichiurus lepturus
Сребриста риба нож SFS Lepidopus caudatus
Черна риба нож BSF Aphanopus carbo
Опашати риби n.e.i. CUT Trichiuridae
Атлантическо-средиземноморска MAS Scomber japonicus
скумрия    
Атлантическа скумрия MAC Scomber scombrus
Вид скумрии n.e.i. MAZ Scomber spp.
Вид подобни на скумрии n.e.i. MKX Scombroidei
Акула вършач ALV Alopias vulpinus
Големоока Акула скитница BTH Alopias superciliosus
Акули мако MAK Isurus spp.
Синя акула BSH Prionace glauca
Копринени акули FAL Carcharhinus falciformis
Гладка риба чук SPZ Sphyrna zygaena
Раковинна риба чук SPL Sphyrna lewini
Акули чук, и др. nei SPY Sphyrnidae
Акула хвърчило SCK Dalatias licha
Риба китараnei GTF Rhinobatidae
Гладки хрътки SDV Mustelus spp.
Скатоподобни n.e.i. SRX Rajiformes
Акули, скат, морски лисици n.e.i. SKX Elasmobranchii
Костни риби n.e.i. MZZ Osteichthyes
Морски раци n.e.i. CRA Reptantia
Тропически гръбначен омар n.e.i. SLV Panulirus spp.
Гръбначни омари палинуриди n.e.i. CRW Palinurus spp.
Норвежки омар NEP Nephrops norvegicus
Европейски омар LBE Homarus gammarus
Скарида карамот TGS Penaeus kerathurus
Южна дребна розова скарида SOP Penaeus notialis
Скариди пенеус n.e.i. PEN Penaeus spp.
Океанскарозоваскарида DPS Parapenaeus longirostris
Гвинейска дребна скарида GUS Parapenaeopsis atlantica
Пурпурна дребна скарида SSH Plesiopenaeus edwardsianus
Скариди палемонид PAL Palaemonidae
Декаподи n.e.i. DCP Natantia
Морски ракообразни животни n.e.i. CRU Crustacea
Гастроподи n.e.i. GAS Gastropoda
Чашковидни стриди n.e.i. OYC Crassostrea spp.
Морски миди n.e.i. MSX Mytilidae
Цефалоподи n.e.i. CEP Cephalopoda
Обикновена сепия CTC Sepia officinalis
Сепии CTL Sepiidae, Sepiolidae
Обикновени калмари SQC Loligo spp.
Обикновен октопод OCC Octopus vulgaris
Октоподи OCT Octopodidae
Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i. SQU Loliginidae, Ommastrephidae
Морски мекотели n.e.i. MOL Mollusca
Морски костенурки n.e.i TTX Testudinata


Средиземно и Черно море (Основна риболовна зона 37)Българско име 3-буквен определител Научно наименование
     
Есетри n.e.i. STU Acipenseridae
Европейска змиорка ELE Anguilla anguilla
Херинги понтика SHC Alosa pontica
Херинги n.e.i. SHD Alosa spp.
Азовска тюлка CLA Clupeonella cultriventris
Калканови n.e.i. FLX Pleuronectiformes
Европейска камбала PLE Pleuronectes platessa
Европейски калкан FLE Platichthys flesus
Обикновена писия SOL Solea vulgaris
Писии n.e.i. SOO Solea spp.
Мегрим MEG Lepidorhombus whiffiagonis
Мегрими n.e.i. LEZ Lepidorhombus spp.
Калкан TUR Psetta maxima
Черноморски калкан TUB Psetta maeotica
Големоока михалца GFB Phycis blennoides
Бедна треска POD Trisopterus minutus
Малка френска треска BIB Trisopterus luscus
Синя северна треска WHB Micromesistius poutassou
Треска WHG Merlangus merlangus
Европейски хек HKE Merluccius merluccius
Трескоподобни n.e.i. GAD Gadiformes
Аргентини ARG Argentina spp.
Зъбата риба гущер LIB Saurida undosquamis
Риби гущер n.e.i. LIX Synodontidae
Европейска морска змиорка COE Conger conger
Морски змиорки n.e.i. COX Congridae
Светипетрова риба JOD Zeus faber
Бодлоперкоподобни n.e.i. DPX Perciformes
Гигантски групер GPD Epinephelus guaza
Бял мероу GPW Epinephelus aeneus
Групери n.e.i. GPX Epinephelus spp.
Американски полиприон WRF Polyprion americanus
Островърха CBR Serranus cabrilla
Групери, морски костури n.e.i. BSX Serranidae
Морски костур BSS Dicentrarchus labrax
Морски костури BSE Dicentrarchus spp.
Средизменоморски сладкогуб GBR Plectorhinchus mediterraneus
Горбили DRU Sciaena spp.
Минокоп (умбрина) COB Umbrina cirrosa
Обикновен сребрист горбил MGR Argyrosomus regius
Минокопови n.e.i. CDX Sciaenidae
Червенопер пагел SBR Pagellus bogaraveo
Мерджан PAC Pagellus erythrinus
Сребрист пагел SBA Pagellus acarne
Пагели n.e.i. PAX Pagellus spp.
Бял пагел SWA Diplodus sargus
Пагели сарго n.e.i. SRG Diplodus spp.
Голямоок зъбар DEL Dentex macrophthalmus
Зубан DEC Dentex dentex
Зъбари, n.e.i. DEX Dentex spp.
Кантар BRB Spondyliosoma cantharus
Меланура SBS Oblada melanura
Червена морска каракуда RPG Sparus pagrus
Чупара SBG Sparus auratus
Морски каракуди n.e.i. SBP Sparus (= Pagrus) spp.
Гопа BOG Boops boops
Дребна пясъчна риба SSB Lithognathus mormyrus
Салема SLM Sarpa salpa
Соаридови n.e.i. SBX Sparidae
Петнист пикарел BPI Spicara maena
Пикарели PIC Spicara spp.
Червен барбун MUR Mullus surmuletus
Раиран барбун MUT Mullus barbatus
Червени барбуни MUX Mullus spp.
Голям морски дракон WEG Trachinus draco
Перкоидеи n.e.i. PRC Percoidei
Пясъчни змиорки SAN Ammodytes spp.
Риби зайци SPI Siganus spp.
Атлантически гоби GOB Gobius spp.
Риби от род гоби n.e.i. GPA Gobiidae
Риби скорпион n.e.i. SCO Scorpaenidae
Тригла GUN Trigla lyra
Тригли, морски лястовици n.e.i. GUX Triglidae
Морски дявол (= монах) MON Lophius piscatorius
Морски дяволи n.e.i. ANF Lophiidae
Вид морска риба GAR Belone belone
Морски щуки BAR Sphyraena spp.
Плоскоглав сив барбун MUF Mugil cephalus
Сребристостранна корюшка SIL Atherinidae
Океански перкоморфи n.e.i. PPX Perciformes
Лефер BLU Pomatomus saltatrix
Атлантическа конска скумрия HOM Trachurus trachurus
Средиземноморска конска HMM Trachurus mediterraneus
скумрия    
Конски скумрии n.e.i. JAX Trachurus spp.
Кревали n.e.i. TRE Caranx spp
Едра кехлибарена AMB Seriola dumerili
Кехлибарени n.e.i. AMX Seriola spp.
Лихия LEE Lichia amia
Сафридовиn.e.i. CGX Carangidae
Атлантически помфрет POA Brama brama
Обикновена делфинова риба DOL Coryphaena hippurus
Сардинели n.e.i. SIX Sardinella spp.
Европейска сардина PIL Sardina pilchardus
Европейска хамсия SPR Sprattus sprattus
Европейска аншоа ANE Engraulis encrasicolus
Клупеиди n.e.i. CLU Clupeoidei
Атлантически бонито BON Sarda sarda
Обикновен бонито BOP Orcynopsis unicolor
Малък тунец и булет FRZ Auxis thazard A. rochei
Риба тон от вида Euthynnus LTA Euthynnus alletteratus
alletteratus    
Ивичест тунец SKJ Katsuwonus pelamis
Червен тон BFT Thunnus thynnus
Дългопер тон ALB Thunnus alalunga
Големоока риба тон BET Thunnus obesus
Риби тон n.e.i. TUN Thunnini
Риба-ветроход SAI Istiophorus albicans
Платноходкови BIL Istiophoridae
Риби меч SWO Xiphias gladius
Риби подобни на риба тон n.e.i. TUX Scombroidei
Сребриста риба нож SFS Lepidopus caudatus
Атлантическо-средиземноморска MAS Scomber iaponicus
скумрия    
Атлантическа скумрия MAC Scomber scombrus
Скумрии n.e.i. MAZ Scomber spp.
Риби подобни на скумрии n.e.i. MKX Scombroidei
Слънцелюбива акула BSK Cetorhinus maximus
Акула скитница ALV Alopias vulpinus
Късопера мако SMA Isurus oxyrinchus
Черноуста акула SHO Galeus melastomus
Синя акула BSH Prionace glauca
Пясъчна акула CCP Carcharhinus plumbeus
Гладка риба чук SPZ Sphyrna zygaena
Раковинен чук SPL Sphyrna lewini
Дългоносо куче QUB Squalus blainvillei
Акула гълтач GUP Centrophorus granulosus
Акула хвърчило SCK Dalatias licha
Кадифено коремче ETX Etmopterus spinax
Бодлокож скат RJC Raja clavata
Обикновен скат JDP Dasyatis pastinaca
Селдова акула POR Lamna nasus
Котешки акули SCL Scyliorhinus spp.
Гладки хрътки SDV Mustelus spp.
Черноморска бодлива акула DGS Squalus acanthias
Бодливи акули n.e.i. DGX Squalidae
Морски ангел AGN Squatina squatina
Морски ангели ASK Squatinidae
Бодливи акули n.e.i. SHX Squaliformes
Риба-китара GTF Rhinobatidae
Морски лисици SKA Raja spp.
Скатоподобни n.e.i. SRX Rajiformes
Акули, скат и морски лисици SKX Elasmobranchii
Костни риби n.e.i. MZZ Osteichthyes
Ядивни раци CRE Cancer pagurus
Средизменоморски брегови рак CMR Carcinus aestuaria
Гърбат паяков рак SCR Maja squinado
Морски раци n.e.i. CRA Reptantia
Розов гърбат омар PSL Palinurus mauritanicus
Обикновен гърбат омар SLO Palinurus elephas
Гърбат омар палинурид n.e.i. CRW Palinurus spp.
Норвежки омар NEP Nephrops norvegicus
Европейски омар LBE Homarus gammarus
Скарида Крамот TGS Penaeus kerathurus
Океанскарозоваскарида DPS Parapenaeus longirostris
Пурпурна дребна скарида SSH Plesiopenaeus edwardsianus
Червена скарида ARA Aristeus antennatus
Обикновена едра скарида CPR Palaemon serratus
Обикновена дребна скарида CSH Crangon crangon
Декаподи n.e.i. DCP Natantia
Морска богомолка MTS Squillia mantis
Морски ракообразни n.e.i CRU Crustacea
Гастроподи n.e.i. GAS Gastropoda
Морски охлюв PEE Littorina littorea
Европейска плоска стрида OYF Ostrea edulis
Тихоокеанска чашковидна стрида OYG Crassostrea gigas
Черна морска мида MSM Mytilus galloprovincialis
Големи пектени SJA Pecten jacobeus
Мурекс MUE Murex spp.
Обикновена сърцевидна мида COC Cardium edule
Пясъчна (Бяла) мида SVE Venus (=Chamelea) gallina
Ядлива Черна морска мида CTG Ruditapes decussatus
Черупкови CTS Tapes pullastra
Черупковиn.e.i. TPS Tapes spp.
Мида донакс DON Donax spp.
Режеща мида RAZ Solen spp.
Миди n.e.i. CLX Bivalvia
Цефалоподи n.e.i. CEP Cephalopoda
Обикновена сепия CTC Sepia officinalis
Сепии CTL Sepiidae, Sepiolidae
Обикновени калмари SQC Loligo spp.
Европейска летяща сепия SQE Todarodes sagittatus sagitt.
Обикновен октопод OCC Octopus vulgaris
Рогов октопод OCM Eledone spp.
Октоподи OCZ Octopodidae
Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i. SQU Loliginidae, Ommastrephidae
Морски мекотели n.e.i. MOL Mollusca
Морски костенурки n.e.i. TTX Testudinata
Морска хамсия SSG Microcosmus sulcatus
Каменисти морски водорасли URM Paracentrotus lividus
Медузи JEL Phopilema spp.


Югозападен Атлантически океан (Основна риболовна зона 41)


Българско име 3-буквен определител Научно наименование
     
Карагьози n.e.i. SHZ Alosa spp.
Калканоподобни n.e.i. FLX Pleuronectiformes
Калкан боло BAX Paralichthys spp.
Морски езици n.e.i TOX Cynoglossidae
(Аржентинска скумрия) SAO Salilota australia
Мора MOR Moridae
Малка бразилска треска HKU Urophycis brasiliensis
Южен бял меджид POS Micromesistius australis
Аржентинска мерлуза HKP Merluccius hubbsi
Патагонска мерлуза HPA Merluccius polylepis
Мерлузи n.e.i. HKX Merluccius spp.
Патагонски гренадир GRM Macruronus mageilanicus
Син гренадир GRS Macruronus spp.
Гренадири GRV Macrourus spp.
Трескоподобни n.e.i. GAD Gadiformes
Морски котки n.e.i. CAX Ariidae
Голяма риба гущер LIG Saurida tumbil
Аржентинска морска змиорка COS Conger orbignyanus
Бодлоперкоподобни n.e.i. DPX Perciformes
Дългоноси n.e.i. ROB Centropomus spp.
Бразилски групер GPB Mycteroperca spp.
Червен групер GPR Epinephelus mario
Групери n.e.i. GPX Epinephelus spp.
Аржентински костури BSZ Acanthistius brasilianus
Групери, костури n.e.i. BSX Serranidae
Южна червена риба SNC Lutjanus purpureus
Жълтоопашата риба SNY Ocyurus chrysurus
Едри мексикански риби n.e.i. SNX Lutjanidae
Раиран боло BRG Conodon nobilis
Помадазиеви n.e.i. GRX Haemulidae (=Pomadasyidae)
Раирана малка риба SWF Cynoscion striatus
Малки рибиn.e.i. WKX Cynoscion spp.
Атлантически горбил CKA Micropogonias undulatus
Южен кралски горбил KGB Menticirrhus americanus
Аржентински горбил CKY Urnbrina canasai
Кралска дребна риба WKK Macrodon ancylodon
Черен горбил BDM Pogonias cromis
Минокопови n.e.i. CDX Sciaenidae
Морска лястовица n.e.i. SRG Diplodus spp.
Зъбари n.e.i. DEX Dentex spp.
Червена морска каракуда RPG Sparus pagrus
Спаридови n.e.i. SBX Sparidae
Червени барбуни MUX Mullus spp.
Кастанета CTA Cheilodactylus bergi
Бразилски пясъчен костур SPB Pinguipes spp.
Бразилска плоскоглава риба FLA Percophis brasiliensis
Патагонска блени BLP Eleginops maclovinus
Патагонска зъбата TOP Dissostichus eleginoides
Гърбата скална треска NOG Notothenia gibbenfrons
Сива скална треска NOS Notothenia squamifrons
Патагонска скална треска NOT Patagonotothen brevicauda
(Дългоопашата нототения) PAT Patagonotothen longipes ramsai
Нототениеви n.e.i. NOX Nototheniidae
Чернопера ледена риба SSI Chaenocephalus aceratus
Ледена скумрия ANI Champsocephalus gunnari
Ледени риби n.e.i. ICX Channichthyidae
Перкоиди n.e.i. PRC Percoidei
Розова змиорка CUS Genypterus blacodes
Ропец, бибан n.e.i. CEN Centrolophidae
Чернокоремна риба BRF Helicolenus dactylopterus
Риби скорпион n.e.i. SCO Scorpaenidae
Атлантическа червеношийка SRA Prionotus spp.
Балихо BAL Hemirhamphus brasiliensis
Летящи риби n.e.i. FLY Exocoetidae
Морски щуки BAR Sphyraena spp.
Барбуни n.e.i. MUL Mugilidae
Сребространни корюшки SIL Atherinidae
Океански перкоморфи n.e.i. PPX Perciformes
Лефер BLU Pometomus saltatrix
Синя скумрия JAA Trachurus picturatus
Конски скумрии n.e.i. JAX Trachurus spp.
Кревали n.e.i. TRE Caranx spp.
Кехлибарени n.e.i. AMX Seriola spp.
Кожена парона PAO Parona signata
Сафридови n.e.i. CGX Carangidae
Обикновена делфинова риба DOL Coryphaena hippurus
Заливна маслена риба BTG Peprilus spp.
Сребсриста маслена помфрет BUX Stromateidae
Риба от семейство Елопиде LAD Elops saurus
Едра риба от рода херинга TAR Tarpon (= Megelops) atlanticus
Бразилска сардинела BSR Sardinella brasiliensis
Сардинели n.e.i. SIX Sardinella spp.
Бразилска от род херинги MHS Brevoortia aurea
Аржентинска от род херинги MHP Brevoortia pectinata
Сардини SAS Harengula spp.
Фоклендска хамсия FAS Sprattus fuegensis
Аржентинска аншоита ANA Engraulis anchoita
Аншоа n.e.i. ANX Engraulidae
Клупеиди n.e.i. CLU Clupeoidei
Атлантически бонито BON Sarda sarda
Уаху WAH Acanthocyhium solandri
Кралска скумрия KGM Scomberomorus cavalla
Атлантическа испанска скумрия SSM Scomberomorus maculatus
(Скомбероморусови)n.e.i. KGX Scomberornorus spp.
Малък тунец и булет FRZ Auxis thazard, A. rochei
Риба тон от вида Euthynnus LTA Euthynnus alletteratus alletteratus
Ивичест тунец SKJ Katsuwonus pelamis
Червен тон BFT Thunnus thynnus
Чернопер тунец BLF Thunnus atlanticus
Дългопер тон ALB Thunnus alalunga
Южен тунец SBF Thunnus maccoyii
Жълтопера риба тон YFT Thunnus albacares
Големоока риба тон BET Thunnus obesus
Риби тон n.e.i. TUN Thunnini
Риба-ветроход SAI Istiophorus albicans
Атлантически син марлин BUM Makaira nigricans
Атлантически бял марлин WHM Tetrapturus albidus
Платноходкови BIL Istiophoridae
Риба меч SWO Xiphias gladius
Риби подобни на рина тон n.e.i. TUX Scornhroidei
Бяла змиевидна скумрия WSM Thyrsitops lepidopodes
Голямоглава опашата LHT Trichiurus lepturus
Атлантическо-средиземноморска MAS Scomber japonicus
скумрия    
Големоока Акула скитница BTH Alopias superciliosus
Късопера мако SMA Isurus oxyrinchus
Синя акула BSH Prionace glauca
Копринена акула FAL Carcharhinus falciformis
Медна акула BRO Carcharhinus brachyurus
Гладка риба чук SPZ Sphyrna zygaena
Раковинена риба чук SPL Sphyrna lewini
Акула австралийска GAG Galeorhinus galeus
Черноморска бодлива акула DGS Squalus acanthias
Морски ангели n.e.i. ASK Squatinidae
Риба китара GUD Rhinobatis percellens
Риба трион SAW Pristidae
Риба слон n.e.i. ELF Callorhinchus spp.
Патагонска гладка хрътка SDP Mustelus schmitti
Гладки хрътки SDV Mustelus spp.
Мастни акули LSK Galeorhinus spp.
Скатоподобни n.e.i. SRX Rajiformes
Акули, скат, морски лисици etc. SKX Elasmobranchii
Костни риби n.e.i. MZZ Osteichthyes
Плуващ рак дана CRZ Callinectes danae
Южен кралски рак KCR Lithodes antarcticus
Мек червен рак PAG Paralomis granulosa
Гериони n.e.i. GER Geryon spp.
Морски раци n.e.i. CRA Reptantia
Карибски гръбначни омари SLC Panulirus argus
Тропически гръбначни омари n.e.i. SLV Panulirus spp.
Северна кафява дребна скарида ABS Penaeus aztecus
Скарида на червени петна PNB Penaeus brasiliensis
Скарида пенеус n.e.i. PEN Penaeus spp.
Скарида атлантическа BOB Xiphopenaeus kroyeri
Аржентинска скарида стилето ASH Arternesia longinaris
Аржентинска червена скарида LAA Pleoticus muelleri
Декаподи n.e.i. DCP Natantia
Антарктически крил KRX Euphausia superba
Морски ракообразни n.e.i. CRU Crustacea
Гастроподи n.e.i. GAS Gastropoda
Чашковидна стрида n.e.i. OYC Crassostrea spp.
Морски миди n.e.i. MSR Mytilus platensis
Цефалоподи n.e.i. MSC Aulacornya afer
Обикновена сепия SCX Pectinidae
Сепии DON Donax spp.
Обикновени сепии CLX Bivalvia
Обикновен октопод CTL Sepiidae, Sepiolidae
Октоподи SQP Loligo gahi
Обикновени калмари n.e.i. SQC Loligo spp.
Морски мекотели n.e.i. SQA Illex argentinus
Морски костенурки n.e.i. SQS Martialia hyadesi
Гастроподи n.e.i. OCT Octopodidae
Чашковидна стрида n.e.i. SQU Loliginidee,Ommastrephidae
Морски миди n.e.i. MOL Mollusca
Цефалоподи n.e.i. TTX TestudinataЮгоизточнен Атлантически океан (Основна риболовна зона 47)


Българско име 3-буквен определител Научно наименование
     
Калканови n.e.i. FLX Pleuronectiformes
Морски език от западния бряг SOW Austroglossus microlepis
Кална писия SOE Austroglossus pectoralis
Югоизточна атлантическа писия SOA Austroglossus spp.
n.e.i.    
Морски езици n.e.i. TOX Cynoglossidae
Бенгела хек HKB Merluccius polli
Плитководен Бели мерлузи HKK Merluccius capensis
Дълбоководен Бели мерлузи HKO Merluccius paradoxus
Бели мерлузи HKC Merluccius capensis, M. parad.
Мерлузи HKZ Merlucciidae
Трескоподобни n.e.i. GAD Gadiformes
(Заострени риби) HAF Sternoptychidae
Светлокожи риби n.e.i. MAU Maurolicus spp.
Сребристи светлокожи риби MAV Maurolicus muelleri
Зеленооки GRE Chlorophthalmidae
Бяла мряна GAT Galeichthyes fericeps
Морска котка SMC Arius heudoloti
Морски котки n.e.i. CAX Arildae
Голяма риба гущер LIG Saurida tumbil
Риби гущер n.e.i. LIX Synodontidae
Морски змиорки n.e.i. COX Congridae
Морски бекас SNS Macrorhamphosus scolopax
Морски бекаси SNI Macroramphosidae
Берикси ALF Beryx spp.
Берикси n.e.i. BRX Berycidae
Светипетрова риба JOD Zeus faber
Сребриста светипетрова риба JOS Zenopsis conchifer
Петровки n.e.i. ZEX Zeidae
Капрови риби BOR Caproidae
Капрова риба BOC Capros aper
Бодлоперкоподобни n.e.i. DPX Perciformes
Групери n.e.i. GPX Epinephelus spp.
Американски полиприон WRF Polyprion americanus
Групери, морски костури n.e.i. BSX Serranidae
Големооки костури n.e.i. BIG Priacanthus spp.
Големооки, стъклооки, бикови очи PRI Priacenthidae
Риба кардинал n.e.i. APO Apogonidae
Двупери риби ACR Acropomatidae
Черноуста двупера риба SYN Synagrops japonicus
Двупери риби n.e.i. SYS Synagrops spp.
(Емелихтис нитидус) EMM Emmelichthys nitidus
Рубинени риби EMT Emmerichthyidae
Едри мексикански риби n.e.i. SNX Lutjanidae
Тънкопер пагел THB Nemipterus spp.
Тънкопери, дребнопери пагели THD Nemipteridae
Големоока пристипома GRB Brachydeuterus auratus
Средизменоморски сладкогуб BRL Plectorhinchus mediterraneus
Дългокрила пристипома BUR Pomadasys jubelini
Пристипоми n.e.i. GRX Haemulidae (=Pornadasyidae)
Южен горбил KOB Argyrosomus hololepidofus
Джилбек горбил AWE Atractoscion aequidens
Горбил тигров зъб LKR Otolithes ruber
Западноафрикаснки горбили CKW Pseudotolithus spp.
Минокопови n.e.i. CDX Sciaenidae
Канарски горбил UCA Umbrina canariensis
Маломерни риби n.e.i. WKX Cynoscion spp.
Пагел натал TJO Pagellus natalensis
Спаридови n.e.i. SBX Sparidae
Пагели n.e.i. PAX Pagellus spp.
Сарго каракуда n.e.i. SRG Diplodus spp.
Големоок зъбар DEL Dentex macrophthaImus
Анголски зъбар DEA Dentex angolensis
Канарски зъбар DEN Dentex canariensis
Зъбари n.e.i. DEX Dentex spp.
Кантар BRB Spondyliosorna cantharus
Дърводелска каракуда SLF Argyrozona argyrozona
Каракуда сантер SLD Cheimerius nufar
Дребна червена африканска риба RER Petrus rupestris
Каракуда панга PGA Pterogymnus laniarius
Бяла безноса WSN Rhahdosargus globiceps
Морски каракуди n.e.i. SBP. Sparus (= Pagrus spp)
Гопа BOG Boops boops
Безноси каракуди n.e.i. RSX Chrysoblephus spp.
Бели дребни африкаснки SNW Lithognathus lithognathus
Дребни африкански n.e.i. STW Lithognathus spp.
Пясъчни дребни африкански SSB Lithognathus mormyrus
Медни каракуди CPP. Pachymetopon spp
Салема SLM Sarpa salpa
(Зъбари) n.e.i. PLY Polysteganus spp.
Шотландска каракуда SCM Polysteganus praeorbitalis
Каракуда 74 SEV Polysteganus undulosus
Синьокожа каракуда SBU Polysteganus coeruleopunctatus
Спаридови n.e.i. SBX Sparidae
Смарид PIC Spicara spp.
Червен барбун n.e.i. MUM Mullidae
Червен барбун MUX Mulius spp.
(Корацинови) n.e.i. COT Coracinidae
(Корацинус капензис) GAJ Coracinus capensis
Лопатови риби SPA Ephippidae
Африканска сърбовидна риба SIC Drepane africana
Бротула n.e.i. OPH Ophidiidae
Риби от видаGenypterus capensis KCP Genypterus capensis
Гобиn.e.i. GPA Gobiidae
Заливна червена риба REC Sebastes capensis
Розова риба n.e.i. ROK Helicolenus spp.
Чернокоремна риба BRF Helicolenus dactylopterus
Риба скорпион n.e.i. SCO Scorpaenidae
Тригла GUN Trigla lyra
Заливна тригла GUC Chelidonichthys capensis
Тригли, червеношийки n.e.i. GUX Triglidae
Тригли GUY Trigla spp.
Балистови TRI Balistidae
Заливен мохан MOK Lophius upsicephalus
Морски дявол n.e.i. ANF Lophiidae
Риба фенер LAN Lampanyctodes hectoris
Светещи риби LXX Myctophidae
Риба игла n.e.i. BEN Belonidae
Риби игла NED Tylosaurus spp.
Сайри n.e.i. SAX Scomberesocidae
Атлантическа сайра SAU Scomberesox saurus
Морски щуки BAR Sphyraena spp.
Баракуди BAZ Sphyraenidae
Барбуни n.e.i. MUL Mugilidae
Тънкопери n.e.i. THF Polynemidae
Малка африканска тъхкопера GAL Galeoides dedactylus
Океански перкоморфи n.e.i. PPX Perciformes
Лефер BLU Pomatomus saltatrix
Лефер n.e.i. POT Pomatomidae
Кобия CBA Rachycentron canadum
Кобия n.e.i. CBX Rachycentridae
Заливна конска скумрия HMC Trachurus capensis
Конска скумрия HMZ Trachurus trecae
Конск скумрии n.e.i. JAX Trachurus spp.
Сафриди SDX Decapterus spp.
Кревал CVJ Caranx hippos
Фалшив сафрид HMV Decapterus rhonchus
Кревал n.e.i. TRE Caranx spp.
(Маломерна риба) LUK Selene dorsalis
Помпано POX Trachinotus spp.
Жълтоопашата кехлибарена YTC Seriola lalandi
Кехлибарена n.e.i. AMX Seriola spp.
Гарик LEE Lichia amia
(Риба от сем. Сафридови) BUA Chioroscombrus chrysurus
Сафридовиn.e.i. CGX Carangidae
Морски платики n.e.i. BRZ Bramidae
Атлантически помфрет POA Brama brama
Обикновена делфинова риба DOL Coryphaena hippurus
Делфинови риби n.e.i. DOX Coryphaenidae
Синя маслена риба BLB Stromateus fiatola
Маслени риби, сребърни помфрети BUX Stromateidae
Костна риба ALU Albulidae
Дългопера костна риба BNF Pterothrissus belloci
Кръгла сардинела SAA Sardinella aurita
Сардинела от Мадейра SAE Sardinella maderensis
Южна африканска сардина PIA Sardinops ocellatus
Белоглава кръгла херинга WRR Etrumeus whiteheadi
Южна африканска аншоа ANC Engraulis capensis
Аншоа n.e.i. ANX Engraulidae
Херинги, сардини n.e.i. CLP Clupeidae
Сардинели n.e.i. SIX Sardinella spp.
Клупеиди n.e.i. CLU Clupeoidei
Атлантически бонито BON Sarda sarda
Уаху WAH Acanthocybium solandri
Малък тунец FRI Auxis thazard
Малък тунец и булет FRZ Auxis thazard, A rochei.
Испанска скумрия на тесни ивички COM Scomberomorus guttatus
Кралска скумрия SSM Scornberomorus maculatus
Западноафриканска испанска MAW Scornberomorus tritor
скумрия    
Кралска риба канади KAK Scomberomorus plurilineatus
(Скомбероморусови)n.e.i. KGX Scomberomorus spp.
Риба тон от вида Euthynnus LTA Euthynnus alletteratus
alletteratus    
Кауакауа KAW Euthynnus affinis
Ивичест тунец SKJ Katsuwonus pelamis
Червен тон BFT Thunnus thynnus
Дългопер тон ALB Thunnus alalunga
Южна синьопера риба тон SBF Thunnus maccoyji
Жълтопера риба тон YFT Thunnus albacares
Големоока риба тон BET Thunnus obesus
Риба-ветроход SAI Istiophorus albicans
Атлантически син марлин BUM Makaira nigricans
Черен марлин BLM Makaira indica
Атлантически бял марлин WHM Tetrapturus albidus
Платноходкови BIL Istiophoridae
Риба меч SWO Xiphias gladius
Меченосци XIP Xiphiidae
Риби подобни на риба тон n.e.i. TUX Scombroidei
Змиевидна скумрия, есколар n.e.i. GEP Gempylidae
(Баракуда) SNK Thyrsites atun
Голямоглава опашата LHT Trichiurus lepturus
Опашата, риба сабя n.e.i. CUT Trichiuridae
Сребриста риба нож SFS Lepidopus caudatus
Атлантическо-средиземноморска MAS Scomber japonicus
скумрия    
Скмриии n.e.i. MAX Scombridae
Риби подобни на скумрии n.e.i. MKX Scombroidei
Късопера мако SMA Isurus oxyrinchus
Синя акула BSH Prionace glauca
Гладка риба чук SPZ Sphyrna zygaena
Гладки хрътки n.e.i. SDV Mustelus spp.
Акула австралийска GAG Galeorhinus galeus
Морски ангели n.e.i. ASK Squatinidae
Морски лисици n.e.i. SKA Raja spp.
Скатоподобни n.e.i. SRX Rajiformes
Заливна риба слон CHM Callorhinchus capensis
Акули, скат, морски лисици n.e.i. SKX Elasmobranchii
Скумриени акули, други акули MSK Lamnidae
Акули котки SYX Scyliorhinidae
Акули реквием RSK Cercharhinidae
Синя акула BSH Prionace glauca
Акули чук и боне SPY Sphyrnidae
Акула кучешка SMD Mustelus mustelus
Бодливи акули n.e.i. DGX Squalidae
Черноморска бодлива акула DGS Squalus acanthias
Късоносо куче DOP Squalus megalops
Риба китара GTF Rhinobatidae
Риба трион SAW Pristidae
Морски лисици n.e.i. RAJ Rajidae
Морски лисици SKA Raja spp.
Скат, скат пеперуда STT Dasyaididae (=Trygonidae)
Скат орел EAG Myliobatidae
Манта MAN Mobulidae
Торпедо (= Електрически) скат TOD Torpedinidae
Риба слон n.e.i. CAH Callorhinchidae
Скат, морски лисици, манта n.e.i. BAI Batoidimorpha (Hypotremata)
Различни акули n.e.i. SKH Selachimorpha (Pleurotremata)
Акули, скат, морски лисици SKX Elasmobranchii
Хеущялни риби n.e.i. CAR Chondrychthyes
Химери n.e.i. HOL Holocephali
Костни риби n.e.i. MZZ Osteichthyes
Ядивни раци CRE Cancer pagurus
Йона раци, скални раци CAD Cancridae
Плуващи раци n.e.i. SWM Portunidae
Кралски раци n.e.i. KCX Lithodidae
Южни кралски раци KCR Lithodes antarcticua
Кралски рак KCA Lithodes ferox
Западноафрикански джерион CGE Geryon (= Chaceon) maritae
Джерион n.e.i. GER Geryon spp.
Дълбоководни раци, джерион GEY Geryonidae
Морски раци n.e.i. CRA Reptantia
Тропически гърбат омар n.e.i. SLV Panulirus spp.
Кралски гърбат омар LOV Panulirus regius
Раковинен гърбат омар LOK Panulirus homarus
Заливен скален омар LBC Jasus lalandii
Скален омар Тристан да Куна LBT Jasus tristani
Гърбат омар натан SLN Palinuris delagoae
Гърбат омар от южния бряг SLS Palinurus gilchristi
Гърбат омар n.e.i. VLO Palinuridae
Семейство Scyllaridae LOS Scyllaridae
Малък омар от Индийския океан NES Nephropsis stewarti
Лангустини NEX Nephropidae
Скарида Крамот TGS Penaeus kerathurus
Бяла индийска едра скарида PNI Penarus indicus
Южна розова дребна скарида SOP Penaeus notiatis
Скариди пенеус n.e.i. PEN Penaeus spp.
Океанскарозоваскарида DPS Parapenaeus longirostris
Бели скариди PEZ Penaeidae
Раирана червена скарида ARV Aristeus varidens
Скарида Аристид ARI Aristeidae
Обикновена едра скарида CPR Palaemon serratus
Соленосеридна скарида SOZ Solenoceridae
Скариди нож KNI Haliporoides spp.
Скариди нож KNS Haliporoides triarthrus
Скарида ножче JAQ Haliporoides sibogae
Декаподи n.e.i. DCP Natantia
Морски ракообразни n.e.i CRU Crustacea
Морски охлюв абалон ABP Haliotis midae
Гигантски морски охлюв GIW Turbo sarmaticus
Плоска стрида n.e.i. OYX Ostrea spp.
Скална стрида ODE Ostrea denticulata
Тихоокеанска чашковидна стрида OYG Crassostrea gigas
Чашковидна стрида n.e.i. OYC Crassostrea spp.
Скална мида MSL Perna perna
Морски миди n.e.i. MSX Mytilidae
(Атлантически пектен) PSU Pecten sulcicostatus
Раковини n.e.i. SCX Pectinidae
Гладка мактра MAG Mactra glabrata
Миди Мактра MAT Mactridae
Средиземноморски миди и други CLV Veneridae
видове от семейство Veneridae    
Мида от вида Dosinia orbignyi DOR Dosinia orbignyi
Пясъчни миди DON Donax spp.
Заливни режещи миди RAC Solen capensis
Режещи миди, миди нож SOI Solenidae
Миди n.e.i. CLX Bivalvia
Сепии CTL Sepiidae, Sepiolidae
Сепия CHO Loligo reynaudi
Анголска летяща сепия SQG Todarodes sagittatus angolen.
Обикновени калмари SQC Loligo spp.
Октоподи OCT Octopodidae
Брегови сепии, Летящи сепии n.e.i. SQU Loliginidae, Ommastrephidae
Морски мекотели n.e.i. MOL Mollusca
Южноафрикански рунтав тюлен SEK Arctocephalus pusillus
Червена съблазън SSR Pyura stolonifera
Морски таралеж от вида URR Parechinus angulosus
Parechinus angulosus    
Морска краставица n.e.i. CUX Holothurioidea
Водни безгръбначни n.e.i. INV Invertebrata


Западен Индийски океан (Основна риболовна зона 51)Българско име 3-буквен определител Научно наименование
     
Херинга Кели HIX Hilsa kelee
Херинга Хилза HIL Tenualosa ilisha
Млечна риба MIL Chanos chanos
Гигантски морски костур GIP Lates calcarifer
Клканоподобни n.e.i. FLX Pleuronectiformes
Индийски калкан HAI Psettodes erumei
Морски езици n.e.i. TOX Cynoglossidae
Треска еднорог UNC Bregmaceros macclellandi
Трескоподобни n.e.i. GAD Gadiformes
Бомбайска патица BUC Harpadon nehereus
Морски котки n.e.i. CAX Ariidae
Едри риби гущери LIG Saurida tumbil
Зъбати риби гущери LIB Saurida undosquamis
Риби гущери n.e.i. LIX Synodontidae
Остра морска змиорка n.e.i. PCX Muraenesox spp.
Морски змиорки n.e.i. COX Congridae
Берикси ALF Beryx spp.
Японска светипетрова риба JJD Zeus japonicus
Бодлоперкоподобна n.e.i. DPX Perciformes
Групери n.e.i. GPX Epinephelus spp.
Групери, морски костури n.e.i. BSX Serranidae
Големооки костури n.e.i. BIG Priacanthus spp.
Треска силаго WHS Sillaginidae
Фалшива тревали TRF Lactarius lactarius
Рубинени риби EMT Emmelichthyidae
Червен едра мангрова риба RES Lutjanus argentimaculatus
Едри мексикански риби n.e.i. SNA Lutjanus spp.
Едри мексикански риби n.e.i. SNX Lutjanidae
Тънкопери каракуди THB Nemipterus spp.
Тънкопери, дребнопери каракуди THD Nemipteridae
Риби пони n.e.i. POY Leiognathidae
Помадазиеви n.e.i. GRX Haemulidae (=Pomadasyidae)
Южен горбил KOB Argyrosomus hololepidotus
Горбил джилбек AWE Atractoscion aequidens
Горбили n.e.i. CDX Sciaenidae
Императори EMP Lethrinidae
Пагели n.e.i. PAX Pagellus spp.
Зъбари n.e.i. DEX Dentex spp.
Кралска войнишка каракуда KBR Argyrops spinifer
Морска каракуда сантер SLD Cheimerius nufar
Червена дребна риба RER Petrus rupestris
Безноса каракуда n.e.i. RSX Chrysoblephus spp.
Спаридови n.e.i. SBX Sparidae
Червен барбун MUX Mullus spp.
Брадати риби GOX Upeneus spp.
Брадати риби, червен барбун n.e.i. MUM Mullidae
Петниста риба сърп SPS Drepane punctata
Зеленушка, риба шопар WRA Labridae
Мохара MOJ Gerres spp.
Перкоиди n.e.i. PRC Percoidei
Риби зайци SPI Siganus spp.
Риби скорпион n.e.i. SCO Scorpaenidae
Плоскоглави FLH Platycephalidae
Балистови TRI Balistidae
Светещи риби LXX Myctophidae
Риба игла NED Tylosurus spp.
Полуклюна n.e.i. HAX Hemirhamphus spp.
Летяща риба n.e.i. FLY Exocoetidae
Морска щука BAR Sphyraena spp.
Плоскоглав сив барбун MUF Mugil cephalus
Барбуни n.e.i. MUL Mugilidae
Теснопери пръстови FOT Eleutheronema tetradactylum
Теснопери n.e.i. THF Polynemidae
Океански перкоморфи n.e.i. PPX Perciformes
Лефер BLU Pomatomus saltatrix
Кобия CBA Rachycentron canadum
Кобия n.e.i. CBX Rachycentridae
Конска скумрия n.e.i. JAX Trachurus spp.
Индийска хамсия RUS Decapterus russelli
Хамсия SDX Decapterus spp.
Кревали n.e.i. TRE Caranx spp.
Помпано POX Trachinotus spp.
Жълтопера кехлибарена YTC Seriola lalandi
Кехлибарени n.e.i. AMX Seriola spp.
Бегач RRU Elagatis bipinnulata
Златен тревали GLT Gnatanodon speciosus
Сафрид торпедо HAS Megalaspis cordyla
Кралски риби QUE Scomberoides (=Chorinemus) spp.
Големоока сафрид BIS Selar crumenophthalmus
Сафрид на жилти ивици TRY Selaroides leptolepis
Сафридовиn.e.i. CGX Carangidae
Черен помфрет POB Formio niger
Обикновена делфинова риба DOL Coryphaene hippurus
Сребрист помфрет SIP Pampus argenteus
Маслени риби, сребристи помфрет BUX Stromateidae
Сардинела на златисто райе SAG Sardinella gibbosa
Индийска маслена сардина IOS Sardinella longiceps
Сардинели n.e.i. SIX Sardinella spp.
Южноафриканска сардина PIA Sardinops ocellatus
Червеноока кръгла херинга RRH Etrumeus teres
Aншоа от вида Stolephorus spp. STO Stolephorus spp.
Аншоа n.e.i. ANX Engraulidae
Клупеиди n.e.i. CLU Clupeoidei
Вълча херинга дораб DOB Chirocentrus dorab
Вълча херинга DOS Chirocentrus spp.
Уаху WAH Acanthocybium solandri
Испанска скумрия на тесни ивички COM Scomberomorus ommerson
Индо-Тихоокеанска кралска GUT Scomberomorus guttatus
скумрия    
Риба от вида Scomberomorus lineolatus STS Scomberomorus lineolatus
(Скомбероморусови) n.e.i. KGX Scomberomorus spp.
Малък тунец и булет FRZ Auxis thazard, A rochei
Кауакауа KAW Euthynnus affinis
Ивичест тунец SKJ Katsuwonus pelamis
Дългоопашата риба тон LOT Thunnus tonggol
Дългопер тон ALB Thunnus alalunga
Южен тунец SBF Thunnus maccoyii
Жълтопера риба тон YFT Thunnus albacares
Големоока риба тон BET Thunnus obesus
Aтлантически ветроход SFA Istiophorus platypterus
Черен марлин BLZ Makaira mazara
Марлин на ивици BLM Makaira indica
Платноходкови MLS Tetrapturus audax
Риби подобни на риба тон n.e.i. BIL Istiophoridae
Подразред Scombroidei TUX Scombroidei
(Баракуда) SNK Thyrsites atun
Големоглава опашата LHT Trichiurus lepturus
Сребриста риба нож SFS Lepidopus caudatus
Опашати, риби сабиn.e.i. CUT Trichiuridae
Атлантическо-средиземноморска MAS Scomber japonicus
скумрия    
Индийска скумрия RAG Rastrelliger kanagurta
Индийски скумрии n.e.i. RAX Rastrelliger spp.
Риби подобни на скумрия n.e.i. MKX Scombroidei
Риба меч SWO Xiphias gladius
Късопера мако SMA Isurus oxyrinchus
Петниста котешка акула BSH Prionace glauca
Синя акула OCS Carcharhinus longimanus
Пъстроопашата акула CCQ Carcharhinus sorrah
Тъмна акула DUS Carcharhinus obscurus
Копринена акула FAL Carcharhinus falciformis
Млечна акула RHA Rhizoprionodon acutus
Акула реквием n.e.i. RSK Carcharhinidae
Акула чук n.e.i. SPY Sphyrnidae
Риби китара n.e.i. GTF Rhinobatidae
Риба трион SAW Pristidae
Скатоподобни n.e.i. SRX Rajiformes
Елазмобранхииn.e.i. SKX Elasmobranchii
Костни риби n.e.i. MZZ Osteichthyes
Плуващ рак CRS Portunus spp.
Кален рак MUD Scylla serrata
Джерион n.e.i. GER Geryon spp.
Морски раци n.e.i. CRA Reptantia
Тропически гърбат омар n.e.i. SLV Panulirus spp.
Гърбат омар SLN Palinurus delagoae
Омар от вида Scyliaridae LOS Scyliaridae
Омар андаман NEA Metanephrops andamanicus
Гигантска тигрова скарида GIT Penaeus monodon
Зелена тигрова скарида TIP Penaeus semisulcatus
Индийска бяла едра скарида PNI Penaeus indicus
Скариди пенеус n.e.i. PEN Penaeus spp.
Скарида нож KNS Haliporoides triarthrus
Скарида ножче JAQ Haliporoides sibogae
Скариди нож KNI Haliporoides spp.
Декаподи n.e.i. DCP Natantia
Морски ракообразни n.e.i. CRU Crustacea
Абалони n.e.i. ABX Haliotis spp.
Скална стрида oyster CSC Crassostrea cucullata
Чашкообразна стрида n.e.i. OYC Crassostrea spp.
Цефалоподи n.e.i. CEP Cephalopoda
Сепии CTL Sepiidae, Sepiolidae
Обикновени калмари SQC Loligo spp.
Октоподи OCT Octopodidae
Сепии n.e.i. SQU Loliginidee, Ommastrephidae
Морски мекотели n.e.i. MOL Mollusca
Зелена костенурка TUG Chelonia mydas
Морски костенурки n.e.i. TTX Testudinata
Морска краставица n.e.i. CUX Holothurioidea
Водни безгръбначни n.e.i INV InvertebrataПРИЛОЖЕНИЕ II


ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА УЛОВА ЗА РЕГИОНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН, НА МАГНИТЕН НОСИТЕЛ


A. ФОРМАТ ЗА КОДИРАНЕ


Данните трябва да бъдат предадени като записи с различна дължина с двоеточие (:) между полетата на записите. Във всеки запис трябва да присъстват следните полета:


Поле Бележки
Страна ISO 3-буквен код (напр. FRA = Франция)
Година Напр. 2001 или 01
Основна риболовна зона по FAO Напр. 34 = Северо-източен Атлантически
  океан
Участък Напр. 3.3 = участък 3.3
Вид 3-буквен определител
Улов Тона


a) Уловът се записва в живо тегло, равно на изваденото, като се закръгля към най-близкия метричен тон.


б) Количества, равняващи се на по-малко от единица се записват като "-1".


в) Код на държава:


Австрия AUT


Белгия BEL


Дания DNK


Финландия FIN


Франция FRA


Германия DEU


Гърция GRC


Ирландия IRL


Италия ITA


Люксембург LUX


Нидерландия NLD


Португалия PRT


Испания ESP


Швеция SWE


Обединеното кралство GBR


Исландия ISL


Норвегия NOR


България BGR


Кипър CYP


Република Чехия CZE


Естония EST


Унгария HUN


Латвия LVA


Литва LTU


Малта MLT


Полша POL


Румъния ROM


Република Словакия SVK


Словения SVN


Турция TUR


B. МЕТОД ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ


Доколкото е възможно, данните трябва да бъдат предадени в електронен формат (напр. като прикачен файл по електронната поща). При невъзможност, предаването на файла на дискета 3,5" HD ще бъде прието.


_________________________

1 OВ L 270, 13.11.1995 г, стр. 1.

2 OВ L 179, 7.8.1972 г, стр. 1.


32001R1638- ЦПР-редактиран


Untitled Page