ДИРЕКТИВА 96/96/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 1996 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета


Текст на документа в сайта на EUR-Lex


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75 от него,


като взе предвид предложението на Комисията 1,


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет 2,


в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора 3,


(1) като има предвид, че Директива 77/143/ЕИО на Съвета от 29 декември 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета 4 неколкократно е претърпяла значителни изменения; като има предвид, че сега предстоят по-нататъшни изменения към нея, от съображения за яснота директивата трябва да бъде консолидирана в единен текст;


(2) като има предвид, че в рамките на общата транспортна политика определено пътно движение в рамките на Общността би следвало да се осъществява при най-благоприятни условия по отношение на безопасността и конкурентните условия, които касаят превозвачите в държавите-членки;


(3) като има предвид, че нарастването на пътното движение и произтичащото от това повишаване на опасността и обезпокояващите ефекти поставят пред държавите-членки проблеми, свързани с безопасността със сходно естество и степен на сериозност;


(4) като има предвид, че има разлики между настоящите стандарти и методи за проверка в отделните държави членки и това положение води до различия в нивата на безопасност и защита на околната среда на проверяваните моторни превозни средства, които са в експлоатация в държавите-членки; още повече, като има предвид, че това положение има вероятност да нарушава условията, които управляват конкуренцията между транспортните предприятия на различните държави-членки;


(5) като има предвид, че следователно е необходимо да се хармонизира, доколкото е практически възможно, честотата на прегледите за проверка на техническата изправност и задължителните елементи, подлежащи на проверка;


(6) като има предвид, че прегледите за проверка на техническата изправност през жизнения цикъл на дадено моторно превозно средство трябва да бъдат сравнително прости, бързи и евтини;


(7) като има предвид, че минималните стандарти и методи на Общността, които да се използват за проверка на техническата изправност на изброените в приложение ІІ елементи следва да бъдат определени в отделни директиви;


(8) като има предвид, че като преходна мярка националните стандарти остават приложими по отношение на елементи, които не са предмет на отделни директиви;


(9) като има предвид, че е необходимо бързо адаптиране към техническия прогрес на определените в отделните директиви стандарти и методи и, за да се улесни изпълнението на изискваните за целта мерки, е необходимо да се създаде процедура за тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията в рамките на Комитет по привеждане в съответствие с техническия прогрес на прегледите за проверка на техническата изправност;


(10) като има предвид, че по отношение на спирачните системи все още е рано да се определят стойности за настройка на въздушната компресия и времената за нея и т.н., поради различията в оборудването и методите в рамките на Общността;


(11) като има предвид, че предстоят по-нататъшни изменения към настоящата директива с оглед включването на хармонизирана и усъвършенствана методология за провеждане на прегледите за проверка на техническата изправност;


(12) като има предвид, че до въвеждането на хармонизирани процедури и практики за прегледите за проверка на техническата изправност държавите-членки могат по собствена преценка да определят процедурите, които да използват за установяване, дали въпросните превозни средства отговарят на спирачните изисквания;


(13) като има предвид, че държавите-членки трябва да гарантират, в рамките на собствената си територия на компетентност, че прегледите за проверка на техническата изправност се провеждат методично и при спазване на високи стандарти;


(14) като има предвид, че Комисията би следвало периодично да проверява практическото прилагане на настоящата директива и да докладва пред Европейския парламент и Съвета за констатациите си от извършените проверки;


(15) като има предвид, че всички, които имат отношение към прегледите за проверка на техническата изправност на превозни средства признават, че методът за проверка и особено това, дали моторното превозно средство се проверява в натоварено, частично натоварено или разтоварено състояние, може да влияе на степента на увереност от страна на извършващите прегледа по отношение изправността на спирачната система;


(16) като има предвид, че определянето на предписания за препоръчителни стойности на спирачната сила за различните условия на натовареност за всеки модел превозно средство би спомогнало за възстановяване на тази увереност; като има предвид, че настоящата директива дава възможност за провеждане на прегледите за проверка на техническата изправност по този режим като алтернатива на преглед по минимални стойности на полезно действие за всяка категория превозно средство;


(17) като има предвид, че по отношение на спирачните системи обхватът на настоящата директива се отнася предимно за превозни средства, които са получили типово одобрение в съответствие с Директива 71/320/ЕИО 5 въпреки че се отчита, че някои видове превозни средства са получили такова одобрение в съответствие с националните стандарти, които може да се различават от изискванията на настоящата директива;


(18) като има предвид, че държавите-членки могат да разширят обхвата на спирачния тест, като включат превозни средства или елементи за проверка, които са извън обхвата на настоящата директива;


(19) като има предвид, че държавите-членки могат да въведат по-строги изисквания за спирачния тест или да увеличат честотата на проверка;


(20) като има предвид, че целта на настоящата директива е да се поддържа ниско ниво на емисиите през целия полезен жизнен цикъл на дадено превозно средство чрез извършване на редовни проверки на емисиите на отработени газове, както и да гарантира извеждането от експлоатация на превозни средства, които са големи замърсители, докато не бъдат приведени в подходящото състояние на поддръжка;


(21) като има предвид, че лошата настройка и неподходящата поддръжка са пагубни не само за двигателя, но и за околната среда, тъй като повишават замърсяването и разхода на гориво; като има предвид, че е важно да се развие екологичен транспорт;


(22) като има предвид, че при (дизелови) двигателите с компресионно запалване измерването на коефициента на непрозрачност на отработените газове се смята за подходящ показател за състоянието на поддръжка на моторното превозно средство по отношение на емисиите;


(23) като има предвид, че при (бензинови) двигателите с положително електрическо запалване измерването на емисиите на въглероден оксид от ауспуха, когато двигателят работи на празен ход, се смята за подходящ показател за състоянието на поддръжка на моторното превозно средство по отношение на емисиите;


(24) като има предвид, че процентът на неуспешно преминалите проверките за емисии на отработени газове превозни средства, които не са редовно поддържани, е съвсем възможно да бъде висок ;


(25) като има предвид, че в случай на превозни средства с бензинов двигател, за които стандартите за одобрение на типа изискват те да са оборудвани с изпреварващи системи за контрол на емисиите, като Т-образни катализаторни конвертори, които се управляват от ламбда-сонда, стандартите за редовния преглед за проверка на емисиите трябва да са по-строги, отколкото при конвенционалните превозни средства;


(26) като има предвид, че държавите-членки могат при необходимост да изключат от обхвата на настоящата директива някои превозни средства, за които се счита, че представляват исторически интерес; като има предвид, че те могат да определят и свои собствени стандарти за такива превозни средства; като има предвид все пак, че такова право не трябва да води до прилагането на по-строги стандарти от тези, на които съответните превозни средства са първоначално проектирани да отговарят ;


(27) като има предвид, че трябва да е възможно периодичното адаптиране на настоящата директива, за да се отчита развитието в автомобилостроенето, които улесняват проверката на техническата изправност по време на експлоатация и развитието в методите за проверка, които по-близо отразяват действителните условия на използване на превозното средство;


(28) като има предвид, че Директива 92/6/ЕИО 6 на Съвета изисква монтирането и употребата на устройства за ограничаване на скоростта при някои категории пътни превозни средства;


(29) като има предвид, че до постигането на развитие в технологията за производство на устройства за ограничаване на скоростта, което би улеснило тяхното наблюдение и контрол, въпреки всичко някои части от тези устройства вече могат да бъдат подлагани на редица проверки по време на прегледите за проверка на техническата изправност, когато това е възможно;


(30) като има предвид, че правилното функциониране на устройствата за ограничаване на скоростта понастоящем е поверено на държавите-членки, които да определят използването на каквито средства считат за подходящи; като има предвид, че предстои своевременно хармонизиране на методите и стандартите за проверка на техническата изправност;


(31) като има предвид, че Комисията следва да извърши оценка на проверките по време на експлоатация за правилно функциониране на устройствата за ограничаване на скоростта и да представи доклад на Съвета; като има предвид, че заключенията на този доклад ще послужат като основа за всякакви бъдещи предложения за промени в правилата, които са приложими за устройствата за ограничаване на скоростта;


(32) като има предвид, че техническите изисквания за таксита и линейки са сходни с тези за частните автомобили; като има предвид, че поради това подлежащите на проверка елементи могат да бъдат сходни, въпреки различията в честотата на прегледите за проверка на техническата изправност;


(33) като има предвид, че с оглед на очаквания ефект на настоящата директива върху въпросния сектор и в светлината на принципа на субсидиарност предвидените в настоящата директива мерки на Общността са необходими за постигане на хармонизиране на правилата за извършване на проверки на техническата изправност, за предотвратяване на нарушаване на конкуренцията между пътните превозвачи и за гарантиране на правилна проверка и поддръжка на превозните средства; като има предвид, че тези мерки не могат да бъдат напълно постигнати със самостоятелни действия на държавите-членки;


(34) като има предвид, че настоящата директива не променя задълженията на държавите-членки по отношение на крайните срокове за въвеждане в националното законодателство и за изпълнение на отменените директиви,ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:ГЛАВА I


Общи разпоредби


Член 1


1. Във всяка държава-членка моторните превозни средства, които са регистрирани в тази държава и техните ремаркета и полуремаркета преминават през периодични прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с настоящата директива, и по-специално приложения I и II към нея.


2. Категориите превозни средства, които подлежат на прегледи за проверка на техническата изправност, честотата на тези прегледи и елементите, които трябва да бъдат проверявани, са изброени в приложения I и II.


Член 2


Предвидените в настоящата директива прегледи за проверка на техническата изправност се извършват от държавата или от публичен орган, на който държавата е възложила тази задача, или от органи или учреждения, които са определени и пряко контролирани от държавата, включително надлежно оправомощени частни органи. По-специално, когато учрежденията, определени като центрове за извършване на прегледи за проверка на техническата изправност на превозни средства извършват и ремонтни дейности, държавите-членки полагат всички усилия за осигуряване на обективност и високо качество на прегледите за проверка на техническата изправност на превозните средства.


Член 3


1. Държавите-членки предприемат такива мерки, каквито считат за необходими, за да може да се докаже, че моторното превозно средство е преминало проверка за техническа изправност, отговаряйки най-малко на разпоредбите на настоящата директива.


За тези мерки се уведомяват другите държави-членки и Комисията.


2. Всяка държава-членка на същото основание, както, ако тя самата е издала удостоверението, признава удостоверение, издадено в друга държава-членка в уверение на това, че дадено моторно превозно средство, регистрирано на територията на друга държава, заедно с неговото ремарке или полуремарке са преминали проверка на техническата изправност, отговаряйки най-малко на разпоредбите на настоящата директива.


3. Държавите-членки прилагат подходящи процедури за установяване, доколкото това е практически възможно, дали спирачната ефективност на регистрираните на територията им превозни средства отговарят на определените в настоящата директива изисквания.ГЛАВА II


Освобождавания и дерогации


Член 4

1. Държавите-членки имат право да изключат от обхвата на настоящата директива превозни средства, които се числят към въоръжените сили, органите на закона и реда и противопожарните служби.


2. Държавите-членки могат, след консултация с Комисията, да изключат от обхвата на настоящата директива или да направят предмет на специални разпоредби определени превозни средства, които се експлоатират или ползват при извънредни условия и превозни средства, които никога или почти никога не се използват на обществени пътища, включително превозни средства, които представляват исторически интерес и са произведени преди 1 януари 1960 г. или, които временно са спрени от движение.


3. Държавите-членки могат, след консултация с Комисията, да определят свои собствени стандарти за проверка на техническата изправност на превозни средства, за които се смята, че представляват исторически интерес.


Член 5


Независимо от разпоредбите на приложения I и II, държавите-членки могат:

- да определят по-рано датата за първия задължителен преглед за проверка на техническата изправност и по целесъобразност да подложат превозното средство на проверка преди регистрация,

- да съкратят интервала между два последователни задължителни прегледа за проверка на техническата изправност,

- да направят задължителна проверката на незадължително оборудване,

- да увеличат броя на подлежащите на проверка елементи,

- да разширят изискването за периодична проверка на техническата изправност и за други категории превозни средства,

- да предпишат специални допълнителни проверки,

- да изискват за регистрираните на тяхна територия превозни средства по-високи минимални стандарти за спирачна ефективност, отколкото посочените в приложение II и могат да включат преглед за проверка на техническата изправност за моторни превозни средства с по-тежко натоварване при условие, че тези изисквания не надвишават изискванията за първоначално одобрение на типа на превозното средство.


Член 6


1. Чрез дерогация от разпоредбите на приложения I и II, и до 1 януари 1993 г. държавите-членки могат:

- да отлагат датата на първия задължителен преглед за проверка на техническата изправност,

- да удължават интервала между два последователни прегледа за проверка на техническата изправност,

- да намаляват броя на подлежащите на проверка елементи,

- да изменят категориите превозни средства, които подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата изправност,


при положение, че за всички лекотоварни автомобили, които са посочени в раздел 5 на приложение I, се изисква да преминат преди тази дата прегледи за проверка на техническата изправност в съответствие с настоящата директива.


Все пак в държавите-членки, в които към 28 юли 1988 г. не е имало система за редовен преглед за проверка на техническата изправност, подобна на определената в настоящата директива, за тази категория превозни средства параграф 1 важи до 1 януари 1995 г.


2. По отношение на частните автомобили, посочени в раздел 6 на приложение I, параграф 1 важи до 1 януари 1994 г.


Все пак в държавите-членки, в които към 31 декември 1991 г. не е имало система за редовен преглед за проверка на техническата изправност, подобна на определената в настоящата директива, за тази категория превозни средства параграф 1 важи до 1 януари 1998 г.ГЛАВА III


Заключителни разпоредби


Член 7


1. С квалифицирано мнозинство и по предложение на Комисията, Съветът приема отделните директиви, които са необходими за определяне на минималните стандарти и методи за проверка на изброените в приложение ІІ елементи.


2. Всички изменения, които са необходими за адаптиране на определените в отделните директиви стандарти и методи към техническия прогрес се приемат в съответствие с процедурата, определена в член 8.


Член 8


1. Комисията се подпомага от комитет по привеждане в съответствие с техническия прогрес на директивата за прегледите за проверка на техническата изправност на моторни превозни средства и техните ремаркета, оттук нататък наричан "Комитетът", който се състои от представители на държавите-членки и се председателства от представител на Комисията.


2. Комитетът приема свой процедурен правилник.


3. Представителят на Комисията представя на комитета проект на мерките, които трябва да се предприемат. Комитетът дава становището си по проекта в рамките на срок, който председателят може да определи в зависимост от спешността на въпроса. Становището се представя с посоченото в член 148, параграф 2 от Договора мнозинство в случай на решения, които Съветът трябва да приеме по предложение от Комисията. Гласовете на представителите на държавите-членки в рамките на комитета се претеглят по определения в гореспоменатия член начин. Председателят няма право на глас.


4. а) Комисията приема предвидените мерки, ако те са в съответствие със становището на комитета.

б) Ако предвидените мерки не са в съответствие със становището на комитета или, ако не се представи становище, Комисията незабавно представя на Съвета предложение за мерките, които следва да се предприемат. Съветът взема решение с квалифицирано мнозинство.


Ако в срок от три месеца след представяне на предложението пред Съвета, същият не е взел решение, предложените мерки се приемат от Комисията.


Член 9


1. Не по-късно от 31 декември 1998 г. Комисията представя пред Съвета доклад за изпълнението на прегледите за проверка на техническата изправност за частни автомобили, придружен от всякакво считано за необходимо предложение, като се обръща специално внимание на честотата и съдържанието на прегледите.


2. Не по-късно от три години след въвеждането на редовен преглед за проверка на техническата изправност на устройствата за ограничаване на скоростта Комисията проверява, дали въз основа на придобития опит установените прегледи са достатъчни за разкриване на дефектни или манипулирани устройства за ограничаване на скоростта или, дали е необходимо изменение на правилата .


Член 10


С настоящата директива, считано от посочената в член 11 дата се отменят изброените в приложение III, част А директиви, без това да накърнява задълженията на държавите-членки относно посочените в приложение ІІІ, част Б крайни срокове за транспониране и изпълнение.

Препратките към отменените директиви се тълкуват като препратки към настоящата директива и следва да се разбират в съответствие с посочените в приложение ІV таблици на съответствията.


Член 11


1. Държавите-членки въвеждат в действие необходимите законовите, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 9 март 1998 г. Те незабавно информират Комисията за това.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.


2. Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на разпоредбите на националното законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.


3. Държавите-членки приемат мерките, които са необходими за прилагане на определената в настоящата директива система за проверки. Приетите мерки трябва да бъдат ефективни, съразмерни и с възпиращ ефект.


Член 12


Настоящата директива влиза в сила на 20-тия ден от датата на нейното публикуване в Официален вестник на Европейските общности.


Член 13


Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


Съставено в Брюксел на 20 декември 1996 година.За Съвета:

Председател

S. BARRETT


ПРИЛОЖЕНИЕ I


КАТЕГОРИИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ И ЧЕСТОТА НА ПРЕГЛЕДИТЕ


ПРИЛОЖЕНИЕ II


ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОВЕРКА


Проверката трябва да обхваща най-малко изброените по-долу елементи при условие, че те са свързани със задължителното оборудване на превозното средство, което се проверява в съответната държава-членка.

Включените в това приложениепроверки могат да се извършват визуално, без демонтиране на частите на автомобила.


В случай на установяване на дефекти по отношение на изброените по-долу елементи компетентните органи в държавата-членка трябва да приемат процедура за определяне на условията, при които превозното средство може да се използва, преди да премине друг преглед за проверка на техническата изправност.ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ 1, 2, 3, 4, 5 И 6


1. Спирачни системи


В проверката за техническа изправност на спирачните системи следва да бъдат включени изброените по-долу елементи. Резултатите от прегледа, получени при проверката на спирачните системи трябва да са приравнени, доколкото е практически възможно, към техническите изисквания на Директива 71/320/ЕИО1.превозни средства ОТ превозни средства
категории 1, 2 и 3 ОТ категории 4, 5 и
  6
2. Кормилно 2. Кормилно
управление и волан управление
   
2.1. Механично 2.1. Механично
състояние състояние
2.2. Волан 2.2. Кормилна
2.3. Кормилна хлабина хлабина
2.4. Кормилни лагери 2.3. Прикачване на
  система за
  кормилно
  управление
3. Видимост 3. Видимост
   
3.1. Полезрение 3.1. Полезрение
3.2. Състояние на 3.2. Състояние на
стъклата стъклата
3.3. Огледала за 3.3. Огледала за
обратно виждане обратно виждане
3.4. Чистачки на 3.4. Чистачки на
предно стъкло предно стъкло
3.5. Устройства за 3.5. Устройства за
пръскане на течност пръскане на
върху предното стъкло течност върху
  предното стъкло
   
4. Светлини, 4. Светлинно
отражатели и оборудване
електрическо  
оборудване  
   
4.1. Дълги и къси 4.1. Дълги и къси
светлини светлини
4.1.1. Състояние и 4.1.1. Състояние и
функциониране функциониране
4.1.2. Центровка 4.1.2. Центровка
4.1.3. Ключове 4.1.3. Ключове
4.1.4. Зрителна  
ефективност  
   
4.2. Странични 4.2. Състояние и
светлини и габарити функциониране,
4.2.1. Състояние и състояние на
функциониране лещите, цвят и
4.2.2. Цвят и зрителна визуална
ефективност ефективност на:
  4.2.1. Странични и
  задни светлини
  4.2.2. Стопове
  4.2.3. Мигачи
  4.2.4. Светлини за
  заден ход
  4.2.5. Фарове за
  мъгла
  4.2.6. Светлини на
  задна
  регистрационна
  табела
  4.2.7.
  Светлоотразители
  4.2.8. Аварийни
  светлини
   
4.3. Стопове  
4.3.1. Състояние и  
функциониране  
4.3.2. Цвят и зрителна  
ефективност  
   
4.4. Мигачи  
4.4.1. Състояние и  
функциониране  
4.4.2. Цвят и зрителна  
ефективност  
4.4.3. Ключове  
4.4.4. Честота на  
мигане  
   
4.5. Предни и задни  
светлини за мъгла  
4.5.1. Разположение  
4.5.2. Състояние и  
функциониране  
4.5.3. Цвят и зрителна  
ефективност  
   
4.6. Светлини за заден  
ход  
4.6.1. Състояние и  
функциониране  
4.6.2. Цвят и зрителна  
ефективност  
   
4.7. Лампа на задната  
регистрационна табела  
   
4.8.  
Светлоотразители  
- състояние и  
цвят  
   
4.9. Сигнални  
устройства  
   
4.10. Електрически  
връзки между  
теглещото превозно  
средство и ремаркето  
или полуремаркето  
   
4.11. Електрическа  
инсталация  
   
5. Оси, колела, гуми, 5. Оси, колела,
окачване гуми, окачване
   
5.1. Оси 5.1. Оси
   
5.2. Колела и гуми 5.2. Колела и гуми
   
5.3. Окачване 5.3. Окачване
   
6. Шаси и 6. Шаси и
приставки на шасито приставки на
  шасито
6.1. Шаси или 6.1. Шаси или рама
рама и приставки и приставки
6.1.1. Общо 6.1.1. Общо
състояние състояние
6.1.2. Тръби и 6.1.2. Тръби и
шумозаглушители на шумозаглушители
системата за на системата за
отвеждане на отвеждане на
отработени газове отработени газове
6.1.3. Резервоар за 6.1.3. Резервоар
гориво или тръби за гориво или
6.1.4. тръби
Геометрични 6.1.4. Носач на
характеристики и резервно колело
състояние на 6.1.5.
задното защитно Обезопасеност на
устройство, при свързващия
тежкотоварни камиони механизъм (ако е
6.1.5. Носач на монтиран)
резервно колело  
6.1.6. Свързващ  
механизъм - влекачи,  
ремаркета и  
полуремаркета  
   
6.2. Кабина и 6.2. Купе
купе 6.2.1. Структурно
6.2.1. Общо състояние състояние
6.2.2. Монтаж 6.2.2. Врати и
6.2.3. Врати и ключалки
ключалки  
6.2.4. Под  
6.2.5. Седалка на  
водача  
6.2.6. Контролно  
табло  
   
7. Друго 7. Друго
оборудване оборудване
   
7.1. 7.1. Монтаж на
Обезопасителни седалката на
колани водача
   
7.2. 7.2. Монтаж на
Пожарогасител акумулатора
   
7.3. Ключалки и 7.3. Звуково
устройство против предупредително
кражба устройство
   
7.4. 7.4.
Предупредителен Предупредителен
триъгълник триъгълник
   
7.5. Аптечка 7.5. Предпазни
7.5.1. Надеждност на колани
монтажа 7.5.2. Състояние на
7.5.3. Функциониране коланите
   
7.6. Кормилен  
щифт(ове)  
   
7.7. Звуково  
предупредително  
устройство  
   
7.8. Скоростомер  
   
7.9. Тахограф (наличие  
и цялост на пломбите)  
- проверка на  
валидността на  
табелата на  
тахографа, ако се  
изисква от Регламент  
(ЕИО) № 3821/85 1  
- в случай на  
съмнение да се  
провери, дали  
номиналната обиколка  
или размерът на  
гумите отговаря на  
посочените на  
табелата данни  
- където е  
практично, да се  
провери, дали  
пломбите на тахографа  
и, по  
целесъобразност,  
всякакви други  
средства за защита на  
връзките срещу  
неправомерно  
манипулиране са  
непокътнати  
   
7.10. Устройство за  
ограничаване на  
скоростта  
- по възможност да  
се провери, дали  
ограничителят на  
скоростта е монтиран  
съгласно  
изискванията на  
Директива 92/6/ЕИО 2  
- проверка на  
валидността на  
табелата на  
ограничителя на  
скоростта  
- когато е  
практично, да се  
извърши проверка на  
пломбите на  
ограничителя на  
скоростта и, по  
целесъобразност,  
всякакви други  
средства за защита на  
връзките срещу  
неправомерно  
манипулиране са  
непокътнати  
   
8. 8. Нередности
Нередности  
   
8.1. Шум 8.1. Шум
   
1 Регламент (ЕИО) № 3821/85 на
Съвета от 20 декември 1985 г. относно
уредите за регистриране на данните при
автомобилен транспорт (ОВ № L 370,
31.12.1985 г., стр. 8), последно изменен с
Регламент (ЕО) № 2479/95 на Комисията
(ОВ № L 256, 26.10.1995 г., стр. 8).
2 Директива 92/6/ЕИО на
Съвета от 10 февруари 1992 г. относно
монтажа и използването на устройства за
ограничаване на скоростта за определени
категории моторни превозни средства в
Общността (ОВ № L 57, 2.3.1992 г., стр. 27).
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ КАТЕГОРИИ 1, 2, 3, 4, 5 И 6


8.2. Емисии на отработени газове


8.2.1. Моторни превозни средства с (бензинови) двигатели с положително електрическо запалване

а) Когато емисиите на отработени газове не се контролират от изпреварваща система за контрол на емисиите, като Т-образен катализаторен конвертор, който се управлява от ламбда-сонда:

1. визуална инспекция на системата за отработени газове, за да се провери, дали няма изтичане.

2. Ако е целесъобразно, визуална инспекция на системата за контрол на емисиите, за да се провери, дали е монтирано необходимото оборудване.


След подходящо време за регулиране на работата на двигателя (като се вземат предвид препоръките на производителя на автомобила) се измерва съдържанието на въглероден оксид (СО) в отработените газове при празен ход на двигателя (без натоварване).


Максимално допустимото съдържание на СО в отработените газове е определеното от производителя на превозното средство. Когато липсва такава информация или когато компетентните органи на държавите-членки решат да не я използват като еталонна стойност, съдържанието на СО не трябва да превишава следните стойности:


- за превозни средства, регистрирани или пуснати в експлоатация за първи път между датата, от която държавите-членки са поставили изискване превозните средства да отговарят на изискванията на Директива 70/220/ЕИО 1 и 1 октомври 1986 г.: СО - 4,5 обемни %,


- за превозни средства, регистрирани или пуснати в експлоатация за първи път след 1 октомври 1986 г.: СО - 3,5 обемни %.

б) Когато емисиите на отработени газове се контролират от изпреварваща система за контрол на емисиите, като Т-образен катализаторен конвертор, който се управлява от ламбда-сонда:


1. Визуална инспекция на системата за отработени газове, за да се провери, дали няма изтичане и, дали са комплектовани всички части;

2. Визуална инспекция на системата за контрол на емисиите, за да се провери, дали е монтирано необходимото оборудване;


3. Определяне на ефективността на системата за контрол на емисиите на отработени газове на превозното средство чрез измерване на стойността ламбда и съдържанието на СО в отработените газове в съответствие с раздел 4 или в съответствие с предложените от производителите процедури, които са приети в момента на одобрение на типа. За всяка от проверките двигателят се регулира в съответствие с препоръките на производителя на превозното средства.


4. Емисии от ауспуха - пределно допустими стойности


- измерване при празен ход на двигателя:


Максимално допустимото съдържание на СО в отработените газове е указаното от производителя на превозното средство. Ако няма такава информация, максималното съдържание на СО не трябва да превишава 0,5 обемни %.


- измерване при празен ход на двигателя на високи обороти , като скоростта на двигателя трябва да е най-малко 2 000 оборота/минута:


съдържание на СО: максимум 0,3 обемни %


Ламбда: 1 ( 0,03 в съответствие със спецификациите на производителя.


8.2.2. Моторни превозни средства с (дизелови) двигатели с компресионно запалване


Измерване на коефициента на непрозрачност на отработените газове при свободно ускоряване (без натоварване от празен ход до преустановяване на подаването на газ). Нивото на концентрация не трябва да превишава записаното на табелата ниво съгласно Директива 72/306/ЕИО 2. Когато тази информация липсва или, когато компетентните органи на държавите-членки решат да не я използват като еталон, пределно допустимите стойности на коефициента на поглъщане са, както следва:


Максимален коефициент на поглъщане за:


- дизелови двигатели с естествено всмукване = 2,5 м -1,


- дизелови двигатели с турбо компресор = 3,0 м -1

или еквивалентни стойности, когато се използва оборудване от тип, който е различен от използвания за ЕО одобрение на типа. Превозните средства, които са регистрирани или пуснати в експлоатация за първи път преди 1 януари 1980 г. са освободени от спазването на тези изисквания.


8.2.3. Тестово оборудване


Емисиите от превозни средства се проверяват с оборудване, което е предназначено точно да установява, дали са спазени предписаните или указани от производителя пределно допустими стойности .


8.2.4. Когато при типовото одобрението на ЕО за дадено превозно средство се установи, че не отговаря на определените от настоящата директива гранични стойности, държавите-членки могат да определят по-високи гранични стойности за този тип превозно средство въз основа представено от производителя доказателство. Те трябва незабавно да уведомят за това Комисията , а от своя страна тя следва да информира другите държави-членки.

1 Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки във връзка с мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторни превозни средства (ОВ (L) 76, 9.3.1970 г., стр.1) и списък от грешки преди приемане на директивата (ОВ (L) 81, 11.4.1970 г., стр. 15), последно изменен и допълнен от Европейския парламент и Директива 94/12/ЕО на Комисията (ОВ (L) 100, 19.4.1994 г., стр. 42).

2 Директива 72/306/ЕИО на Съвета от 2 август 1972 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките, които следва да се предприемат срещу емисията на замърсители от дизелови двигатели, предназначени за употреба в превозни средства (ОВ (L) 190, 20.8.1972 г., стр. 1), последно изменена и допълнена с Директива 89/491/ЕИО на Комисията (ОВ (L) 238, 15.8.1989 г., стр. 43).ПРЕВОЗНИ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА ОТ СРЕДСТВА ОТ
КАТЕГОРИИ 1, 2 И 3 КАТЕГОРИИ 4, 5
  И 6
8.3. Потискане на  
радио смущения  
9.  
Допълнителни  
прегледи за  
превозни средства  
на обществения  
транспорт  
9.1. Авариен (йни)  
изход(и)  
(включително чукове  
за чупене на  
стъклата), указващи  
аварийния(те)  
изход(и) знаци  
9.2. Отоплителна  
система  
9.3.  
Вентилационна  
система  
9.4. Разположение  
на седалките  
9.5. Вътрешно  
осветление  
10. 10.
Идентификация Идентификация
на превозното на превозното
средство средство
10.1. Регистрационна 10.1.
табела Регистрационна
  табела
10.2. Номер на 10.2. Номер на
шасито шаситоПРИЛОЖЕНИЕ III


ЧАСТ А


Отменени директиви

(по член 10)


Директива 77/143/ЕИО на Съвета от 29 декември 1976 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с прегледите за проверка на техническата изправност на моторни превозни средства и техните ремаркета и директивите, които изменят тази директива:

- Директива 88/449/ЕИО на Съвета,

- Директива 91/225/ЕИО на Съвета,

- Директива 91/328/ЕИО на Съвета,

- Директива 92/54/ЕИО на Съвета,

- Директива 92/55/ЕИО на Съвета,

- Директива 94/23/ЕО на Комисията.


ЧАСТ Б

Директива Крайни срокове
  за за
  транспониране изпълнение
77/143/ЕИО 31 декември 31
(ОВ № L 47, 1977 г. декември
18.2.1977 г.,   1977 г.
стр. 47)    
88/449/ЕИО 28 юли 1990 г. 28 юли 1990
(ОВ № L 222,   г.
12.8.1988 г.,    
стр. 10)    
91/225/ЕИО 1 януари 1992 1 януари
(ОВ № L 103, г. 1992 г.
23.4.1991 г.,    
стр. 3)    
91/328/ЕИО 1 юли 1993 г. 1 юли 1993
(ОВ № L 178,   г.
6.7.1991 г.,    
стр. 29)    
92/54/ЕИО 22 юни 1993 г. 22 юни 1993
(ОВ № L 225,   г.
10.8.1992 г.,    
стр. 63)    
92/55/ЕИО 22 юни 1993 г.  
(ОВ № L 225,   1 януари
10.8.1992 г.,   1994 г.
стр. 68)    
за    
превозните   1 януари
средства,   1996 г.
посочени в    
точка 8.2.1 (а)   1 януари
от   1997 г.
приложение    
II:    
за    
превозните    
средства,    
посочени в    
точка 8.2.2 от    
приложение    
II:    
за    
превозните    
средства,    
посочени в    
точка 8.2.1 (б)    
от    
приложение    
II:    
94/23/ЕО(ОВ 1 януари 1997 1 януари
№ L 147, г. 1997 г.
14.6.1994 г.,    
стр. 6)    ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА № 1

(условия за влизане в сила)ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА № 2

(категории превозни средства, които подлежат на преглед за проверка на техническата изправност)
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА № 3

(ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕГЛЕД/ПРОВЕРКА)

* NB: Категория 4 (таксита и линейки) е прехвърлена от лявата в дясната колона (с категории 5 и 6) в приложение ІІ


_________________________

1 ОВ № С 193, 4.7.1996 г., стр. 5 и 31.

2 ОВ № С 39, 12.2.1996 г., стр. 24.

3 Становище на Европейския парламент от 29 февруари 1996 г. (ОВ № С 78, 18.3.1996 г., стр. 27), Обща позиция на Съвета от 18 юни 1996 г. (ОВ № С 248, 26.8.1996 г., стр. 49) и Решение на Европейския парламент от 24 октомври 1996 г. (ОВ № С 347, 18.11.1996 г.).

4 ОВ № L 47, 18.2.1977 г., стр. 47. Директива, последно изменена с Директива 94/23/ЕО на Комисията (ОВ № L 147, 14.6.1994 г., стр. 6).

5 Директива 71/320/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със спирачните устройства на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ № L 202, 6.9.1971 г., стр. 37). Директива, последно изменена от Директива 91/422/ЕИО (ОВ № L 233, 22.8.1991 г., стр. 21).

6 Директива 92/6/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. относно монтирането и употребата на устройства за ограничаване на скоростта при някои категории моторни превозни средства в Общността (ОВ (L) 57, 2.3.1992 г., стр. 27).

1 Директива 71/320/ЕИО на Съвета от 26 юли 1971 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със спирачните устройства на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ № L 202, 6.9.1971 г., стр. 37). Директива, последно изменена с Директива 91/422/ЕИО (ОВ № L 233, 22.8.1991 г., стр. 21).
31996L0096


Untitled Page