РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство

Обн. L ОВ. бр.120 от 10 Май 2007г.

Текст на документа в сайта на EUR-Lex


Европейския фонд за рибарство
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. относно Европейския фонд за рибарство (1), и по-специално член 102 от него,като има предвид, че:(1) Регламент (ЕО) № 1198/2006 (основният регламент) заменя регламенти (ЕО) № 1263/1999 (2) и (ЕО) № 2792/1999 (3) на Съвета, които отчитат последното развитие в сектора на рибарството, в рибарските райони и риболова във вътрешни водоеми. Следователно е уместно да се установят подробни правила за прилагане на основния регламент.(2) Следва да се определят подробни правила за представянето на оперативните програми. За да се улесни съставянето на оперативните програми, както и прегледът и одобрението им от Комисията, следва да се определят общи правила за структурата и съдържанието на тези програми, които се основават по-специално на посочените в член 20 от основния регламент изисквания.(3) По отношение на подкрепата за мерки за приспособяване на риболовния флот на Общността държавите-членки следва да представят в оперативните си програми методите за изчисляване на премиите.(1) ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1. (2) ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 54.


(4) По отношение на предвидената в член 25, параграф 4 от основния регламент възможност за постигане на намаляване на мощността на двигателя от група кораби следва да се определят условията за тази възможност.
(5) Следва да се определят някои условия, които се отнасят специално до аквакултурата и преработката и пускането на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури, с цел да се гарантира, че са еднакво разбирани от всички.
(6) По отношение на подкрепата за инвестиции в производството на аквакултури и инвестиции за преработката и пускането на пазара държавите-членки следва да обяснят в оперативните си програми по какъв начин ще гарантират приоритета на микрои малките предприятия.
(7) По отношение на помощта за мерките за здравето на животните следва да бъдат определени подробни условия, за да се гарантира съответствието им с Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и контрола на някои болести по водните животни (4).
(8) По отношение на подкрепата на мерките от общ интерес следва да се определят допустимите разходи.
(9) По отношение на рибарските райони, посочени в член 43 от основния регламент, следва да се определят условията за избора им.


(3) ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10. Регламент, последно изменен с

Регламент (ЕО) № 485/2005 (ОВ L 81, 30.3.2005 г., стр. 1). (4) ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(10) Публично-частните партньорства, подкрепени съгласно член 45 от основния регламент, следва да съответстват на определени подробни условия.
(11) По отношение на подкрепата за устойчиво развитие на рибарските райони процедурите за избор на групи следва да бъдат прозрачни, за да се гарантира, че са избрани за подкрепа подходящи и висококачествени местни стратегии за развитие.
(12) Следва да се определят общи правила за някои мерки. По-специално, за да се гарантира по-добро насочване на операциите по инвестиране, следва да се предвидят редица общи правила за определяне на допустимите разходи.
(13) За да се гарантира широкото разпространение на информацията относно възможностите за финансиране до всички заинтересовани страни, както и за да се гарантира прозрачността, следва да се определи минималното съдържание на необходимите мерки за информиране на потенциалните бенефициери за възможностите за финансиране, предлагани съвместно от Общността и от държавите-членки чрез Европейския фонд за рибарство (ЕФР), включително задължението да се оповестяват стъпките, които един потенциален бенефициер следва да предприеме, за да подаде заявление за финансиране, и критериите за избор, които следва да се използват, като се вземе предвид принципът на пропорционалността.
(14) За да се подобри прозрачността по отношение на помощта от ЕФР, следва да се публикува всяка година от държавитечленки по електронен или друг път списъкът с бенефициерите, наименованията на операциите и размерът на отпуснатото за операции публично финансиране. Даването на достъп на широката общественост до такава информация има за цел да засили прозрачността на действието на Общността в областта на развитието на сектора на рибарството, рибарските райони и риболова във вътрешни водоеми, да укрепи стабилното финансово управление на въпросните публични средства, и по-специално да засили контрола върху използваните публични средства, и найнакрая да избегне нарушаването на конкуренцията между бенефициерите на мерки на ЕФР. Предвид важността на заложените цели, оправдано е, като се отчита принципът на пропорционалността и изискването за защита на личните данни, да се предостави публичен достъп до съответната информация, както е редно в едно демократично общество, без да се излиза извън необходимите рамки, както и да се предотвратят нередности.
(15) За да се подобри прилагането на мерките за информация, както и обменът на информация между държавите-членки и Комисията относно стратегиите и резултатите от информирането и популяризирането, следва да се определят лица за контакт, които да отговарят за мерките за информация и популяризиране.


(16) Въз основа на опита от програмния период 2000—2006 г. е необходимо да се определят подробни условия, на които следва да отговарят финансовите инженерингови инструменти, за да бъдат финансирани в рамките на една оперативна програма.

(17) Съгласно член 59 от основния регламент и като се отчита придобитият опит, е необходимо да се определят задълженията на управляващите органи спрямо бенефициерите по време на етапа, който води до избора и одобрението на операциите, които ще бъдат финансирани, с оглед на аспектите, които проверките на декларираните от бенефициера разходи следва да покрият, включително административните проверки на заявленията за възстановяване и проверките на място на индивидуални операции, и предвид условията, които трябва да се спазват при провеждането на проверки на място въз основа на извадка.(18) Необходимо е също така да се предвиди подробна информация, която следва да бъде включена в счетоводните отчети за операциите, и информация за изпълнението, която управляващите органи следва да записват, съхраняват и предават на Комисията при поискване.
(19) За да се гарантира коректното одитиране на разходите в рамките на оперативните програми, е необходимо да се установят критерии, на които да отговаря проследяването на одитите, за да може последното да се смята за адекватно.(20) Одитът на операции се извършва под отговорността на одитиращия орган. За да се гарантира, че обхватът и ефективността на тези одити са адекватни, както и че са извършени по едни и същи стандарти във всички държави-членки, е необходимо да се определят условията, на които следва да отговарят одитите.(21) Опитът е показал, че е необходимо да се разгърнат подробно правилата за вземане на извадка от операции за одитиране, които одитиращият орган следва да съблюдава при установяването или одобряването на извадковия метод, включително някои технически критерии, които следва да се използват за случайна статистическа извадка, и факторите, които ще се отчитат за допълнителна извадка.
(22) За да се опростят и хармонизират стандартите за изготвянето и представянето на стратегията за одита, годишния доклад за контрол и декларацията за приключване, за които е отговорен одитиращият орган по член 61 от основния регламент, е необходимо да се предвидят подробни правила относно тяхното съдържание и да се определят естеството и качеството на информацията, на която те да се базират.(23) За да се гарантира възможно най-ефективното прилагане на член 87 от основния регламент относно наличността на документите и правата на Сметната палата и на Комисията на достъп до всички съпровождащи документи за разходите и одитите, управляващите органи следва да предоставят своевременна информация за идентичността и седалището на органите, при които се съхраняват съпровождащите документи, като последните следва да бъдат своевременно предоставени на минимален списък от лица и органи. По същите причини е необходимо да се определи видът на общоприетите носители на данни за съхраняването на посочените документи. Ето защо националните органи следва да установят процедури, за да се гарантира съответствието на съхраняваните документи с оригиналите, когато е необходимо, и достоверността им за целите на одитите.
(24) За да се хармонизират стандартите за сертифицирането на разходите и за изготвянето на заявленията за плащания, следва да се определи съдържанието на тези сертификати и заявления, както и да се посочат естеството и качеството на информацията, на която се базират. Следва да се установят подробни процедури за воденето на отчет, в съответствие с член 60, буква е) от основния регламент, на сумите, подлежащи на възстановяване, и на отказаните суми в резултат на отказ на цялото или част от финансирането на операцията и съответно да се информира Комисията.
(25) Съгласно член 71 от основния регламент от държавитечленки се изисква преди подаването на първото заявление за междинно плащане или най-късно в рамките на 12 месеца след одобрението на оперативната програма да изпратят на Комисията описание на системите за управление и контрол, доклад с резултатите от оценката за въвеждането на системите, както и становище за съответствието им с разпоредбите на посочения регламент относно системите за управление и контрол. Тъй като тези документи са сред основните елементи, на които Комисията разчита в контекста на съвместното управление на бюджета на Общността, за да получи задоволително уверение, че дадената финансова помощ се използва от държавитечленки в съответствие с приложимите правила и принципи за защита на финансовите интереси на Общността, е необходимо да се определи подробна информация относно съдържанието и базата за оценката и за становището.
(26) В член 57 от основния регламент се постановява, че мерките за одитирането следва да бъдат пропорционални на общата сума на публичните разходи, разпределени за съответната оперативна програма. В случай че публичните разходи, разпределени за оперативната програма, са ограничени, е уместно да се предвиди възможност държаватачленка да разчита повече на националните органи и правила за изпълнението на някои функции, свързани с разпоредбите за контрол и одит, а Комисията на свой ред да определи кои проверки, одити на операции и задължения могат да бъдат проведени и извършени в съответствие изпълняват функциите за сертифициране на разходите и проверка на системата за управление и контрол, както и да установи условията, при които тя може да ограничи своите одити и да разчита на гаранциите на националните органи.
(27) Едно от задълженията за управление и контрол на държавите-членки е последните да докладват и следят за нередности. Подробните правила за изпълнение на това задължение са изложени в Регламент (ЕО) № 1681/94 на Комисията от 11 юли 1994 г. относно нередностите и събирането на неправомерно платени суми в рамките на финансирането на структурните политики, както и организирането на информационна система в тази област (1). Уместно е, за повече яснота и опростяване, тези правила да се включат в настоящия регламент.
(28) Следва да се предвидят разпоредби за възстановяване на съдебни разходи от Комисията, когато тя изисква от държава-членка да заведе и проведе съдебно производство за възстановяване на неправомерно изплатени суми след установяване на нередност, като за тази цел разполага с информация, която да и` дава възможност за разпределение на загубата от невъзстановими суми съгласно член 70, параграф 2 от основния регламент. Комисията и държавите-членки следва да поддържат постоянна връзка относно нередностите, за да може въз основа на предоставената информация да се извършват анализи на риска и да се съставят доклади, както и за да може тази информация да се предоставя на съответните комитети.
(29) За да се намали административната тежест, наложена от системата за докладване, за гарантиране на необходимото ниво на информираност, държавите-членки, без да се засягат задълженията, които произтичат пряко от член 60, буква е) от основния регламент, не следва да бъдат задължени да докладват за нередности, когато става въпрос за суми под определен праг, освен ако Комисията изрично не поиска това.
(30) Използването на електронни средства за обмен на информация и финансови данни води до опростяване, повече ефективност и прозрачност и спестява време. За пълното използване на тези предимства, като се запазва сигурността на обмена, следва да се създаде обща компютризирана система, както и списък от документи от общ интерес за Комисията и за държавите-членки. Необходимо е следователно да се определи форматът на всеки един документ, както и да се предостави подробно описание на съдържанието на информацията в тези документи. По същите причини е необходимо да се определи начинът на функциониране на тази компютризирана система, що се отнася до идентифицирането на тези, които отговорят за качването на документите и актуализациите им.
(31) В съответствие с Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (1), като се отчитат равнището на сигурност и поверителност, които са необходими за финансовото управление на фондовете от ЕФР, състоянието на знанията и анализът разходи-ползи, е необходимо да се изисква използването на електронен подпис.
(32) За да се осигури бързо разработване и правилно функциониране на общата компютризирана система, изграждането и` следва да се финансира от общия бюджет на Европейските общности съгласно член 46, параграф 1 от основния

регламент, като разходите по свързването и` с националните, регионалните и местните компютризирани системи следва да бъдат допустими за финансов принос от ЕФР по член 46 от посочения регламент.
(33) В светлината на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3) е необходимо, във връзка с мерките за информация и популяризиране и действията, свързани с одита в рамките на настоящия регламент, Комисията и държавитечленки да предотвратяват всяко неразрешено разкриване или достъп до лични данни и да се посочи с какви цели Комисията и държавите-членки могат да обработват такива данни.
(34) Регламент (ЕО) № 2722/2000 на Комисията от 13 декември 2000 г. за определяне на условията, при които Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) може да допринася за премахване на патологичните рискове в аквакултурите (4), Регламент (ЕО) № 908/2000 на Комисията от 2 май 2000 г. за установяване на подробни правила за изчисляване на помощта, предоставяна от държавите-членки на организации на производители в сектора на рибарството и аквакултурите (5) и Регламент (ЕО) № 366/2001 на Комисията от 22 февруари 2001 г. за установяване на подробни правила за изпълнение на мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета (6) следва да бъдат отменени.
(35) Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета на Европейския фонд за рибарство,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Член 1


ПредметВ настоящия регламент се определят подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 („основния регламент“) относно следното:а) структура и предаване на оперативни програми;б) мерки в областта на рибарството;в) оценка на оперативни програми;г) информация и популяризиране;д) финансови инженерингови инструменти;е) управление, мониторинг и контрол;ж) нередности;з) електронен обмен на данни;и) лични данни.


Член 2


Специфични разпоредби за някои оперативни програмиЗа оперативни програми, за които общо допустимите публични разходи не превишават 90 милиона EUR по цени от 2004 г., са установени специфични разпоредби в член 28, параграф 2 и в членове 51, 52 и 53.ГЛАВА II


СТРУКТУРА И ПРЕДАВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ


Член 3


Структура и предаване на оперативните програми1. Посоченото в член 20 от основния регламент съдържание на оперативната програма се изготвя в съответствие с част A от приложение I към настоящия регламент, а планът за финансиране — в съответствие с част Б от същото приложение.Ex ante оценката по член 48 от основния регламент се прилага към оперативната програма.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията електронен

вариант на оперативните си програми, актуализиран след всяко преразглеждане на програмите. Държавите-членки изпращат на Комисията искания за предвиденото в член 18 от основния регламент преразглеждане на програмата по електронен път в съответствие с член 65 от настоящия регламент. Държавите-членки предават на Комисията исканията си за преразглеждане на оперативната програма, за която са отпуснати средства на Европейския фонд за рибарство (ЕФР) за текущата година, не по-късно от

30 септември същата година.
ГЛАВА III


ПРИОРИТЕТНИ ОСИ
РАЗДЕЛ 1


Приоритетна ос 1: Мерки за приспособяване на риболовния флот на Общността


Член 4


Публична помощ за окончателно преустановяване на риболовни дейности1. След окончателното преустановяване на риболовни дейности даденият риболовен кораб се заличава окончателно от регистъра на риболовния флот на Общността и, ако е необходимо, свързаният с него лиценз за риболов окончателно се отменя.2. Оперативната програма посочва методите за изчисляване на отпуснатите по член 23 от основния регламент премии.3. В случай че окончателното преустановяване на риболовни дейности на риболовен кораб се извършва чрез пренасочването му, както е предвидено в член 23, параграф 1, буква б) от основния регламент, държавите-членки съответно коригират нивото на премията, като отчитат критерии, като пазарна стойност на лиценза за риболов на кораба и остатъчна стойност на кораба.4. В случай на загуба на риболовния кораб между датата на решението за отпускане на премията и актуалната дата на окончателното преустановяване на риболовните дейности, управляващият орган извършва финансова корекция в размер на компенсацията, платена от застрахователната компания.


Член 5


Публична помощ за временно преустановяване на риболовни дейности1. Оперативната програма посочва методите за изчисляване на премиите, отпуснати съгласно член 24 от основния регламент.


2. За целите на член 24, параграф 2 от основния регламент

„финансова помощ от Общността, разпределена за сектора“ означава приноса на ЕФР за оперативната програма на съответната държава-членка.


Член 6


Инвестиции на борда на риболовните съдове и селективност1. За целите на член 25 от основния регламент управляващият орган отговаря за оценяването на съответствието с параграфи от 2 до 5 от настоящия член и при поискване предоставя на Комисията всички релевантни документи.2. Общата сума на допустимите за подпомагане разходи за един риболовен кораб за целия програмен период съгласно член 25 от основния регламент, с изключение на параграф 6, буква д) от посочения член, не надвишава максималната сума, определена въз основа на обективни критерии, като тези, описани в член 23, параграф 3 от същия регламент и включени в оперативната програма.3. Намалението с 20 % на мощността на двигателя може да се постигне от група кораби съгласно член 25, параграф 4 от основния регламент при спазването на всички следващи условия:а) всички кораби, които принадлежат към една и съща група, са поотделно идентифицирани;б) всички кораби, които принадлежат към една и съща група, оперират в едни и същи райони на управление;в) всички кораби, които принадлежат към една и съща група, използват един и същ риболовен уред, посочен в допълнение III (раздел В) от Регламент (ЕО) № 1639/2001 на Комисията (1);г) всички кораби, които принадлежат към същата група, не са повече от петдесет на брой.4. Извежданията от експлоатация от флота на риболовни кораби, предмет на публична помощ, не се взимат предвид при изчисляването на 20-процентното намаление на мощността, което може да бъде постигнато от група кораби съгласно член 25, параграф 4 от основния регламент.5. Финансова помощ, отпусната съгласно член 25, параграф 6, буква д) от основния регламент, се отпуска само за дейности, свързани с оборудването и модернизацията за защитата на улова и уредите от видовете хищници, защитени съгласно директиви

79/409/ЕИО (2) и 92/43/ЕИО (3) на Съвета.(1) ОВ L 222, 17.8.2001 г., стр. 53. (2) ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. (3) ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


Член 7


Дребномащабен крайбрежен риболов


1. В случай че процентът на частно финансово участие е намален в съответствие с член 26, параграф 2 от основния регламент, се увеличава съответно процентът на публичното финансиране. Приносът от ЕФР се изчислява в съответствие с процентите, предвидени в член 53 от основния регламент във връзка с публичното финансиране, произтичащо от това увеличение.


2. Оперативната програма посочва методите за изчисляване на премиите, отпуснати съгласно член 26, параграфи 3 и 4 от основния регламент в полза на дребномащабния крайбрежен риболов.


3. За целите на член 26, параграф 4, буква б) от основния регламент „рибни продукти“ означава рибни продукти, които произхождат от улова на кораби, които извършват дребномащабен крайбрежен риболов.


Член 8


Социално-икономически компенсации за управлението на риболовния флот на Общността


1. Оперативната програма посочва методите за изчисление на социално-икономическите компенсации за управлението на риболовния флот на Общността, предоставени по член 27 от основния регламент.


2. Помощта, предвидена в член 27, параграф 1, буква г) от основния регламент, за ранно пенсиониране е допустима за принос от ЕФР, дори когато е платена на бенефициерите след 31 декември 2015 г., при положение че е била запазена за тази цел в блокирана сметка преди тази дата.РАЗДЕЛ 2


Приоритетна ос 2: Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и пускане на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултура


Член 9


Обхват на намесата в производството на аквакултура


Помощта по член 28, параграф 6 от основния регламент може да обхваща разходите за оценките, предвидени в Директива 85/337/ЕИО на Съвета (1).


Член 10


Мерки за инвестиции в производството на аквакултура


1. За целите на член 29, параграф 1, букви a), б) и в) от основния регламент, се прилагат следните дефиниции:


а) „нови видове“: видове, за които производството на аквакултури в държавата-членка е слабо развито или не съществува и за които има благоприятни пазарни перспективи;


б) „видове с благоприятни пазарни перспективи“: видове, за които средносрочните прогнози показват, че е вероятно пазарното търсене да надвиши предлагането;в) „обичайна практика в сектора на аквакултурата“: дейности, свързани с аквакултурата, които се извършват в съответствие със задължителното законодателство, отнасящо се до здравеопазването, ветеринарната област и околната среда;г) „традиционна аквакултура“: обичайни практики, които са свързани със социалното и културното наследство в даден район.2. Помощта по член 29 от основния регламент може да обхваща кораби за услуги, свързани с аквакултурата. Риболовните кораби, както са определени в член 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (2), не се разглеждат като кораби за услуги, свързани с аквакултурата, дори и изключително да се използват във връзка с аквакултури.3. Без да се засяга член 35, параграф 6 от основния регламент, помощта по член 29 от посочения регламент може да обхваща инвестиции, свързани с търговия на дребно в стопанствата, когато такава търговия представлява неразделна част от стопанството за аквакултури.4. Когато държавите-членки се възползват от възможността, предвидена в член 29, параграф 1, буква a) от основния регламент, те създават механизми, за да предоставят на управляващия орган резултатите от пазарните проучвания за видовете аквакултури.5. За мерките, предвидени в член 29 от основния регламент, държавите-членки описват в оперативната си програма начина, позволяващ да се даде приоритет на микрои малките предприятия.


Член 11


Мерки, свързани с водната околна среда1. При отпускане на помощ на бенефициери за посочените в член 30 от основния регламент цели държавите-членки проверяват дали тези бенефициери отговарят на изискванията относно водната околна среда най-късно три години от датата на одобрението на операцията и в края на изпълнение на операцията.2. Помощта, предвидена в член 30, параграф 2, буква б) от основния регламент, се отнася само до разходите за участие в Схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) преди одобрението на схемата за индивидуално предприятие.3. За целите на член 30, параграф 2, буква в) от основния регламент „органична аквакултура“ означава дейностите, свързани с аквакултурата за производство на отглеждани в стопанство водни видове в съответствие с метода за биологично производство по смисъла на член 2 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (1), върху които се поставят означения за тази цел. До приемането от Общността на подробни правила за производство, включително правила за преобразуване, приложими към органичната аквакултура, се прилагат националните разпоредби, или ако няма такива, частни стандарти, приложими към органичната аквакултура, приети или признати от държавите-членки.4. Помощта, предвидена в член 30, параграф 2, буква г) от основния регламент, може да бъде отпусната само в случай на конкретни ограничения или изисквания за регионите по „Натура 2000”, наложени от съответните национални разпоредби за прилагането на директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО.5. За целите на член 30, параграф 3 от основния регламент „обичайно прилагане на добрата практика за аквакултура“ означава съответствие с обвързващата правна уредба, която се отнася до здравеопазването, ветеринарната област и околната среда, и използването на протоколи за производство с цел да се избегне загубата на ресурси и да се предотврати замърсяването.


Член 12


Мерки по отношение здравето на животните1. Помощта, предвидена в член 32 от основния регламент, може да обхваща:а) за екзотични болести по аквакултурите, изброени в член 3 от Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2), приложените контролни мерки съгласно глава V, раздел 3 от Директива 2006/88/ЕО;б) за неекзотични болести по аквакултурите, изброени в приложението към Решение 90/424/ЕИО, програми за премахване, изготвени и одобрени съгласно член 44, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО.2. Управляващият орган на оперативната програма решава да отпусне средства за финансиране на мерките за контрол, посочени в параграф 1, буква a), или за програмата за премахване, посочена в параграф 1, буква б), и приема подробни условия за финансовото си участие преди предаването на мерките или, съответно, на програмата, съгласно разпоредбите на Решение 90/424/ЕИО.3. Ако в съответствие с член 24 от Решение 90/424/ЕО Комисията не одобри мерките за контрол или програмата за премахване, посочени в параграф 1 от настоящия член, предоставените средства незабавно се връщат в бюджета на оперативната програма.(1) ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. (2) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.


4. Ако стойността на допустимите разходи в действието, одобрено от Комисията в съответствие с член 24 от Решение 90/424/ЕО, е по-малка от сумата, предоставена от управляващия орган, полученото по този начин салдо може да бъде повторно използвано от държавата-членка за оперативната и`

програма.5. Помощта, предвидена в член 32 от основния регламент, не обхваща дейностите по надзор, които целят да покажат, че дадена болест вече не съществува, за да се получи официално признат статут за несъществуване на болестта или фиксирани разходи, като разходите за официални ветеринарни услуги.


Член 13


Риболов във вътрешни водоеми1. За целите на член 33 от основния регламент „съдове, опериращи изключително във вътрешни водоеми“ означава кораби, които се занимават с търговски риболов във вътрешни водоеми и не са включени в регистъра на риболовния флот на Общността.


2. За инвестициите, предвидени в член 33, параграф 2, втора алинея и член 25 от основния регламент, кораби с дължина по-малка от 12 метра, които не са съоръжени с теглен риболовен уред и извършват риболов във вътрешни водоеми, могат да бъдат подкрепяни със същия интензитет на помощта като корабите за дребномащабен крайбрежен риболов, посочени в член 26 от същия регламент.


3. Държавите-членки определят в оперативните си програми начина, по който ще гарантират, че инвестициите, подкрепени по член 33 от основния регламент, няма да създадат риск за нарушаване на равновесието между размера на флота и съответните налични рибни ресурси.


Член 14


Инвестиции в преработката и пускането на пазара1. Инвестиции за извличане на диоксин от рибено брашно или от рибено масло или на други вредни за човешкото здраве вещества могат да бъдат подкрепени от ЕФР по член 34 от основния регламент, в случай че крайните продукти са предвидени за използване и преработка за цели, различни от консумация от човека.


2. За мерките, предвидени в член 35 от основния регламент, държавите-членки описват в оперативните си програми начина, по който ще се гарантира приоритетът на микрои малките предприятия.РАЗДЕЛ 3


Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес


Член 15


Колективни действия1. Помощта, предвидена в член 37 от основния регламент, не обхваща разходи, свързани с изследователски риболов.

2. Помощта, предвидена в член 37, първи параграф, буква н)

от основния регламент, може да се отпуска за:а) създаването на организации на производителите с цел да се улесни създаването и административното опериране на организациите на производителите, признати съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (1), след 1 януари 2007 г.;б) изпълнението на планове на организациите на производителите, които са специално признати по член 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000, с цел да се улесни изпълнението на плановете им за подобряване на качеството на техните продукти;илив) преструктурирането на организациите на производителите, за да увеличат ефективността си в отговор на пазарните изисквания.3. Помощта, посочена в параграф 2, буква б) от настоящия член, прогресивно намалява през трите години след датата на специалното признаване по член 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


Член 16


Мерки, предназначени за закрила и развитие на водната фауна и флора1. Помощта, предвидена в член 38, параграф 2, първа алинея, буква a) от основния регламент, се отнася до мерките за изграждане или монтаж на изкуствени рифове или други съоръжения от устойчиви елементи.Помощта може да обхваща дейностите преди монтажа, включително проучвания, съставни елементи, сигнализация, транспорт и монтирането на устройствата и научен мониторинг.2. Помощта, предвидена в член 38, параграф 2 от основния регламент, не обхваща устройства за събиране на риби.3. Помощта, предвидена в член 38, параграф 2, първа алинея, буква в) от основния регламент, може да покрива разходите за необходимите мерки за опазване на местата, включени в Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Помощта може да обхваща подготовката на плановете за управление, стратегиите и схемите, инфраструктура, включително амортизация и оборудване на резерватите, обучение и образование на служителите на резерватите, както и подходящи проучвания.4. Помощта, предвидена в член 38, параграф 2, първа алинея, буква в) от основния регламент, не обхваща обезщетения за отказ от права, загуби на приходи и заплати на служители.5. За целите на член 38, параграф 2, втора алинея от основния регламент „пряко зарибяване“ означава дейността по пускане на живи водни животни, независимо дали са отгледани в рибарници или са уловени на друго място.


Член 17


Кейове за разтоварванеКогато се предоставя помощ за инвестиции в преструктурирането на кейове за разтоварване и за подобряване на условията за рибата, разтоварвана от крайбрежни рибари в съществуващи кейове за разтоварване съгласно член 39, параграф 1, втора алинея от основния регламент, държавите-членки гарантират съответствието със съответните ветеринарно-здравни правила и прилагането на мерките за контрол в тези кейове за разтоварване.


Член 18


Разработване на нови пазари и рекламни кампании1. Помощта, предвидена за рекламни мерки съгласно член 40, параграф 3, букви a), г), д) и ж) от основния регламент, може да обхваща по-специално:а) разходи за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и провеждането на рекламни кампании;б) закупуване или наемане на рекламно пространство и създаване на лозунги и надписи за периода на рекламните кампании;в) разходи за публикуване и необходим за кампаниите външен персонал;г) организация и участие в търговски панаири и изложения.2. По отношение на продуктите, защитени по Регламент (ЕО)

№ 510/2006 на Съвета (2), помощта може да бъде предоставена за рекламирането им само от датата, на която името е било записано в регистъра съгласно член 7 от посочения регламент.


Член 19


Пилотни проекти1. Не се отпуска помощ по член 41 от основния регламент за риболов с изследователски цели.2. Когато се отпуска помощ за пилотен проект по член 41 от основния регламент, управляващият орган гарантира, че пилотният проект включва адекватни последващи научни действия, както и че ще се извърши адекватна оценка на качеството на техническите доклади, посочени в член 41, параграф 3 от посочения регламент.3. Пилотните проекти не са с пряка търговска насоченост. Получената от пилотен проект печалба се приспада от отпуснатата за операцията публична помощ.
4. В случай че общите разходи на пилотен проект надвишат 1 милион EUR, управляващият орган изисква извършване на оценка от независима научна организация преди одобрението на проекта.


Член 20


Изменение с цел пренасочване на риболовни корабиПомощта по член 42 от основния регламент може да се отпуска за изменение на риболовен кораб след пренасочването му само ако този кораб е окончателно заличен от регистъра на риболовния флот и, когато е приложимо, свързаният с него лиценз за риболов е окончателно отменен.
РАЗДЕЛ 4


Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските райони


Член 21


Цели и меркиПомощта, отпусната по член 43 от основния регламент, се отнася до:а) изпълнение на местните стратегии за развитие, посочени в член 45, параграф 2 от основния регламент и член 24 от настоящия регламент, за постигането на целите, посочени в член 43, параграф 2, букви a), б) и в) от основния регламент

и чрез допустимите за финансиране мерки по член 44, параграф 1, букви от a) до ж), и) и й) и член 44, параграфи 2 и 3 от посочения регламент;б) изпълнение на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между групите в рибарските райони, както е предвидено в член 44, параграф 1, буква з) от основния регламент, основно чрез работа в мрежа и разпространение на добрите практики за постигането на целта, посочена в член 43, параграф 2, буква г) от посочения регламент.


Член 22


Географско прилагане на приоритетна ос 41. Оперативната програма посочва процедурите и критериите за избор на рибарските райони. Държавите-членки вземат решение относно начина, по който ще прилагат член 43, параграфи 3 и 4 от основния регламент.2. Не е необходимо избраните рибарски райони да съвпадат с националните административни райони или със създадените зони, допустими за финансиране в рамките на целите на структурните фондове.


Член 23


Процедури и критерии за избор на групите1. Съставът на група по член 45, параграф 1 от основния регламент е такъв, че да може да изготви и изпълни стратегия за развитие в дадения район.Съответствието и ефективността на партньорството се оценява на основата на състава и прозрачността му, както и по яснотата на разпределението на задачите и отговорностите.Гарантира се капацитетът на партньорите, които извършват определените им задачи, както и ефективността и процесът на вземане на решения.Партньорството обхваща, включително що се касае до процеса на вземане на решения, представители на сектора на рибарството и други засегнати социално-икономически сектори на местно ниво.2. Административният капацитет на групата се смята за подходящ, ако последната:а) избере един от всички партньори за административен ръководител, който ще гарантира задоволителното опериране на партньорството;илиб) учреди обща правна структура, като официалното учредяване гарантира задоволителното опериране на партньорството.3. Ако групата е натоварена с управление на публични средства, финансовият и` капацитет се оценява:а) по отношение на параграф 2, буква a), според способността на административния ръководител да управлява средствата;б) по отношение на параграф 2, буква б), според способността на общата структура да управлява средствата.4. Групите за изпълнение на местните стратегии за развитие се избират не по-късно от четири години от датата на одобрението на оперативната програма. По-дълги срокове могат да бъдат предоставени, в случай че управляващият орган организира повече от една процедура за избор на групите.5. Оперативната програма посочва:а) процедурите и критериите за избор на групите, както и броя на групите, които държавата-членка възнамерява да избере; критериите за избор, посочени в член 45 от основния регламент и в настоящия член, са минимално необходимите и могат да бъдат допълнени от специфични национални критерии; процедурите са прозрачни, адекватно оповестени на обществеността и гарантират конкурентоспособността, ако е приложимо, между групите, които предлагат местни стратегии за развитие;

б) условията за управлението и процедурите за мобилизиране и движение на финансовите потоци до бенефициера; по-специално програмата описва по какъв начин групите са включени в системите за управление, мониторинг и контрол.


Член 24


Местна стратегия за развитиеМестната стратегия за развитие, предложена от групата в съответствие с член 45, параграф 2 от основния регламент:а) е интегрирана и основана на взаимодействието между участници, сектори и операции и не представлява елементарен сбор от операции или съпоставка на секторни мерки;б) е съвместима с нуждите на рибарските райони, особено що се отнася до социално-икономическото измерение;в) доказва устойчивостта си;г) се допълва с други интервенции, извършени в дадения район.


Член 25


Изпълнение на местната стратегия за развитие1. Независимо от член 45, параграф 2 от основния регламент, групата избира операциите за финансиране в рамките на местната стратегия за развитие.2. Ако групата е натоварена с управлението на публичните средства, тя създава отделна сметка за изпълнение на местната стратегия за развитие.
РАЗДЕЛ 5


Общи разпоредби за някои мерки


Член 26


Общи разпоредби за приоритетни оси от 1 до 4Следните разходи не са допустими за финансиране от ЕФР:а) за целите на член 28, параграф 3, член 34, параграф 3, член 37, първа алинея, буква и) и член 44, параграф 2 от основния регламент закупуването на инфраструктура за обучение през целия живот, която възлиза на повече от 10 % от общо допустимите за подпомагане разходи за дадената операция;


б) частта от цената на превозни средства, които нямат пряка

връзка с дадената операция.
ГЛАВА IV


ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ


Член 27


Междинни оценкиДържавите-членки изпращат междинните оценки, посочени в член 49 от основния регламент, не по-късно от 30 юни 2011 г. Комисията може да реши да прекъсне платежния срок в съответствие с член 88 от основния регламент, когато дадена държавачленка не е изпълнила това задължение.
ГЛАВА V


ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ


Член 28


Описание на мерките за информация и популяризиране в оперативна програма и в годишния и в окончателния доклад за изпълнението1. За целите на член 20, параграф 1, буква ж), v) от основния регламент оперативната програма включва най-малко следните компоненти:а) съдържанието на мерките за информация и популяризиране, които ще предприеме държавата-членка или управляващият орган, насочени към потенциални бенефициери, и бенефициерите и примерния им бюджет;б) съдържанието на мерките за информация и популяризиране, които ще предприеме държавата-членка или управляващият орган за широката общественост, и примерния им бюджет;в) административните отдели или органи, които отговарят за изпълнението на мерките за информация и популяризиране;г) обозначение на начина, по който мерките за информация и популяризиране следва да бъдат оценявани по отношение на видимостта и повишаване на осведомеността относно оперативната програма и ролята на Общността.2. За оперативните програми, посочени в член 2, параграф 1, букви в) и г) от настоящия член не се прилагат.3. Годишните доклади и окончателният доклад за изпълнение на оперативна програма по член 67 от основния регламент включват:а) проведените мерки за информация и популяризиране;

б) реда и условията за мерките за информация и популяризиране, посочени в член 31, втора алинея, буква г), включително, където е приложимо, електронния адрес, на който могат да се открият тези данни.Годишният доклад за изпълнение, който обхваща 2010 г., и окончателният доклад за изпълнение, посочени в член 67 от основния регламент, съдържат глава, в която се оценяват резултатите от мерките за информация и популяризиране по отношение на видимостта и повишаване на осведомеността относно оперативната програма и ролята на Общността, както е посочено в параграф 1, буква г) от настоящия член.


Член 29


Мерки за информация на потенциални бенефициери1. За целите на член 51, параграф 2, буква a) от основния регламент управляващият орган гарантира, че оперативната програма е оповестена сред широката общественост с подробности за финансовия принос от ЕФР, както и че е предоставена на всички заинтересовани страни. Управляващият орган гарантира освен това, че информацията за финансовите възможности, предложени съвместно от Общността и държавата-членка посредством оперативната програма, е възможно най-широко оповестена.2. Управляващият орган предоставя на потенциалните бенефициери ясна и подробна информация, най-малко относно следното:а) правилата за допустимост, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат да получат финансиране в рамките на оперативната програма;б) описание на процедурите за разглеждане на заявления за финансиране и съответните периоди;в) критериите за избор на операциите за финансиране;г) лицата за контакт на национално, регионално или местно равнище, които могат да предоставят информация относно оперативната програма.3. Управляващият орган информира потенциалните бенефициери за публикуването, предвидено в член 31, втора алинея, буква г).4. Управляващият орган включва в мерките за информация и популяризиране, в съответствие с националното законодателство

и националните практики, поне един от следните органи, които могат да разпространяват сред широката общественост изброената в параграф 2 информация:а) национални, регионални и местни органи и агенции за развитие;б) професионални и браншови сдружения;


в) икономически и социални партньори;г) неправителствени организации;д) организации, представляващи бизнеса;е) информационни центрове на Европейския съюз, както и представители на Комисията в държавите-членки;ж) образователни институции.


Член 30


Мерки за информация на бенефициеритеУправляващият орган информира бенефициерите, че одобрението за финансиране означава, че те са съгласни да бъдат включени в списъка с бенефициери, публикуван в съответствие с член 31, втора алинея, буква г).


Член 31


Отговорности на управляващия орган, свързани с мерките за информация и популяризиране сред широката общественостЗа целите на член 51, параграф 2, буква в) от основния регламент управляващият орган гарантира, че мерките за информация и популяризиране сред широката общественост са изпълнени и че целта им е да покрият възможно най-голям кръг от начини и методи на оповестяване на съответното териториално ниво.Управляващият орган отговаря за организирането поне на следните мерки за информация и популяризиране:а) основна значителна информационна дейност, която оповестява началото на оперативната програма;б) най-малко една основна информационна дейност на година, която представя постиженията на оперативната програма;в) издигане на флага на Европейския съюз в продължение на една седмица от 9 май пред сградата на управляващия орган;г) публикуване по електронен или друг път на списъка с бенефициерите, наименованията на операциите и размера на публичното финансиране, отпуснато за операциите.Имената на участниците в операции, подкрепени от ЕФР, целта на които е била подобряване на професионалните умения и обучение, както и на бенефициерите, които са получили подкрепа за ранно напускане на сектора на рибарството, включително за ранно пенсиониране, както е предвидено в член 27, параграф 1, буква г) от основния регламент, не се публикуват.


Член 32


Отговорности на бенефициерите, свързани с мерките за информация и популяризиране сред широката общественост1. За целите на член 51 от основния регламент бенефициерът отговаря за информирането на широката общественост посредством мерките, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, за получената от ЕФР помощ.2. В случай че общата сума от допустимите разходи за съфинансиране от ЕФР на дадена операция надвишава 500 000 EUR и с тях са финансирани инфраструктурни операции или операции за изграждане, бенефициерът поставя табела на мястото,

където се извършва операцията, за периода на извършването и` . Информацията, посочена в член 33, заема най-малко 25 % от табелата.При приключване на операцията табелата се заменя с постоянна указателна табела, посочена в параграф 3.3. В случай че общата сума от допустимите за финансиране разходи на дадена операция надвишава 500 000 EUR и те се състоят в закупуване на материален предмет или финансиране на инфраструктурни операции или операции за изграждане, бенефициерът поставя постоянна указателна табела на видно място, с достатъчно големи размери, не по-късно от шест месеца от датата на приключване на операцията.Освен посочената в член 33 информация табелата трябва да указва вида и наименованието на операцията. Посочената в член 33 информация заема най-малко 25 % от табелата.Указателна табела се монтира също така на местонахождението на групи, финансирани по приоритетна ос 4 от основния регламент.4. В подходящи случаи бенефициерът гарантира, че участниците в съфинансирана от ЕФР операция са били информирани за това финансиране.Бенефициерът изтъква, че операцията, която е в ход, е избрана по оперативна програма, съфинансирана от ЕФР.Всеки документ, включително присъствено или друго удостоверение, който се отнася до такава операция, включва изречение, от което става ясно, че оперативната програма е била съфинансирана от ЕФР.


Член 33


Технически характеристики на мерките за информация и популяризиране на операцията1. Всички мерки за информация и популяризиране, насочени към бенефициерите, потенциалните бенефициери и широката общественост, включват следното:а) емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните


б) позоваване на ЕФР: „Европейски фонд за рибарство“;в) изречение, избрано от управляващия орган, което подчертава положителния аспект от намесата на Общността, и за предпочитане: „Инвестиране в устойчивия риболов“.2. Параграф 1, букви б) и в) не се прилагат за малки рекламни обекти.
ГЛАВА VI


ФИНАНСОВИ ИНЖЕНЕРИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ


Член 34


Общи разпоредби, приложими към всички финансови инженерингови инструменти1. Съгласно член 55, параграф 8 от основния регламент като част от оперативна програма ЕФР може да съфинансира разходи за операция, която включва принос за подкрепа на финансови инженерингови инструменти за предприятия, най-вече малки и средни предприятия (МСП), включително микропредприятията, дефинирани в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (1), от 1 януари 2005 г., като фондове за рисков капитал, гаранционни фондове и заемни фондове, включително чрез набирателни фондове.Финансовите инженерингови инструменти са под формата на акции, които водят до възвръщаеми инвестиции, или се предоставят гаранции за възвръщаеми инвестиции, или и двете. Към тях се прилагат условията, определени в членове 35, 36 и 37.2. Отчетът за разходите по отношение на финансовите инженерингови инструменти включва общо платените разходи за създаването или финансирането им. Въпреки това, при частично или окончателно приключване на оперативната програма, допустимите за финансиране разходи са общият сбор от всички плащания за инвестиции в предприятия от всеки от финансовите инженерингови инструменти, посочени в параграф 1, или всички предоставени гаранции, включително суми, предоставени като гаранции от гаранционни фондове и допустимите за финансиране разходи за управление. Свързаният с това отчет за разходите съответно се коригира.3. Лихви, получени от плащания от оперативната програма към финансови инженерингови инструменти, се използват за финансиране на финансови инженерингови инструменти за малки и средни предприятия, включително микропредприятия, в други случаи.4. Ресурси, върнати на операцията от инвестиции във финансови инженерингови инструменти или останали след покриване на всички гаранции, се използват повторно от компетентните органи на дадените държави-членки в полза на малки и средни предприятия, включително микропредприятия.


Член 35


Условия, приложими към всички финансови инженерингови инструменти


1. Когато ЕФР финансира операции, които включват финансови инженерингови инструменти, включително организираните чрез набирателни фондове, съфинансиращите партньори или акционери или техният надлежно упълномощен представител предават бизнес план.


Изготвя се оценка на този бизнес план, а върху изпълнението му се провежда мониторинг от или под отговорността на държаватачленка или управляващия орган. При оценяването на икономическата жизненост на инвестиционните дейности на финансовите инженерингови инструменти се вземат предвид всички източници на доходи за дадените предприятия.


2. Бизнес планът, предвиден в параграф 1, определя най-малко:


а) целевия пазар на предприятията и критериите, реда и условията за финансирането им;


б) оперативния бюджет на финансовия инженерингов инструмент;


в) собствеността върху финансовия инженерингов инструмент;


г) съфинансиращите партньори или акционери;


д) устава на финансовия инженерингов инструмент;


е) разпоредбите за професионализъм, компетентност и независимост на управлението;


ж) обосновката и намеренията за използване на приноса от ЕФР;


з) политиката на финансовия инженерингов инструмент относно прекратяване дейността по инвестиране в предприятия;


и


и) разпоредбите за ликвидация на финансовия инженерингов инструмент, включително повторното използване на ресурси, върнати на операцията от инвестиции във финансови инженерингови инструменти или останали след покриване на всички гаранции, които спадат към приноса на оперативната програма.


3. Финансовите инженерингови инструменти, включително набирателни фондове, се създават като независими юридически лица, които оперират посредством споразумения между съфинансиращите партньори или акционери, или като отделен финансов блок в рамките на съществуваща финансова институция.


В случай че финансовият инженерингов инструмент е създаден в рамките на финансова институция, той се смята за отделен финансов блок, който отговаря на специфични правила в рамките на финансовата институция, като по-специално се предвиждат отделни отчети, които разграничават новите ресурси, инвестирани във финансовия инженерингов инструмент, включително предоставените от оперативната програма, от първоначално наличните в институцията.


Комисията не може да бъде съфинансиращ партньор или акционер във финансови инженерингови инструменти.4. Разходите за управление не могат да надвишават, на годишна основа, за периода на помощта следните прагове, освен ако не се окаже необходим по-висок процент след провеждане на търг:а) 2 % от внесения от оперативната програма капитал в набирателни фондове или от внесения от оперативната програма или от набирателен фонд капитал в гаранционни фондове;б) 3 % от внесения от оперативната програма или от набирателен фонд капитал във финансовия инженерингов инструмент във всички случаи, с изключение на инструменти за микрокредитиране, насочени към микропредприятия;в) 4 % от внесения от оперативната програма или от набирателен фонд капитал в инструменти, насочени към микропредприятия.5. Редът и условията за приносите от оперативната програма във финансови инженерингови инструменти се определят в споразумение за финансиране, което се сключва между надлежно упълномощен представител на финансовия инженерингов инструмент и държавата-членка или управляващия орган.6. Посоченото в параграф 5 споразумение за финансиране включва най-малко:а) инвестиционната стратегия и планиране;б) мониторинг на изпълнението в съответствие с приложимите разпоредби;в) политиката за изваждане на приноса от оперативната програма извън финансовия инженерингов инструмент;г) разпоредбите за ликвидация на финансовия инженерингов инструмент, включително повторното използване на ресурси, върнати на операцията от инвестиции във финансови инженерингови инструменти или останали след покриване на всички гаранции, които спадат към приноса на оперативната програма.7. Управляващият орган взема предпазни мерки, за да намали нарушаването на конкуренцията на пазара за рисков капитал или на пазара за заемни фондове. Печалбата от инвестиции в ценни книжа и заеми, от която е приспаднат pro rata дял на разходите за управление и стимулите за по-добри резултати, може да бъде преференциално насочена към инвеститори, които оперират въз основа на пазарния принцип до равнището на възнаграждение, определено в уставите на финансовите инженерингови инструменти, след което печалбата се разпределя пропорционално между всички съфинансиращи партньори или акционери.


Член 36


Специфични условия, приложими към набирателните фондове1. В случай че ЕФР финансира финансови инженерингови инструменти, организирани чрез набирателни фондове, тоест фондове, създадени да инвестират в няколко фонда за рисков капитал, гаранционни фондове и заемни фондове, държавата-членка или управляващият орган извършва това по един или повече от следните начини:


а) сключване на договор за обществена поръчка в съответствие

с приложимия закон за обществени поръчки;б) в други случаи, когато споразумението не е договор за обществена услуга по смисъла на приложимия закон за обществени поръчки, предоставяне на сума, определена за тази цел, като пряк финансов принос чрез дарение:i) на Европейската инвестиционна банка или на Европейския инвестиционен фонд,


илиii) на финансова институция без покана за представяне на предложения, ако това отговаря на националното законодателство, което съответства на Договора.2. В случай че ЕФР финансира финансови инженерингови инструменти, организирани чрез набирателни фондове, държаватачленка или управляващият орган сключват споразумение за финансиране с набирателния фонд, в което определят условията

и целите на финансирането.Споразумението за финансиране, ако е необходимо, отчита заключенията от оценката на разминаването между предлагането на такива инструменти и търсенето им от МСП.3. Посоченото в параграф 2 споразумение за финансиране предвижда:а) реда и условията за вноските от оперативната програма към набирателния фонд;б) покана за изразяване на интерес, отправена до финансовите посредници;


в) оценяване, избор и акредитация на финансовите посредници;г) определяне и мониторинг на инвестиционната политика, която включва поне целевите предприятия и финансовите инженерингови продукти, които ще бъдат подкрепени;д) докладване от набирателния фонд на държавата-членка или на управляващия орган;е) мониторинг на инвестирането в съответствие с приложимите разпоредби;


ж) изисквания за одит;


з) политиката по изваждане на набирателния фонд извън фондовете за рисков капитал, гаранционните фондове или заемните фондове;


и) разпоредбите за ликвидация на финансовия инженерингов инструмент, включително повторното използване на ресурси, върнати на операцията от инвестиции във финансови инженерингови инструменти или останали след покриване на всички гаранции, които спадат към приноса на оперативната програма.


4. Редът и условията за вноските към фондове за рисков капитал, гаранционни фондове и заемни фондове, от набирателни фондове, подкрепени от оперативна програма, се определят в споразумение за финансиране, което се сключва между фонда за рисков капитал, гаранционния фонд и заемния фонд, от една страна, и набирателния фонд, от друга. Споразумението за финансиране включва поне изброените в член 35, параграф 6 елементи.


Член 37


Специфични условия, приложими към фондовете за рисков капитал, гаранционните фондове и заемните фондове


Финансовите инженерингови инструменти, различни от набирателни фондове, инвестират в предприятия, основно в МСП. Такива инвестиции са възможни само в предприятия при създаването им, в ранните етапи от тяхното развитие, включително начален капитал, или разширяването на такива предприятия и само в дейностите, за кито управителите на финансовите инженерингови инструменти смятат, че имат потенциална икономическа жизненост.


ГЛАВА VII


УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛРАЗДЕЛ 1


Общи разпоредби


Член 38


Междинни органи


1. Когато една или повече задачи на управляващ или сертифициращ орган се извършват от междинен орган, съответните ред и условия се подготвят в писмена форма.


2. Разпоредбите на настоящия регламент, които се отнасят до управляващия орган и сертифициращия орган, се прилагат и към междинния орган.


Член 39


Управляващ орган


1. За целите на избора и одобрението на функциите по член 59, буква a) от основния регламент управляващият орган гарантира, че бенефициерите са информирани за специфичните условия, които се отнасят до продуктите или услугите, които се доставят в рамките на операцията, плана за финансиране, срока за изпълнение, както и финансовата и друга информация, която следва да се запазва и съобщава. Той трябва да се увери, че бенефициерът разполага с необходимия капацитет, за да изпълни тези задължения преди вземането на решението за одобрение.

2. Проверките, които се извършват от управляващия орган съгласно член 59, буква б) от основния регламент, обхващат административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на операциите, според случая.Проверките гарантират, че декларираните разходи са реални, продуктите или услугите са били доставени в съответствие с решението за одобрение, подадените от бенефициера заявления за възстановяване са коректни, както и че тези разходи съответстват на националните разпоредби и на разпоредбите на Общността. Те включват процедури, които целят да се избегне двойното финансиране на разходи по други национални схеми или схеми на Общността и с други програмни периоди.Проверките включват следните процедури:а) административни проверки на всяко заявление за възстановяване, подадено от бенефициерите;б) проверки на място на индивидуални операции.3. В случаите, в които проверките на място съгласно параграф 2, буква б) се извършват въз основа на извадки от оперативната програма, управляващият орган запазва записи, които описват и оправдават извадковия метод, както и идентифицират избраните за проверка операции или транзакции.Управляващият орган определя размера на извадката, за да може да постигне разумна гаранция по отношение на законността и редовността на транзакциите, за които са направени тези разходи, като се отчита равнището на риска, идентифициран от управляващия орган за вида бенефициери и конкретните операции.Управляващият орган преразглежда извадковия метод всяка година.4. Управляващият орган определя в писмена форма стандартите и процедурите за извършените по параграф 2 проверки и съхранява записи за всяка проверка, в които посочва извършената работа, датата и резултатите от проверката, както и предприетите мерки при всички открити нередности.5. В случай че управляващият орган е също бенефициер в рамките на оперативната програма, редът и условията за проверките, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, гарантират адекватното разделяне на функциите в съответствие с член 57, параграф 1, буква б) от основния регламент.


Член 40


Данни за операциите, които следва да се съобщават по искане на Комисията1. Счетоводните записи на операциите и данните за изпълнението, посочени в член 59, буква в) от основния регламент, включват най-малко информацията, посочена в приложение III към настоящия регламент. Тази информация се разделя на компоненти, когато е подходящо, въз основа на възрастта и пола на бенефициерите.


2. Управляващите, сертифициращите и одитиращите органи и органите, посочени в член 61, параграф 3 от основния регламент, имат достъп до информацията, посочена в параграф 1от настоящия член.3. При писмено искане на Комисията държавата-членка предоставя на Комисията подходящата информация, посочена в параграф 1, в срок петнадесет работни дни от получаването на искането, ако не е уговорено друго, за целите на извършването на документна проверка и проверка на място. Комисията може да изиска посочената в параграф 1 информация за операциите, мерките, приоритетните оси или за оперативната програма.


Член 41


Проследяване на одититеЗа целите на член 59, буква е) от основния регламент проследяването на одитите се смята за адекватно, ако отговаря на следните критерии:а) дава възможност общите суми, сертифицирани пред Комисията, да се съпоставят с подробните счетоводни записи и съпровождащите документи, с които разполагат сертифициращият орган, управляващият орган, междинните органи и бенефициерите по отношение на операциите, съфинансирани в рамките на оперативната програма;б) дава възможност да се провери изплащането на публичното финансиране на бенефициера;в) дава възможност да се провери прилагането на критериите за избор, определени от мониторинговия комитет за оперативната програма;г) съдържа за всяка една операция, според случая, технически спецификации и план за финансиране, документи, които се отнасят до одобрението за отпускане на помощите, документи, свързани с процедури за обществени поръчки, доклади за развитието и доклади за извършени проверки и одити.


Член 42


Одити на операции1. Одитите, посочени в член 61, параграф 1, буква б) от основния регламент, се извършват на всеки дванадесет месеца от 1 юли 2008 г. въз основа на извадка от операции, избрани по метод, установен или одобрен от одитиращия орган в съответствие с член 43 от настоящия регламент.Одитите се извършват на място въз основа на документацията и записите на бенефициера.

2. Одитите проверяват спазването на следните условия:а) дали операцията отговаря на критериите за избор за оперативната програма, дали е изпълнена в съответствие с решението за одобрение и дали отговаря на всички приложими условия, които се отнасят до функционалността и използването и` или до целите, които е заложила;б) дали декларираните разходи съответстват на счетоводните записи и на съпровождащите документи на бенефициера;в) дали декларираните от бенефициера разходи отговарят на националните разпоредби и на разпоредбите на Общността;г) дали публичното финансиране е изплатено на бенефициера в съответствие с член 80 от основния регламент.3. При откриване на проблеми от системен характер, които могат да се окажат рискови за други операции в рамките на оперативната програма, одитиращият орган гарантира извършването на по-нататъшен преглед, включително допълнителни одити, ако е необходимо, за да се установи мащабът на всеки такъв проблем. Необходимите превантивни и корективни действия се предприемат от отговорните органи.4. Само разходите, които спадат към обхвата на одита в съответствие с параграф 1, се вземат под внимание при определяне на размера на одитираните разходи за целите на докладването в таблиците в част A, точка 9 от приложение VI и част A, точка 9 от приложение VII.


Член 43


Извадки1. Извадката от операции, която се одитира на всеки 12 месеца, на първо място се базира на статистическия метод за случайна извадка съгласно параграфи 2, 3 и 4. Допълнителни операции могат да бъдат избрани като допълнителна извадка съгласно параграфи 5 и 6.2. Методът, използван за избор на извадката и изготвяне на заключения от резултатите, отчита международно признатите стандарти за контрол и се документира. Като взема предвид сумата на разходите, броя и вида операции и други релевантни фактори, одитиращият орган определя подходящия статистически извадков метод, който се прилага. Техническите параметри на извадката се определят в съответствие с приложение IV.3. Извадката за одитиране на всеки дванадесет месеца се избира от тези операции, за които са били декларирани разходи пред Комисията за оперативната програма през годината, която предхожда годината, в която годишният доклад за контрола, предвиден в член 61, параграф 1, буква д), i) от основния регламент, е съобщен на Комисията. За първия дванадесетмесечен период одитиращият орган може да реши да групира операциите, за които са били декларирани разходи пред Комисията през 2007 г. И 2008 г., като база за избора на операциите за одитиране.


4. Одитиращият орган изготвя заключения на базата на резул-

татите от одитите, свързани с декларираните пред Комисията разходи през периода, посочен в параграф 3, и ги съобщава на Комисията в годишния доклад за контрол. В оперативни програми, за които предвиденият процент на грешки е над прага на допустимост, одитиращият орган анализира значението на този факт и предприема необходимите мерки, включително отправя подходящи препоръки, които се съобщават в годишния доклад за контрол.5. Одитиращият орган редовно преглежда обхвата на случайната извадка, като се взема предвид по-специално необходимостта от достатъчна одитна гаранция за декларациите, които се предоставят за частично и окончателно приключване на оперативната програма. Въз основа на своята професионална оценка той решава дали е необходимо да се извърши одит на допълнителна извадка от допълнителни операции, за да отчете идентифицираните специфични рискови фактори и да гарантира за програмата достатъчно покритие на различните видове операции, бенефициери, междинни органи и приоритетни оси.6. Одитиращият орган изготвя заключения въз основа на резултатите от одитите на допълнителната извадка и ги съобщава на Комисията в годишния доклад за контрол. Когато броят на откритите нередности е голям или когато са били открити системни нередности, одитиращият орган анализира важността им и предприема необходимите действия, включително като отправя препоръки, които се съобщават в годишния доклад за контрол. Резултатите от одитите на допълнителната извадка се анализират отделно от резултатите на случайната извадка. По-специално, откритите в допълнителната извадка нередности не се вземат предвид при изчисляване на процента на грешки на случайната извадка.


Член 44


Представени от одитиращия орган документи1. Стратегията за одит, посочена в член 61, параграф 1, буква в) от основния регламент, се изготвя в съответствие с образеца в приложение V към настоящия регламент. Тя се актуализира и преразглежда всяка година, а ако е необходимо, и през годината.2. Годишният доклад за контрол и становището, посочени в член 61, параграф 1, буква д), i) от основния регламент, се основават на одитите на системите и одитите на операции, извършвани съгласно член 61, параграф 1, букви a) и б) от същия регламент, в съответствие със стратегията за одит за оперативната програма и се изготвят в съответствие с образците в приложение VI към настоящия регламент.3. Декларацията за приключване, посочена в член 61, параграф 1, буква е) от основния регламент, се основава на цялата работа по одита, извършена от одитиращия орган или под негова отговорност в съответствие със стратегията за одита. Декларацията за приключване и окончателният доклад за контрол се изготвят в съответствие с образеца в приложение VII към настоящия регламент.

4. Ако има ограничение на обхвата на прегледа или ако равнището на открити неправомерни разходи не дава възможност да се издаде становище без резерви за годишното становище, посочено в член 61, параграф 1, буква д) от основния регламент или в декларацията за приключване, посочена в член 61, параграф 1, буква е) от същия регламент, одитиращият орган описва причините и оценява мащаба на проблема и финансовото му въздействие.5. При частично приключване на оперативна програма декларацията, свързана със законността и редовността на транзакциите, обхванати от отчета за разходите, посочен в член 85 от основния регламент, се изготвя от одитиращия орган в съответствие с образеца в приложение VIII към настоящия регламент и се предава със становището, посочено в член 61, параграф 1, буква д), iii) от основния регламент.


Член 45


Наличност на документи1. За целите на член 87 от основния регламент управляващият орган гарантира наличността на запис за идентичността и местонахождението на органите, които съхраняват съпътстващите документи, свързани с разходите и одитите, които включват всички изисквани документи за адекватно проследяване на одитите.2. Управляващият орган гарантира, че документите, посочени в параграф 1 от настоящия член, са достъпни за инспекция, както и че могат да бъдат предоставени извлечения или копия от тях на упълномощените лица и органи, включително поне на упълномощения персонал на управляващия орган, сертифициращия орган, междинните органи, одитиращия орган и органите, посочени в член 61, параграф 3 от основния регламент, и упълномощените официални лица на Общността и техни упълномощени представители.3. Управляващият орган съхранява информацията, необходима за целите на оценяването и докладването, включително информацията, посочена в член 40, във връзка с операциите, посочени в член 87, параграф 2 от основния регламент, за целия период, посочен в параграф 1, буква a) от същия член.4. Най-малко следните носители се смятат като общоприети носители на данни съгласно член 87 от основния регламент:а) фотокопия на оригиналните документи;б) микрофишове на оригиналните документи;в) електронни версии на оригиналните документи;г) документи, съществуващи само в електронна версия.


5. Процедурата за сертифициране на съответствието на документите върху общоприети носители на данни с оригиналния документ се определя от националните органи и тази процедура гарантира, че съхраняваните версии съответстват на националните правни изисквания и са допустими за целите на одита.6. В случай че дадени документи съществуват само в електронна версия, използваните компютризирани системи трябва да отговарят на признатите стандарти за сигурност, които гарантират, че съхраняваните документи съответстват на националните правни изисквания и са допустими за целите на одита.


Член 46


Предадени от сертифициращия орган документи1. Сертифицираните отчети за разходите и заявленията за плащане съгласно член 60, буква a) от основния регламент се изготвят във формата, посочен в приложение IX към настоящия регламент, и се предават на Комисията.2. До 31 март всяка година от 2008 г. нататък сертифициращият орган предава на Комисията декларация в съответствие с образеца, посочен в приложение X, в която посочва за всяка приоритетна ос от оперативната програма:а) отказаните суми от предадените отчети за разходите през предходната година след отказ на цялото или част от публичното финансиране за операция;б) възстановените суми, които са били приспаднати от отчетите за разходите;в) декларация за сумите за възстановяване до 31 декември от предходната година, класифицирани по годината, в която са били издадени заповедите за възстановяване.3. За да пристъпи към частичното приключване на оперативната програма, сертифициращият орган предава на Комисията отчет за разходите, посочен в член 85 от основния регламент, във формата, посочен в приложение XI към настоящия регламент.


Член 47


Описание на системите за управление и контролОписанието на системите за управление и контрол на оперативната програма, посочено в член 71, параграф 1 от основния регламент, съдържа информация за точките, посочени в член 57 от същия регламент, и информацията, посочена в членове 48 и 49 от настоящия регламент.Тази информация се предава в съответствие с образеца в част A от приложение XII към настоящия регламент.


Член 48


Информация за управляващия орган, сертифициращия орган и междинните органиПо отношение на управляващия орган, сертифициращия орган и всеки междинен орган държавата-членка предоставя на Комисията следната информация:а) описание на възложените им задачи;б) органиграма на всеки от тях, описание на разпределението на задачите между тях или в рамките на отделите им и примерния брой на заетите постове;в) процедурите за избор и одобряване на операции;г) процедурите, по които заявленията на бенефициерите се получават, проверяват и потвърждават, и по-специално определените правила и процедури за целите на проверката в член 39, и процедурите, по които се разрешават, изпълняват

и въвеждат в сметките плащанията на бенефициерите;д) процедурите, чрез които се изготвят, сертифицират и предават на Комисията отчетите за разходите;е) позоваване на писмените процедури, установени за процедурите, посочени в букви в), г) и д);ж) правилата за допустимост за финансиране, определени от държавата-членка и приложими към оперативната програма;з) системата за съхраняване на подробните счетоводни записи на операции и данни за изпълнението, посочени в член 40, параграф 1, в рамките на оперативната програма.


Член 49


Информация за одитиращия орган и органите, посочени в член 61, параграф 3 от основния регламентПо отношение на одитиращия орган и органите, посочени в член 61, параграф 3 от основния регламент, държавата-членка предоставя на Комисията следната информация:а) описание на съответните им задачи и взаимовръзки;б) органиграма на одитиращия орган и на всеки един от органите, които участват в извършването на одитите на оперативната програма, като се описват начинът, по който се гарантира независимостта им, примерният брой на заетите постове и изискваните квалификации или опит;


г) процедурите, ако е необходимо, за надзора на одитиращия орган върху работата на органите, които участват в извършването на одитите относно оперативната програма;д) процедурите за изготвянето на годишния доклад за контрол

и декларацията за приключване.


Член 50


Оценка на системите за управление и контрол1. Докладът, посочен в член 71, параграф 2 от основния регламент, се основава на преглед на описанието на системите, на релевантни документи, свързани със системите и системата за съхраняване на счетоводните записи и данните за изпълнението на операции, и на интервюта с персонала в основните органи, които се смятат за важни от одитиращия орган или друг отговорен орган за доклада, така че информацията да бъде попълнена, изяснена или проверена.2. Становището за съответствието на системите, посочено в член 71, параграф 2 от основния регламент, се изготвя в съответствие с образеца в част Б от приложение XII към настоящия регламент.3. Когато дадената система за управление и контрол е като цяло същата като въведената за помощ, одобрена в рамките на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), могат да се вземат под внимание резултатите от одитите, извършени от национални одитори и одитори на Общността във връзка с тази система, за да може да се изготвят докладът и становището съгласно член 71, параграф 2 от основния регламент.РАЗДЕЛ 2


Дерогации по отношение на контрола на оперативните програми, посочени в член 2


Член 51


Общи дерогации1. За оперативните програми, посочени в член 2 от настоящия регламент, от одитиращия орган не се изисква да представи пред Комисията стратегия за одита, както е предвидено в член 61, параграф 1, буква в) от основния регламент.2. За оперативните програми, посочени в член 2 от настоящия регламент, когато в становището за съответствието на системата, посочена в член 71, параграф 2 от основния регламент, не са изразени възражения или в случай че възраженията са оттеглени вследствие на предприети корективни мерки, Комисията може да заключи, че:а) тя може да се позове главно на становището, посочено в член 61, параграф 1, буква д), ii) от основния регламент, по отношение на ефективното функциониране на системите,и


в) процедурите за мониторинг на изпълнението на препоръките


и корективните мерки в резултат на докладите от одитите;


(1) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

б) тя ще проведе свои одити на място само ако има доказателство за евентуални недостатъци в системата, които засягат сертифицирани пред Комисията разходи през годината, за която е издадено становище по член 61, параграф 1, буква д), ii) от основния регламент, което не съдържа резерви по отношение на тези недостатъци.3. В случай че Комисията достигне до заключението, посочено в параграф 2 от настоящия член, тя съответно информира дадената държава-членка.В случай че има доказателство за евентуални недостатъци, тя може да изиска от засегнатата държава-членка да извърши одити в съответствие с член 72, параграф 3 от основния регламент или самата тя да извърши свои одити съгласно член 72, параграф 2 от посочения регламент.


Член 52


Определяне на органи и процедури в рамките на националното законодателство1. За оперативните програми, посочени в член 2, една държава-членка може, в допълнение към общите дерогации, предвидени в член 51, да избере, в съответствие с националните правила, да определи органите и процедурите за изпълнение на:а) функциите на управляващия орган във връзка с проверката на съфинансираните продукти и услуги и декларираните разходи по член 59, буква б) от основния регламент;б) функциите на сертифициращия орган съгласно член 60 от основния регламент;в) функциите на одитиращия орган съгласно член 61 от основния регламент.2. В случай че държава-членка избере възможността, посочена в параграф 1 от настоящия член, от нея не се изисква да определи сертифициращ орган и одитиращ орган, както е предвидено в член 58, параграф 1, букви б) и в) от основния регламент.3. В случай че държава-членка избере възможността, посочена в параграф 1 от настоящия член, разпоредбите на член 71 от основния регламент се прилагат mutatis mutandis.


Член 53


Специфични разпоредби за органи и процедури, установени в рамките на националното законодателство1. Настоящият член се прилага за оперативни програми, по отношение на които една държава-членка е избрала възможността, предвидена в член 52, параграф 1.


3. Одитите на операции, посочени в член 61, параграф 1, буква б) от основния регламент, се извършват в съответствие с националните процедури. Членове 42 и 43 от настоящия регламент не се прилагат.4. Член 44, параграфи от 2 до 5 се прилагат mutatis mutandis за изготвянето на документите, издадени от националните органи, посочени в член 52, параграф 1.Годишният доклад за контрол и годишното становище се изготвят съобразно образците в приложение VI.5. Задълженията, определени в член 46, параграф 2, се изпълняват от националните органи, посочени в член 52, параграф 1.Отчетът за разходите се изготвя съобразно образците, установени в приложения IX и XI.6. Информацията, която се включва в описанието на системите за управление и контрол, посочени в членове 47, 48 и 49, включва, където е приложимо, информацията относно националните органи, посочени в член 52, параграф 1.
ГЛАВА VIII


НЕРЕДНОСТИ


Член 54


ДефиницииЗа целите на настоящата глава се прилагат следните дефиниции:а) „икономически оператор“: всяко физическо или юридическо лице или друга институция, която участва при изпълнението на помощта от ЕФР, с изключение на държава-членка, която упражнява своите прерогативи на публична власт;б) „първоначална административна или съдебна констатация“: първоначална писмена оценка от компетентен орган, административен или съдебен, в която се заключава въз основа на конкретни факти, че е извършена нередност, без да се засяга възможността впоследствие това заключение да бъде преразгледано или оттеглено в хода на административното или съдебното производство;в) „подозрение за измама“: нередност, която води до започване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, по-специално измама, както е определена в член 1, параграф 1, буква a) от Конвенцията, изготвена въз основа на член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности (1);


2. Проверките, посочени в член 39, параграф 2, се извършват


от националните органи, посочени в член 52, параграф 1.


(1) ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49.

г) „банкрут“: производство по несъстоятелност, както е опреде-

лено в член 2, буква a) от Регламент (ЕО) № 1346/2000 на

Съвета (1).


Член 55


Първоначално докладване — дерогации1. Без да се засягат задълженията по член 70 от основния регламент, в срок два месеца след всяко тримесечие държавитечленки докладват на Комисията всички нередности, които са били предмет на първоначална административна или съдебна констатация.В този доклад държавите-членки при всички случаи предоставят подробни данни относно следните елементи:а) ЕФР, целта, оперативната програма, приоритетната ос и засегнатата операция и номера по CCI (общия идентификационен код);б) нарушената разпоредба;в) датата и източника на първоначалната информация, която е довела до подозрение, че е извършена нередност;г) практиките, използвани при извършването на нередността;д) когато е приложимо, дали се предполага, че практиката води до подозрение за измама;е) начина, по който е била открита нередността;ж) когато е приложимо, замесените държави-членки и трети страни;з) периода, през който или момента, в който е била допусната нередността;и) националните органи или власти, които са съставили официалния доклад за нередностите, и органите, които отговарят за последващите административни или съдебни действия;й) датата на първоначалната административна или съдебна констатация;к) самоличността на замесените физически или юридически лица или всички други участващи институции, освен ако тази информация е нерелевантна за целите на борбата с нередностите, предвид естеството на дадената нередност;(1) ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 1.


л) общия бюджет и одобреното публично финансиране за операцията и разпределението на съфинансирането между Общността и националния принос;м) размера на публичното финансиране, засегнато от нередността, и съответстващия принос на Общността, за който има риск;н) в случай че не е било извършено плащане от публичното финансиране на посочените в буква к) лица или институции, сумите, които биха били неправомерно платени, ако нередността не е била констатирана;о) суспендиране на плащанията, когато е приложимо, и възможностите за възстановяване;п) естеството на неправомерните разходи.2. Чрез дерогация от параграф 1 не е необходимо да се докладват следните случаи:а) случаи, в които нередността се състои единствено в неуспешно извършена операция, като цяло или отчасти, включена в съфинансираната оперативна програма, поради фалит на бенефициера;б) случаи, сведени до знанието на управляващия орган или сертифициращия орган доброволно от бенефициера преди откриването им от първия, независимо дали преди или след плащането на публичното финансиране;в) случаи, които са открити и коригирани от управляващия орган или сертифициращия орган преди каквото и да е плащане на бенефициера на публичното финансиране и преди включването на дадените разходи в отчета за разходите, предаден на Комисията.Въпреки това нередности, които предхождат фалит и случаи на подозрение за измама, задължително трябва да бъдат докладвани.3. В случай че част от информацията, посочена в параграф 1, и по-специално информацията, която се отнася до практиките, използвани при извършване на нередността и начина, по който тя е била открита, не е достъпна, държавите-членки предоставят липсващата информация, доколкото е възможно, при предаването на следващите тримесечни доклади за нередности до Комисията.4. Ако има национални разпоредби за поверителност на разследванията, съобщаването на информацията подлежи на разрешение от компетентен съдебен орган.5. В случай че държава-членка няма нередности, които да докладва по параграф 1, тя информира Комисията за това в срока, посочен в споменатия параграф.


Член 56


Неотложни случаиВсяка държава-членка незабавно докладва на Комисията и, когато

е необходимо, на други засегнати държави-членки всички открити или за които се предполага, че ще възникнат нередности, когато съществуват опасения, че:а) те могат да окажат много бързо влияние извън територията и` ;илиб) те показват, че е била използвана нова практика с оглед извършване на нередността.


Член 57


Докладване на последващи действия и невъзстановяване1. В срок два месеца след края на всяко тримесечие държавитечленки информират Комисията, като се позовават на всички предходни доклади, извършени по член 55, за заведените производства по отношение на всички нередности, които са били съобщени преди това, и за важни промени, които произтичат от тях.Тази информация включва най-малко следното:а) сумите, които са били или се очаква да бъдат възстановени;б) всички временни мерки, предприети от държавите-членки, които да гарантират, че неправомерно платените суми ще бъдат възстановени;в) всички съдебни и административни производства, заведени с оглед възстановяване на неправомерно платените суми и налагане на санкции;г) причините за прекратяване на процедури по възстановяване;д) прекратяване на наказателно преследване.Държавите-членки докладват на Комисията административните или съдебните решения или основните елементи в тях, които се отнасят до приключването на такива производства, и декларират дали установените факти водят до подозрение за измама. Ако е налице случай по буква г), държавите-членки го съобщават на Комисията, доколкото е възможно, преди вземането на решение.2. В случай че държава-членка смята, че дадена сума не може да бъде възстановена или не се очаква да бъде възстановена, тя информира Комисията в специален доклад за сумата, която не може да бъде възстановена, и релевантните към това решение факти за разпределението на загубата по член 70, параграф 2 от основния регламент.


Тази информация се излага с достатъчно подробности, така че Комисията да може да вземе решение възможно най-бързо, след като се консултира с органите на дадената държава-членка.Информацията включва най-малко следните елементи:а) копие от решението за финансиране;б) датата на последното плащане към бенефициера;в) копие от нареждането за възстановяване;г) при фалити, които подлежат на докладване по член 55, параграф 2, копие от документа, който удостоверява неплатежоспособността на бенефициера;д) кратко описание на мерките, предприети от държаватачленка, като се посочват датите, на които са били предприети, с цел възстановяване на съответната сума.3. В посочения в параграф 2 случай Комисията може изрично да изиска от държавата-членка да продължи процедурата по възстановяване.


Член 58


Електронно предаванеИнформацията, посочена в членове 55, 56 и член 57, параграф 1, се изпраща в най-кратки срокове по електронен път посредством предоставения за тази цел модул от Комисията чрез сигурна връзка.


Член 59


Възстановяване на съдебни разходиВ случай че компетентните органи на държава-членка решат, по изрично искане на Комисията, да започнат или да проведат съдебно производство с цел да възстановят неправомерно платени суми, Комисията може да поеме задължение да възстанови на държавата-членка всички или част от съдебните разходи и разходите, които произтичат пряко от производството, при представяне на доказателствени документи, дори когато производството не е било успешно.


Член 60


Контакти с държавите-членки1. Комисията поддържа подходящи контакти със засегнатите държави-членки за целите на допълване на предоставената информация относно нередностите, посочени в член 55, процедурите, посочени в член 57, и по-специално относно възможността за възстановяване.2. Независимо от контактите, посочени в параграф 1, Комисията информира държавите-членки, ако естеството на нередността предполага, че същите или подобни практики биха могли да бъдат използвани и в други държави-членки.

3. Комисията организира информационни срещи на равнище

Общност за представители на държавите-членки с цел да разгледа заедно с тях получената информация съгласно членове 55, 56 и 57 и параграф 1 от настоящия член. Прегледът конкретизира изводите, които трябва да се направят от информацията по отношение на нередностите, превантивните мерки и съдебните производства.


4. По искане на държава-членка или на Комисията, държаватачленка и Комисията се консултират взаимно за преодоляването на евентуални законови пропуски, които накърняват интересите на Общността, и които се забелязват при прилагането на разпоредбите в сила.


Член 61


Използване на информацията


Комисията може да използва всяка информация от общ или оперативен характер, съобщена от държавите-членки съгласно настоящия регламент, за да извърши анализи на риска, както и въз основа на получената информация може да състави доклади и да разработи системи за ранно предупреждаване с цел по-ефективно идентифициране на рисковете.


Член 62


Предоставяне на информация на комитетите


Комисията редовно информира държавите-членки в рамките на консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измамите, създаден с Решение 94/140/ЕО на Комисията (1), за размера на засегнатите средства от нередностите, които са били открити, и за различните категории нередности по вид и брой. Комитетът, посочен в член 101 от основния регламент, също се информира.


Член 63


Нередности под прага за докладване


1. В случай че нередностите се отнасят до суми, по-малки от 10 000 EUR за сметка на общия бюджет на Европейските общности, държавите-членки не подават на Комисията информацията, посочена в членове 55 и 57, освен ако тя изрично не го поиска.Въпреки това, в съответствие с член 60, буква е) от основния регламент, държавите-членки водят отчети за сумите под този праг, които подлежат на възстановяване, на възстановените или отказаните суми след отказ за финансиране на операция и връщат възстановените суми в общия бюджет на Европейските общности.Без да се засягат задълженията, които произтичат пряко от член 70, параграф 1, буква б) от основния регламент, държаватачленка и Общността поделят всички загуби от сумите под прага, които не могат да бъдат възстановени в съответствие с процента на съфинансиране, приложим към съответната операция. Процедурата, определена в член 57, параграф 2 от настоящия регламент, не се прилага, освен ако Комисията не реши друго.


(1) ОВ L 61, 4.3.1994 г., стр. 27.


Третата алинея на настоящия параграф също така се прилага към случаите на фалит, освободени от задължението за докладване, предвидено в член 55, параграф 1.2. Държавите-членки, които не са приели еурото за своя валута към датата, на която е констатирана нередността, преизчисляват в EUR разходите, направени в национална валута, в съответствие с член 95 от основния регламент. В случай че разходите не са били регистрирани в счетоводните отчети на сертифициращия орган, се използва последният курс за счетоводни цели, публикуван по електронен път от Комисията.
ГЛАВА IX


ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ


Член 64


Компютризирана система за обмен на информацияЗа целите на членове 65 и 75 от основния регламент се създава компютризирана система за обмен на информация като средство за обмен на всякаква информация, свързана с оперативната програма.Обменът на информация между всяка държава-членка и Комисията се извършва посредством създадената компютризирана система от Комисията, която гарантира сигурността на обмена на информация между Комисията и всяка държава-членка.Държавите-членки се включват в по-нататъшното разработване на компютризирана система за обмен на информация.


Член 65


Съдържание на компютризираната система за обмен на информация1. Компютризираната система за обмен на информация съдържа информация от общ интерес за Комисията и за държавите-членки и най-малко следните необходими за финансовите транзакции данни:а) плана за финансиране на оперативните програми в съответствие с образеца в част Б от приложение I;б) отчетите за разходите и заявленията за плащане в съответствие с образеца в приложение IX;в) годишната декларация за отказани и възстановени суми и предстоящи възстановявания в съответствие с образеца в приложение X;г) годишните прогнози за вероятните заявления за плащане в съответствие с образеца в приложение XIII;

д) финансовия раздел от годишния и окончателния доклад за изпълнение в съответствие с образеца в точка 3.3 от приложение XIV.2. Освен посоченото в параграф 1 компютризираната система за обмен на информация съдържа поне следните документи и данни от общ интерес, чрез които се извършва мониторинг:а) националния стратегически план, посочен в член 15 от основния регламент;б) оперативната програма, включително ревизиите и` в съответствие с образеца в част A от приложение I;в) решението на Комисията, което се отнася до приноса от ЕФР;г) годишния и окончателния доклад за изпълнение в съответствие с образеца в приложение XIV;д) стратегията за одита в съответствие с образеца в приложение V;е) описанието на системата за управление и контрол в съответствие с образеца в част A от приложение XII;ж) докладите и становищата от одити в съответствие с образците в приложения VI, VII, VIII и част Б от приложение XII

и кореспонденцията между Комисията и всяка държава-членка;з) отчетите за разходите, които се отнасят до частично приключване в съответствие с образеца в приложение XI;и) годишната декларация за отказани и възстановени суми и предстоящи възстановявания в съответствие с образеца в приложение X.3. Данните, посочени в параграфи 1 и 2, ако е необходимо, се предават във формата, посочен в приложенията.


Член 66


Функциониране на компютризираната система за обмен на информация1. Комисията и органите, определени от държавата-членка съгласно основния регламент, както и органите, на които е била възложена тази задача, записват в компютризираната система за обмен на информация документите, за които са отговорни, и съответната им актуализация в изисквания формат.2. Държавите-членки централизират и предоставят на Комисията искания за права за достъп до компютризираната система за обмен на информация.


3. Обменът на информация и на транзакции е придружен с електронен подпис, както е определено в член 2, точка 1 от Директива 1999/93/ЕО. Държавите-членки и Комисията признават законната сила и допустимостта на използвания електронен подпис в компютризираната система за обмен на информация като доказателство при съдебни процедури.4. Разходите по разработването на компютризираната система се финансират от общия бюджет на Европейските общности по член 46, параграф 1 от основния регламент. Всички разходи по свързването на общата компютризирана система за обмен на информация с компютризираните системи на национално, регионално и местно равнище, както и разходите за адаптиране на националните, регионалните и местните системи към изискванията на основния регламент са допустими за финансиране по член 46, параграф 2 от същия регламент.


Член 67


Предаване на данни посредством компютризираната система за обмен на информация1. Компютризираната система за обмен на информация е достъпна за държавите-членки и за Комисията директно или чрез интерфейс за автоматична синхронизация и за записване на данни със системите за управление на национално, регионално и местно равнище.2. Датата, приета за изпращане на документи на Комисията, е датата, на която държавата-членка записва документите в компютризираната система за обмен на информация.3. В случай на непреодолима сила, и по-специално при неправилно функциониране на компютризираната система за обмен на информация или при продължителна липса на връзка, съответната държава-членка може да изпрати на Комисията хартиено копие на документите, изисквани от основния регламент, в съответствие с образците, посочени в приложение I и приложения от V до XIV към настоящия регламент. Веднага щом бъде преустановена причината за непреодолимата сила, държавата-членка незабавно записва съответните документи в компютризираната система за обмен на информация. Чрез дерогация от параграф 2 приетата за изпращане дата се смята за датата на изпращане на хартиеното копие на документите.
ГЛАВА X


ЛИЧНИ ДАННИ


Член 68


Защита на личните данни1. Държавите-членки и Комисията предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят неразрешено разкриване или достъп до информацията, посочена в член 40, параграф 1, събраната от Комисията информация при извършването на одитите и информацията, посочена в глава VIII.

2. Информацията, посочена в член 40, параграф 1 от настоящия регламент, заедно със събраната от Комисията информация при извършването на одитите се използват от Комисията единствено за изпълнение на задълженията и` , предвидени в член 72

от основния регламент.Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите имат достъп до тази информация.3. Информацията, посочена в глава VIII, се изпраща само на лица от държавите-членки или в рамките на институциите на Общността, чиито задължения изискват да имат достъп до нея, освен ако държавата-членка, която предоставя дадената информация, изрично не е дала съгласието си за това.4. Всички лични данни, включени в информацията, посочена

в член 31, втора алинея, буква г), се обработват единствено за упоменатите в посочения член цели.


ГЛАВА XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 69


Отмяна


Регламенти (ЕО) № 2722/2000, (ЕО) № 908/2000 и (ЕО)

№ 366/2001 се отменят. Позоваванията на отменените регламенти се смятат за позовавания на настоящия регламент.


Разпоредбите на отменените регламенти продължават да се прилагат за помощта, одобрена съгласно Регламент (ЕО) № 2792/1999.


Член 70


Влизане в сила


Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.Съставено в Брюксел на 26 март 2007 година.


За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМАЧАСТ A


Съдържание на оперативна програма


Посочената в точки 3 и 4 информация се предоставя в обобщен вид, когато е включена в националния стратегически план.1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА2. ГЕОГРАФСКА ДОПУСТИМОСТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ Посочват се:

1) обхванати от цел „Сближаване“ региони (ако е приложимо);


2) обхванати от цел „Несближаване“ региони (ако е приложимо).3. АНАЛИЗ


а) Общо описание на сектора на рибарството в държавата-членка, включително:


1) анализ на националните и/или местните особености;


2) анализ на регионите по цел „Сближаване“ и регионите по цел „Несближаване“;


3) основни поуки, извлечени от предишния програмен период или от подобен опит в други региони или държавачленка, както и заключенията на ex ante оценка, ако има такава;


4) индикатори на контекста и, ако е налице, национална или регионална статистика, съставена от Евростат или от други източници на статистически данни. Ако е приложимо, следва да се използват изброените в националния стратегически план индикатори за описанието на сектора на рибарството.


б) Водещи сили и тенденции на развитие, включително секторното и регионалното измерение на социалноикономическото развитие на сектора на рибарството. Описанието на силните и слабите страни, възможностите и заплахите под формата на SWOT анализ (strengths, weaknesses, opportunities and threats — силни страни, слаби страни, възможности и заплахи), който има за цел да идентифицира стратегическия избор на държавата-членка за оперативната програма и приоритетните оси.


в) Описание на:


1) състоянието на околната среда, включително, ако е приложимо, на резултатите от стратегическата екологич-

на оценка;


2) положението по отношение на равенството между половете, що се касае до възможностите на пазара на труда, включително трудностите, които засягат специфични групи, ако има такива.


г) Основни констатации на анализа.4. СТРАТЕГИЯ НА РАВНИЩЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА


Избрана стратегия за преодоляване на силните и слабите страни, която включва:


1) обща/и цел/и на оперативната програма, като се използват индикатори за въздействие (1);


2) специфични цели, към които са насочени приоритетите на оперативната програма, като се използват индикатори за резултати (2);


3) график за постигане на целите и междинни цели.


(1) Индикаторите за въздействие се отнасят до последствията от оперативната програма извън непосредствено получените ефекти.

(2) Индикаторите за резултати се отнасят до преките и непосредствени ефекти върху бенефициерите в резултат на оперативната програма.
5. ОБОБЩЕНИЕ НА EX ANTE ОЦЕНКАТА


Включва обобщение на ex ante оценката, която ще идентифицира и оцени елементите, посочени в член 48 от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


Ex ante оценката разглежда също така изискванията на екологичната оценка съгласно Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1) („Директивата за стратегическата екологична оценка“).


Пълната ex ante оценка се представя като приложение към оперативната програма.6. ПРИОРИТЕТНИ ОСИ НА ПРОГРАМАТА


а) Последователност и обосновка на избраните приоритетни оси, като се взема предвид:


1) съответната част на националния стратегически план;


2) ръководните принципи на оперативната програма (член 19 от Регламент (ЕО) № 1198/2006);


3) констатациите от ex ante оценката, посочена в член 48 от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


б) Описание на всяка приоритетна ос, което включва:


1) основни цели на приоритетната ос;


2) първоначално положение и количествени цели, за които се прилагат индикаторите, посочени в точка 4.2;


3) обосновка на средния процент на съфинансиране (ако е приложимо), целеви групи/сектори/райони и/или бенефициери за цялата оперативна програма и за всяка приоритетна ос;


4) описание на основните предложени мерки за всяка приоритетна ос като резултат от предложената стратегия;


5) информация за разграничаване от подобни дейности, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, структурните фондове и Кохезионния фонд, както и предприети мерки за допълване към тези фондове и други съществуващи финансови инструменти, когато е уместно.


в) Специфична изисквана информация за приоритетните оси и мерки (ако е приложимо).


— Приоритетна ос 1: Мерки за приспособяване на риболовния флот на Общността


— Публична помощ за окончателно преустановяване на риболовни дейности


Описание на приоритета, отдаден на финансирането на плановете за възстановяване.


Описание на методите за изчислението на премии за окончателно преустановяване на риболовни дейности.


— Публична помощ за временно преустановяване на риболовни дейности


Описание на методите за изчислението на премии за временно преустановяване на риболовни дейности.


— Инвестиции на борда на риболовни кораби и селективност


Описание на приложените условия, в случай че държавите-членки изберат опцията за намаление на мощността на двигателя да се постигне от група кораби, и описание на създадените механизми за надзор за съответствието с тези условия.


Описание на използваните обективни критерии за установяването на максимален размер на общата сума от допустимите за финансиране разходи на риболовен кораб за целия програмен период за инвестиции на борда на риболовни съдове и селективност в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент.— Дребномащабен крайбрежен риболов


Описание на методите за изчислението на социално-икономическите компенсации, посочени член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 в полза на дребномащабния крайбрежен риболов.


Описание на методите за изчислението на премии на рибари и корабособственици, упражняващи дребномащабен крайбрежен риболов, посочени в член 26, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, в полза на дребномащабния крайбрежен риболов.


— Социално-икономически компенсации за управлението на риболовния флот на Общността


Описание на методите за изчисление на социално-икономическите компенсации, посочени в член 27 от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


— Приоритетна ос 2: Аквакултури, риболов във вътрешни водоеми, преработка и пускане на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури:


— Мерки за инвестиции в производството на аквакултури


Описание на начина, по който ще се гарантира приоритетът на микрои малките предприятия.


— Риболов във вътрешни водоеми


Описание на създадените механизми за гарантиране, че подкрепените инвестиции по член 33 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 не застрашават равновесието между размера на флота и съответстващите налични рибни запаси.


Описание на мерките, които ще се предприемат, за да се гарантира, че корабите, които получават помощ съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, продължават да оперират изключително във вътрешни водоеми.


Описание на използваните обективни критерии за установяването на максимален размер на общо допустимите за финансиране разходи на риболовен кораб за целия програмен период за инвестиции на борда на риболовни кораби и селективност съгласно член 33 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и в съответствие с член 6, параграф 2 от настоящия регламент.


Описание на методите за изчислението на премии за пренасочването на кораби, действащи във вътрешни водоеми, към дейности извън риболова и мерките, които ще се предприемат, за да се гарантира, че риболовните кораби, получили финансова помощ от ЕФР, няма да се завърнат към риболова във вътрешни водоеми.


Описание на методите за изчислението на премии за временно прекратяване на риболовни дейности съгласно член 33, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


— Инвестиции за преработка и пускане на пазара


Описание на начина, по който ще се гарантира приоритетът на микрои малките предприятия.


— Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските райони


Процедури и критерии за избор на рибарските райони. Обосновка на избора на рибарски райони, размерът на които не отговаря на ограниченията, посочени в член 43, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


Процедури, критерии и график за избора на групите, включително примерен брой групи и планиран процент рибарски райони, които да бъдат обхванати от местните стратегии за развитие.


Описание на механизмите за управление и движение на финансовите средства към бенефициера, включително описание на процедурата за избор на операциите и ролята и задачите на групите по отношение на системите за управление, мониторинг и контрол.


Обосновка на текущите разходи, стойността на които надвишава определения по член 44, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 праг.


Посочване на допустимите мерки за подкрепа от повече от един инструмент за подпомагане на Общността и обосновка на избраната опция.
— Приоритетна ос 5: Техническа помощ


Обосновка на действията, свързани с подготовката, мониторинга, оценката, популяризирането, контрола и одита, както и с работата в мрежа, разходите на които надвишават определения в член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 праг.7. ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ


Изготвят се в съответствие с настоящото приложение, част Б: Планове за финансиране на оперативната програма.8. РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


а) Определяне от държавата-членка на органите, предвидени в член 58 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, или когато държавата-членка упражни правото, предвидено в член 52 от настоящия регламент, определяне на органите и процедурите в съответствие с правилата по член 53 от настоящия регламент.


б) Органът, отговорен за приемане на плащанията, извършени от Комисията, и органът или органите, който(които) отговаря(т) за извършване на плащанията към бенефициерите.


в) Описание на процедурите за мобилизиране и движение на финансовите потоци, с цел да бъде осигурена тяхната прозрачност.


г) Описание на системата за мониторинг и оценка, както и на състава на мониторинговия комитет.


д) Договореностите, които са постигнати или ще бъдат постигнати между Комисията и държавата-членка относно електронния обмен на информация, който трябва да отговаря на изискванията за управление, мониторинг и оценка.


е) Определяне на партньорите, посочени в член 8 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, и резултатите от сътрудничеството им. Списък с консултираните партньори и предоставяне на обобщение на резултатите от консултациите. За целите на член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 държавите-членки, като отчитат необходимостта да се насърчават равенството между половете и устойчивото развитие чрез интегриране на опазването и възстановяването на околната среда, разглеждат участието на партньори, които имат отношение по тези въпроси, включително неправителствени организации.


ж) Елементите, които имат за цел да гарантират информирането и популяризирането на оперативната програма в съответствие с разпоредбите на член 28 от настоящия регламент.
ЧАСТ Б


План за финансиране на оперативната програмаТаблица I. План за финансиране на оперативната програма, който показва годишния ангажимент от страна на ЕФР в оперативната програма отделно, ако е необходимо, за регионите, обхванати от цел „Сближаване“ и цел „Несближаване“


Поетите ангажименти се посочват за всяка една година съгласно следния план:


Референтен номер на оперативната програма (номер на CCI — общ идентификационен код): Година по източник за програмата, в EUR:Таблица II. План за финансиране на оперативната програма, който показва отделно за целия програмен период и за всяка приоритетна ос и отделно, ако е необходимо, за регионите, допустими за финансиране по цел „Сближаване“ и цел „Несближаване“, размера на общо отпуснатите средства от ЕФР за оперативната програма, националното публично финансиране и процента на възстановяване по приоритетна ос


Референтен номер на оперативната програма (номер на CCI — общ идентификационен код): Приоритетни оси в EURТаблица 2. Финансова таблица за оперативна програма по приоритетни оси

Региони, обхванати от цел „Сближаване“

(1) Процентът на съфинансиране от ЕФР може да бъде закръглен в таблицата. Точният процент, използван за плащания за възстановяване, е процентът г).

(2) При оперативни програми, които обхващат едновременно допустими региони, обхванати от цел „Сближаване“ и цел „Несближаване“, общото публично финансиране за приоритетна ос 5 може да бъде отпуснато за преобладаващия вид региони, за които е най-висок общият размер на публичното финансиране в оперативната програма.
Региони, обхванати от цел „Несближаване“

(1) Процентът на съфинансиране от ЕФР може да бъде закръглен в таблицата. Точният процент, използван за плащания за възстановяване, е процентът г).

(2) При оперативни програми, които обхващат едновременно допустими региони, обхванати от цел „Сближаване“ и цел „Несближаване“, общото публично финансиране за приоритетна ос 5 може да бъде отпуснато за преобладаващия вид региони, за които е най-висок общият размер на публичното финансиране в оперативната програма.

ПРИЛОЖЕНИЕ II


ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕМБЛЕМА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТНИТЕ ЦВЕТОВЕ
Описание на символа


На тъмносин фон дванадесет златни звезди образуват кръг, който изобразява единството на народите на Европа. Броят на звездите е непроменяем, като числото дванадесет символизира съвършенството и единството.
Хералдическо описание


На небесносин фон дванадесет златни звезди с пет лъча образуват кръг, без да се допират върховете им.
Геометрично описание
Емблемата представлява синьо правоъгълно знаме, широчината на което е един път и половина по-голяма от височината му. Дванадесет златни звезди, разположени на еднакъв отстъп една от друга, образуват невидим кръг, чийто център е точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на кръга е равен на една трета от височината на правоъгълника. Всяка звезда има пет лъча, които са вписани във въображаема окръжност, радиусът на която е равен на една осемнадесета от височината на правоъгълника. Всички звезди са разположени вертикално, тоест с един лъч насочен нагоре и два лъча, които се опират върху въображаема права, перпендикулярна на дръжката на знамето. Звездите са разположени върху позициите на часовете върху циферблат. Броят им е непроменяем.

ПРИЛОЖЕНИЕ III


СПИСЪК НА ДАННИТЕ ЗА СЪОБЩАВАНЕ ПО ИСКАНЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛЕН 40


Данните за операции, които Комисията може да поиска по всяко време съгласно член 40 от настоящия регламент, включват следната информация, без да се засяга друга изискуема информация за финансовото управление, мониторинга, контрола или оценката, която информация е посочена в Регламент (ЕО) № 1198/2006.


При писмено искане от Комисията държавата-членка предоставя на Комисията релевантната информация в рамките на петнадесет (15) работни дни от получаването на искането или в рамките на друг договорен срок, с цел извършването на документна проверка и проверка на място. Комисията може да изиска информацията за операциите, мерките, приоритетните оси или за оперативната програма.Държава-членка


Подробности за операцията


— Цел „Сближаване“


— Цел „Несближаване“ (да се зачеркне ненужното) Кратко описание на операцията с помощта на горепосочените данни, ако е необходимо


CCI (общ идентификационен код) за програмата:


Решение на Комисията за одобрение на оперативна програма … № … от ../../200..


Информация за индивидуални операции Финансови данни, изразени в EUR Наименование на колоните: виж по-долу.


(1) (2) (3) (16) (17) (18)Име, длъжност и подпис на представителя на компетентния орган:


Дата: ../../20.. годинаНаименование на колоните на таблицата


(Информация, която се предоставя за всяка операция)Колони от 1 до 5: административни подробности за операцията


1) идентификационен номер на операцията (номер, даден от управляващия орган при вземането на административно решение за отпускане на публичната помощ — най-много 20 знака);


2) попълва се само ако операцията е в рамките на приоритетна ос 1: номер от регистъра на риболовния флот на Общността (CFR) (не се дава регистрационен номер); една операция се отнася само до един кораб;


3) мястото, където е извършена операцията (община);


4) код NUTS III за мястото, където операцията е извършена;


5) бенефициер (търговско наименование);


6) пол (мъжки, женски).
Колони от 7 до 10: прогнози за разходи за операцията в съответствие с взетото от управляващия орган

административно решение за отпускане на публичната помощ


7) общо предвидени разходи в решението за отпускане на публична помощ (EUR);


8) общо предвидени публични разходи в решението за отпускане на публична помощ (EUR);


9) помощ от ЕФР, отпусната за операция (EUR);


10) дата на административното решение за отпускане на публична помощ(дд/мм/гггг).Колони от 11 до 15: физически данни, които се отнасят до операцията (класификация и физическо изпълнение)


11) мярка (2 цифри) в съответствие с номенклатурата (индивидуална операция може да се отнася само до една мярка);12) действие (1 цифра) в съответствие с номенклатурата (индивидуална операция може да се състои от повече от едно действие; в такъв случай се посочва едно действие на ред и се използват няколко реда);13) сведения за изпълнението (1 или 2 цифри) в съответствие с номенклатурата (едно действие, което е част от една операция, може да има няколко сведения за изпълнение; в такъв случай сведенията за изпълнение се посочват на няколко реда, по едно на ред);


14) постигнато физическо количество (едно количество за всяко едно от сведенията за изпълнение);


15) състояние на изпълнението на операция (1 цифра): код 0 (операция, обхваната от решение за отпускане на помощ, но

за която все още не са декларирани никакви разходи пред управляващия орган)/код 1 (текуща операция)/код 2 (прекъсната операция след частично изпълнение)/код 3 (приключена операция след частично изпълнение)/код 4 (завършена операция).Колони от 16 до 18: информация, която се отнася до финансовото изпълнение на операция — отчет за допустимите разходи и съответстващата публична помощ


16) сертифицирани допустими разходи и реално платени от бенефициерите (в EUR), точността на които е била проверена в съответствие с член 39, параграф 2 от настоящия регламент;17) национален принос (EUR): платени помощи на бенефициери от държавата-членка, включително субсидии и други публични помощи на национално, регионално или местно равнище, в рамките на определените в приложение II към Регламент (ЕО) № 1198/2006 ограничения;


18) помощ от ЕФР, платена на бенефициери (EUR).

НОМЕНКЛАТУРА ЗА ПРИОРИТЕТНИ ОСИ, МЕРКИ, ДЕЙСТВИЯ И СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТОПриоритетна ос 1: Мерки за приспособяване на риболовния флот на Общността


Мярка 1.1. Окончателно преустановяване на риболовни дейности


— Действие 1. Нарязване на риболовния кораб за скрап


— Сведение 1: GT


— Сведение 2: kW


— Действие 2. Пренасочване за извършване на дейности, различни от риболова


— Сведение 1: GT


— Сведение 2: kW
— Действие 3. Пренасочване за създаването на изкуствени рифове— Сведение 1: GT— Сведение 2: kWМярка 1.2. Временно преустановяване на риболовни дейности— Действие 1. Временно преустановяване на дейности— Сведение 1: Брой рибари/ден— Сведение 2: Засегнати кораби, ако е приложимоМярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовни кораби и селективност— Действие 1. Подобряване безопасността на борда— Сведение 1: Засегнат кораб— Действие 2. Подобряване на работните условия— Сведение 1: Засегнат кораб— Действие 3. Подобряване на хигиената— Сведение 1: Засегнат кораб— Действие 4. Подобряване на качеството на продуктите— Сведение 1: Засегнат кораб— Действие 5. Подобряване на енергийната ефективност— Сведение 1: Засегнат кораб— Действие 6. Подобряване на селективността— Сведение 1: Засегнат кораб— Действие 7. Подмяна на двигателя— Сведение 1: Мощност на двигателя (след модернизирането) (kW)— Сведение 2: Намаляване на мощността във връзка с подменените двигатели (kW)— Сведение 3: Засегнат кораб— Действие 8. Подмяна на уреда— Сведение 1: Брой подменени риболовни уреди— Сведение 2: Засегнат кораб— Действие 9. Други инвестиции на борда на риболовни кораби и селективност— Сведение 1: Засегнат кораб
Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов— Действие 1. Дребномащабен крайбрежен риболов— Сведение 1: Брой рибари/корабособственици, които са получили премии за подобряване на управлението и контрола върху условията за достъп до определени рибарски райони— Сведение 2: Брой рибари/корабособственици, които са получили премии за насърчаване на организацията на производствената, преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти— Сведение 3: Брой рибари/корабособственици, които са получили премии за насърчаване на доброволните стъпки, насочени към намаляване на риболовното усилие и към опазване на ресурсите— Сведение 4: Брой рибари/корабособственици, които са получили премии за насърчаване на използването на технологични иновации, които не повишават риболовното усилие— Сведение 5: Общ брой рибари/корабособственици, които са получили премии за подобряване на обучението по безопасност— Сведение 6: Брой жени рибари/корабособственици, които са получили премии за подобряване на обучението по безопасност— Сведение 7: Общ брой рибари/корабособственици, които са получили премии за подобряване на професионалните умения— Сведение 8: Брой жени рибари/корабособственици, които са получили премии за подобряване на професионалните уменияМярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота— Действие 1 Социално-икономически компенсации— Сведение 1: Общ брой рибари, за които се отнася диверсификацията на дейностите, ако е приложимо— Сведение 2: Брой жени рибари, за които се отнася диверсификацията на дейностите, ако е приложимо— Сведение 3: Общ брой рибари, за които се отнася ранното напускане на сектора на рибарството— Сведение 4: Брой жени рибари, за които се отнася ранното напускане на сектора на рибарството— Сведение 5: Общ брой индивидуални премии за рибари под 40 години— Сведение 6: Общ брой индивидуални премии за жени рибари под 40 години— Сведение 7: Общ брой рибари, за които се отнася повишаването на професионалните умения— Сведение 8: Брой жени рибари, за които се отнася повишаването на професионалните умения— Сведение 9: Общ брой рибари, които се възползват от схеми за привличане на рибарите в дейности извън риболова— Сведение 10: Брой жени рибари, които се възползват от схеми за привличане на рибарите в дейности извън риболова— Сведение 11: Брой дни на обучение— Сведение 12: Общ брой рибари, които се възползват от невъзобновимата компенсация за рибари, ако е приложимо— Сведение 13: Брой жени рибари, които се възползват от невъзобновимата компенсация за рибари, ако е приложимо
Приоритетна ос 2: Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и пускане на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури


Мярка 2.1. Аквакултура


— Действие 1 Увеличаване на производствения капацитет в резултат на изгра ждане на нови стопанства


— Сведение 1: Тонове/година миди


— Сведение 2: Тонове/година мерценарии (Callista)


— Сведение 3: Тонове/година стриди


— Сведение 4: Тонове/година лаврак


— Сведение 5: Тонове/година спара (Sparus)


— Сведение 6: Тонове/година калкан


— Сведение 7: Тонове/година сьомга


— Сведение 8: Тонове/година отгледана в стопанство морска пъстърва


— Сведение 9: Тонове/година змиорки


— Сведение 10: Тонове/година шаран


— Сведение 11: Тонове/година отгледана в стопанство сладководна пъстърва


— Сведение 12: Тонове/година риба тон


— Сведение 13: Тонове/година други видове


— Сведение 14: Големина на предприятията (микро-, малки, средни, големи)


— Действие 2: Промяна на производството в резултат на разширяването или мо дернизи рането на съществуващи риболовни стопанства


— Сведение 1: Тонове/година миди


— Сведение 2: Тонове/година мерценарии (Callista)


— Сведение 3: Тонове/година стриди


— Сведение 4: Тонове/година лаврак


— Сведение 5: Тонове/година спара (Sparus)


— Сведение 6: Тонове/година калкан


— Сведение 7: Тонове/година сьомга


— Сведение 8: Тонове/година отгледана в стопанство морска пъстърва


— Сведение 9: Тонове/година змиорки


— Сведение 10: Тонове/година шаран


— Сведение 11: Тонове/година отгледана в стопанство прясна пъстърва


— Сведение 12: Тонове/година риба тон


— Сведение 13: Тонове/година други видове


— Сведение 14: Големина на предприятията (микро-, малки, средни, големи)
— Действие 3: Увеличаване на броя на отгледаните в рибарници екземпляри за зари

бяване на водни басейни


— Сведение 1: Тонове/година миди


— Сведение 2: Тонове/година мерценарии (Callista)


— Сведение 3: Тонове/година стриди


— Сведение 4: Тонове/година лаврак


— Сведение 5: Тонове/година спара (Sparus)


— Сведение 6: Тонове/година калкан


— Сведение 7: Тонове/година сьомга


— Сведение 8: Тонове/година отгледана в стопанство морска пъстърва


— Сведение 9: Тонове/година змиорки


— Сведение 10: Тонове/година шаран


— Сведение 11: Тонове/година отгледана в стопанство прясна пъстърва


— Сведение 12: Тонове/година риба тон


— Сведение 13: Тонове/година други видове


— Сведение 14: Големина на предприятията (микро-, малки, средни, големи)


— Действие 4: Мерки, свързани с водната околна среда


— Сведение 1: Единица, която е изпълнила мерките, свързани с водната околна среда съгласно член 30, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕО) № 1198/2006


— Сведение 2: Единица, която се е присъединила към Схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS)


— Сведение 3: Единица, която е въвела биологичното производство


— Действие 5: Мерки за здравеопазването


— Сведение 1: Стопанин, който отглежда стриди и миди и който се е възползвал от компенсацията


— Действие 6: Мерки по отношение здравето на животните


— Сведение 1: Стопанин, който се е възползвал от компенсацията


Мярка 2.2. Риболов във вътрешни водоеми


— Действие 1: Кораби за риболов във вътрешни водоеми


— Сведение 1: Тонаж на модернизиран кораб (GT)


— Сведение 2: Мощност на модернизиран кораб (kW)


— Сведение 3: Тонаж на пренасочен кораб (GT)


— Сведение 4: Мощност на пренасочен кораб (kW)


— Сведение 5: Засегнат кораб
— Действие 2: Инвестиции за изграждане на съоръжения за риболов във вътреш ни водоеми


— Сведение 1: Единица, която се е възползвала


— Действие 3: Инвестиции за разширяване, оборудване и модернизиране на съ оръжения за риболов във вътрешни водоеми


— Сведение 1: Единица, която се е възползвала


Мярка 2.3. Преработка и пускане на пазара на рибни продукти


— Действие 1: Повишаване на преработвателния капацитет (изграждане на но ви единици и/или разширяване на съществуващи единици)


— Сведение 1: Тонове/година пресни или охладени продукти


— Сведение 2: Тонове/година консервирани или полуконсервирани продукти


— Сведение 3: Тонове/година замразени или дълбоко замразени продукти


— Сведение 4: Тонове/година други преработени продукти (готови ястия, пушени, осолени, изсушени продукти)


— Сведение 5: Големина на предприятията (микро-, малки, средни, големи)


— Действие 2: Изграждане, разширяване, оборудване и модернизиране на пре работва

телни единици


— Сведение 1: Единица, която се е възползвала от подобрени хигиенни/работни условия


— Сведение 2: Единица, която се е възползвала от подобрени екологични условия


— Сведение 3: Единица, която е въвела подобрени производствени системи (качество, технологични иновации)


— Сведение 4: Големина на предприятията (микро-, малки, средни, големи).


— Действие 3: Изграждане на нови помещения за търговия


— Сведение 1: Кв. м полезна площ


— Сведение 2: Големина на предприятията (микро-, малки, средни, големи).


— Действие 4: Модернизиране на съществуващи помещения за търговия


— Сведение 1: Единица, която се е възползвала от подобрени хигиенни/работни условия


— Сведение 2: Единица, която се е възползвала от подобрени екологични условия


— Сведение 3: Единица, която е въвела подобрени производствени системи (качество, технологични иновации)


— Сведение 4: Единица, която е въвела обработка, преработка и пускане на пазара на отпадъци от рибни продукти и продукти на аквакултури


— Сведение 5: Единица, която се възползва от това действие, разбито по големина на предприятието (микро-, малки, средни, големи)Приоритетна ос 3. Мерки от общ интерес


Мярка 3.1. Колективни действия


— Сведение 1: Създадени организации на производителите


— Сведение 2: Преструктурирани организации на производителите
— Сведение 3: Операция за повишаване на професионалните умения или развитие на нови методи и средства за обучение


— Сведение 4: Операция за насърчаване на партньорството между учените и операторите в сектора на рибарството


— Сведение 5: Операция по работа в мрежа и обмен на опит и добри практики между организациите, които насърчават равните възможности за мъжете и жените, и между останалите заинтересовани страни


— Сведение 6: Друга/и операция/и


Мярка 3.2. Закрила и развитие на водната фауна и флора


— Сведение 1: Защитена морска площ (км2) от изграждане на стационарни или преносими съоръжения


— Сведение 2: Операция, която се отнася до възстановяване на вътрешни водоеми


— Сведение 3: Операция, която се отнася до зони, защитени в рамките на „Натура 2000”


— Сведение 4: Операция, която се отнася до възстановени люпилни площадки и трасета за мигриращи видове


Мярка 3.3. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки


— Действие 1: Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища


— Сведение 1: Куб. м създаден хладилен склад


— Сведение 2: Куб. м нехладилен склад


— Сведение 3: Операция, свързана с подемни съоръжения


— Сведение 4: Операция, свързана с машини за производство на лед


— Сведение 5: Операция, свързана със захранващи инсталации (електричество, вода, гориво)


— Сведение 6: Операция за други съоръжения


— Сведение 7: Квадратни метри преструктурирани кейове


— Сведение 8: Линейни метри преструктурирани кейове


— Сведение 9: Квадратни метри пространство за първична продажба


— Действие 2: Инвестиции за преструктуриране и подобрение на кейове за раз товарване


— Сведение 1: Кей за разтоварване, който се е възползвал от помощта


— Действие 3: Инвестиции в областта на безопасността, свързани с изгражда нето или

модернизацията на малки рибарски покрити лодкостоянки


— Сведение 1: Покрита лодкостоянка, която се е възползвала от помощта


— Действие 4: Инвестиции в областта на безопасността, свързани с модерниз ацията на

малки рибарски покрити лодкостоянки


— Сведение 1: Покрита лодкостоянка, която се е възползвала от помощта


Мярка 3.4. Разработване на нови пазари и рекламни кампании


— Сведение 1: Кампании за рибни продукти и продукти на аквакултури


— Сведение 2: Кампания за подобряване престижа на сектора на рибарството


— Сведение 3: Операция за насърчаване на продажбата на продукти, получени чрез използването на методи със слабо въздействие върху околната среда
— Сведение 4: Операция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (1)


— Сведение 5: Операция за прилагане на политика за качеството спрямо рибни продукти и продукти на аквакултури


— Сведение 6: Операция за насърчаване на сертифицирането на качеството


— Сведение 7: Операция за насърчаване на пазарния пласмент на свръхпроизвеждани или слабоизползвани видове


— Сведение 8: Операция за изпълнение на пазарни проучвания


Мярка 3.5. Пилотни операции


— Сведение 1: Изпитване на иновационна технология


— Сведение 2: Изпитване на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие


— Сведение 3: Операция за разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди/намаляване на съпътстващия улов и изхвърляния в морето улов


— Сведение 4: Операция за изпитване на алтернативни видове технически похвати при управлението на риболова


Мярка 3.6. Изменения с цел пренасочване на риболовни съдове


— Сведение 1: Изменен кораб за историческо наследство


— Сведение 2: Изменен кораб за изследвания в областта на риболова (ИР)


— Сведение 3: Изменен кораб за дейности по обучението (ОД)


— Сведение 4: Изменен кораб за контрол (К)Приоритетна ос 4. Устойчиво развитие на рибарските райони


Мярка 4.1. Развитие на рибарските райони


— Сведение 1: Операция за засилване конкурентоспособността на рибарските райони


— Сведение 2: Операция за преструктуриране и пренасочване на икономическите дейности


— Сведение 3: Операция за диверсификация на дейности


— Сведение 4: Операция за създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството


— Сведение 5: Операция за подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности


— Сведение 6: Операция за защита на околната среда в рибарски райони


— Сведение 7: Операция за възстановяване на производствения потенциал в сектора на рибарството


— Сведение 8: Операция за насърчаване на междурегионалното и транснационалното сътрудничество


— Сведение 9: Операция за придобиване на умения и улесняване на подготовката и изпълнението на местната стратегия за развитие


— Сведение 10: Операция за принос към текущите разходи на групите


— Сведение 11: Операция за комуникацията между групите


— Сведение 12: Друга/и операция/и


(1) ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1.
Приоритетна ос 5. Техническа помощ


Мярка 5.1. Техническа помощ


— Действие 1: Управление и изпълнение на програми


— Сведение 1: Операция за техническа помощ за изпълнението на оперативната програма


— Сведение 2: Операция за подобряване на административния капацитет


— Сведение 3: Операция за действие във връзка с комуникацията


— Сведение 4: Операция за улесняване на работата в мрежа


— Сведение 5: Операции за оценка


— Действие 2: Проучвания (изключващи оценка)


— Сведение 1: Проучвания


— Действие 3: Популяризиране и информация


— Сведение 1: Операция за популяризиране


— Сведение 2: Операция за информиране на участниците


— Действие 4: Други мерки за техническа помощ


— Сведение 1: Операция за друг вид техническа помощ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИЯ МЕТОД ЗА СЛУЧАЙНА ИЗВАДКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 43 (ИЗВАДКИ)


1. Статистическият метод за случайна извадка дава възможност да се направят заключения от резултатите от одитите на извадка от всички разходи, от които е взета последната, и следователно да се предостави доказателство за получаването на гаранция за функционирането на системите за управление и контрол.


2. Предоставената гаранция за функционирането на системите се определя от степента на достоверност, която произтича от заключенията на одитите на системите и от одитите на операции в извадката, избрана по статистическия метод за случайна извадка. За да получи високо ниво на гаранция, което означава намален одитен риск, одитиращият орган комбинира резултатите от одитите на системите с одитите на операции. Одитиращият орган първо оценява надеждността на системите (висока, средна или слаба), като отчита резултатите от одитите на системите, за да определи техническите параметри на вземането на извадка, по-специално нивото на достоверност и очаквания процент на грешки. Държавите-членки могат също така да използват резултатите от доклада за оценка на съответствието по член 71, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1198/2006. Комбинираното ниво на гаранция, получено от одитите на системите и одитите на операции, трябва да бъде високо. Нивото на достоверност, използвано за вземането на извадка от операциите, трябва да бъде не по-ниско от 60 % с максимално ниво на прага на грешката от 2 %. За система, оценена със слабо ниво на надеждност, нивото на достоверност, използвано за вземането на извадка от операции, трябва да бъде не

по-ниско от 90 %. Одитиращият орган описва в годишния доклад за контрол начина, по който е получил гаранцията.


3. Надеждността на системите за управление и контрол се определя, като одитиращият орган използва одитите на системите, включително количествена оценка на всички ключови елементи на системите, и като обхване основните органи

и междинните органи, които участват в управлението и контрола на оперативната програма. Извършените оценки се отбелязват в досието за одитите.

ПРИЛОЖЕНИЕ V


ОБРАЗЕЦ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ОДИТА, ПРЕДВИДЕНА В ЧЛЕН 61, ПАРАГРАФ 1, БУКВА В) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО)

№ 1198/2006
1. ВЪВЕДЕНИЕ


— Посочват се одитиращият орган, който отговаря за съставянето на стратегията за одита, и всички други участвали в тази дейност органи. Обяснява се следваната процедура при изготвянето на стратегията за одита.


— Посочват се общите цели на стратегията за одита.


— Обясняват се функциите и отговорността на одитиращия орган и на други органи, които извършват одити под негова отговорност.


— Посочва се независимостта на одитиращия орган от управляващия орган и от сертифициращия орган.


— Одитиращият орган потвърждава, че органите, които извършват одитите съгласно член 61, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1198/2006, имат необходимата функционална независимост.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ОБХВАТ


— Посочва се националната правна рамка, която засяга одитиращия орган и функциите му.


— Посочва се периодът, обхванат от стратегията.
3. МЕТОДОЛОГИЯ


— Посочва се прилаганата методология за одитите, като се отчитат международно приети стандарти за одит (включително, но не се ограничава до INTOSAI — Международната организация на Върховните одитни институции, IFAC

— Международната организация на счетоводителите, и IIA — Института за вътрешни одитори), ръководства за одит и всякакви други специфични документи.
4. ПОДХОД НА ОДИТА И ПРИОРИТЕТИ


— Физически прагове за планиране на целите и за докладване на недостатъците.


— Посочване на видовете одити, които ще се извършват (одити на системата, одити на операции).


— За одити на системата:


а) посочва(т) се органът или органите, който(които) отговаря(т) за работата по одита;


б) посочват се органите, които подлежат на одит;


в) посочват се хоризонталните въпроси, които се обхващат от одитите на системата, като обществена поръчка, държавна помощ, екологични изисквания, равни възможности и IT системи.


— За одити на операции:


а) посочва(т) се органът или органите, който(които) отговаря(т) за работата по одита;


б) посочват се критериите за определяне на нивото на гаранция, получено от одита на системата, и позоваване на използваната документация за прилагане на методологията за вземане на извадка, посочена в член 43;


в) посочва се процедурата за определяне на стъпките, които се предприемат при откриване на съществени грешки.


— Посочва се и се дава обосновка на приоритетите и целите на одита за целия програмен период.


— Пояснява се връзката между резултатите от оценката на риска и планираната работа по одита.


— Примерен график за одити и задачи по одитите за следващата година в табличен вид.
5. ОЦЕНКА НА РИСКА


— Посочват се приложените процедури, включително доколко резултатите от предишни одити на органите и на системите са били взети предвид (като одити от периода 2000—2006 г., работа по одита за оценка на съответствието).


— Посочват се обхванатите управляващ орган, сертифициращ орган и междинни органи.


— Посочват се взетите предвид рискови фактори, включително всички хоризонтални въпроси, идентифицирани като рискови зони.


— Посочват се резултатите чрез идентификация и даване на приоритет на ключовите органи, процеси, контролни моменти и приоритетни оси за одитиране.
6. ДОВЕРИЕ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ ОРГАНИ


— Посочва се степента, до която някои компоненти се одитират от други одитори, и степента, до която може да се има доверие на подобен вид работа.


— Посочва се как одитиращият орган ще гарантира качеството на работата, извършена от другите органи, предвид международно приетите стандарти за одит.
7. РЕСУРСИ


— Посочват се ресурсите, планирани за предоставяне, най-малкото за идната година.
8. ДОКЛАДВАНЕ


— Посочват се вътрешните процедури за докладване, като временните и окончателните доклади от одитите, и правото на изслушване на одитирания орган и даване на обяснения преди вземането на окончателна позиция.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI


ОБРАЗЕЦ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА КОНТРОЛ И СТАНОВИЩЕЧАСТ A


Образец на годишен доклад за контрол по член 61, параграф 1, буква д), i) от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и член 44, параграф 2 от настоящия регламент1. ВЪВЕДЕНИЕ


— Посочват се отговорният одитиращ орган и други органи, които са участвали при съставянето на доклада.


— Посочва се 12-месечен (референтен) период, от който е взета случайната извадка.


— Посочват се обхваната от доклада оперативна програма (номер по CCI — общ идентификационен код), както и управляващият и сертифициращият орган за нея.


— Описват се стъпките за съставяне на доклада.2. ПРОМЕНИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ


— Посочват се всички значителни промени в системите за управление и контрол, съобщени на одитиращия орган, в съпоставка с описанието съгласно член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и датите, от които промените се прилагат.3. ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ОДИТ


— Посочват се всички извършени или предложени промени в стратегията за одита и съответните мотиви.4. ОДИТИ НА СИСТЕМАТА


— Посочват се органите, които са извършили одитите на системи, включително самият одитиращ орган.


— Обобщен списък на извършените одити (одитирани органи).


— Описание на базата за избор на одитите в контекста на стратегията за одита.


— Описание на основните констатации и заключения в резултат от работата по одита на системите за управление и контрол и функционирането им, включително доколко са достатъчни проверките на управлението, процедурите

по сертифициране и проследяването на одитите, дали разделението на функциите е адекватно и дали има съответствие с изискванията и политиките на Общността.


— Посочва се дали дадени идентифицирани проблеми са със системен характер, както и предприетите мерки, включително размер на неправомерните разходи и свързаните с тях финансови корекции.5. ОДИТИ НА ИЗВАДКА ОТ ОПЕРАЦИИ


— Посочват се органите, които са извършили одитите на извадката, включително одитиращият орган.


— Описва се базата за избор на извадката/ите.


— Посочват се прагът на допустимост и в случай на статистическо вземане на извадки, прилаганото ниво и интервалът, ако е приложимо, на достоверност.


— Обобщена таблица (виж точка 9 по-долу), в която се посочват допустимите декларирани пред Комисията разходи през календарната (референтната) година (в края на одитния период), сумата на одитираните разходи и процентът

на одитирани разходи във връзка с общо допустимите декларирани пред Комисията разходи (както за последната календарна година, така и кумулативно). Информацията, която се отнася до случайната извадка, трябва да се разграничава от информацията, която се отнася до други извадки.


— Описват се основните резултати от одитите, които посочват по-специално сумата на неправомерните разходи и равнището на грешки в резултат на одитираната случайна извадка.
— Посочват се заключенията от резултатите от одитите по отношение на ефективността на системата за управление и

контрол.


— Информация за последващите действия за нередностите, включително преглеждане на по-рано докладвани равнища

на грешки.


— Посочва се дали дадени идентифицирани проблеми са със системен характер, както и предприетите мерки, включително размер на неправомерните разходи и свързаните с тях финансови корекции.6. КООРДИНИРАНЕ МЕЖДУ ОДИТИРАЩИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ ЗА НАДЗОР, ИЗВЪРШВАН ОТ ОДИТИРАЩИЯ ОРГАН


— Описва се процедурата за надзор, прилагана от одитиращия орган към други органи, които извършват одитите съгласно член 61, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 (ако е приложимо).7. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ОДИТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ


— Информация за последващи действия от неизпълнени препоръки в резултат на одитите и последващи действия от одити на системи и одити на операции през предходни години.8. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)9. ТАБЛИЦА ЗА ДЕКЛАРИРАНИ РАЗХОДИ И ОДИТИ НА ИЗВАДКИРегиони,обхванатиотцел"Сближаване"


              Кумулатив
              насумана
          Сумана   одитира
Референция Деклари   Сумаипроцент   неправо Кумулатив ните
Номерпо рани Разходипрезреферент (равнищенагрешки)от Други мерните насума разходи
CCI(общ разходи натагодина,одитирани неправомерните одити разходив надекла катопро
идентифи презрефе възоснованаслучайна разходивслучайната рани друга рираните центот
кационен рентната извадка извадка разходи извадка разходи кумулатив
код) година     (1) от   натасума
          разходи   надеклари
              раните
              разходи
    (2) (3) Сума %        
                   (1) Разходизадопълнителнаизвадкаиразходизаслучайнаизвадкаизвънреферентнатагодина.

(2) Суманаодитиранитеразходи.

(3) Процентнаодитиранитеразходивъввръзкасдопустимитеразходи,деклариранипредКомисиятапрезреферентнатагодина.Региони,обхванатиотцел"Несближаване"


              Кумулатив
              насумана
          Сумана   одитира
Референция Деклари   Сумаипроцент   неправо Кумулатив ните
Номерпо рани Разходипрезреферент (равнищенагрешки)от Други мерните насума разходи
CCI(общ разходи натагодина,одитирани неправомерните одити разходив надекла катопро
идентифи презрефе възоснованаслучайна разходивслучайната рани друга рираните центот
кационен рентната извадка извадка разходи извадка разходи кумулатив
код) година     (1) от   натасума
          разходи   надеклари
              раните
              разходи
    (2) (3) Сума %        
                   
(1) Разходи за допълнителна извадка и разходи за случайна извадка извън референтната година.

(2) Сума на одитираните разходи.

(3) Процент на одитираните разходи във връзка с допустимите разходи, декларирани пред Комисията през референтната година.
ЧАСТ Б


Образец на годишно становище по член 61, параграф 1, буква д), ii) от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и член 44, параграф 2 от настоящия регламент


До Европейската комисия, Генерална дирекция […]1. ВЪВЕДЕНИЕ


Долуподписаният, представляващ (име на органа, определен от държавата-членка), прегледах функционирането на системите за управление и контрол в оперативната програма (наименование на оперативна програма, номер по CCI (общ идентификационен код), период) с цел издаването на становище дали системата функционира ефективно, за да се даде разумна гаранция, че отчетите за разходите, представени пред Комисията, са верни и транзакциите, за които са направени тези разходи, са законни и редовни.2. ОБХВАТ НА ПРЕГЛЕДА


Прегледът беше извършен в съответствие със стратегията за одита за тази програма за периода от 1 юли до 30 юни (година) и беше докладван в приложения годишен доклад за контрол по член 61, параграф 1, буква д), i) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


Или


Нямаше ограничения за обхвата на прегледа.


Или


Обхватът на прегледа беше ограничен от следните фактори:


a)


б)


в) и др.


(Посочва се всяко ограничение за обхвата на прегледа, например всички системни проблеми, слабости в системата за управление и контрол, липса на придружаваща документация, случаи, за които има заведени производства, и др., и оценка на размера на разходите и отпуснатия принос на Общността. В случай че одитиращият орган не смята, че тези ограничения оказват въздействие върху окончателно декларираните разходи, това трябва да се заяви.)3. СТАНОВИЩЕ


Или


(Становище без резерви)


Въз основа на горепосочения преглед смятам, че за горепосочения период системата за управление и контрол, установена за програмата … (наименование на оперативна програма, номер по CCI (общ идентификационен код), период), съответства на приложимите изисквания на членове от 57 до 61 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и на глава VII от Регламент (ЕО) № 498/2007 (1), функционира ефективно и може да се даде разумна гаранция, че отчетите за разходите, представени пред Комисията, са верни и транзакциите, за които са направени тези разходи, са законни и редовни.


Или


(Становище с резерви)


Въз основа на горепосочения преглед смятам, че за горепосочения период системата за управление и контрол, установена за програмата … (наименование на оперативна програма, номер по CCI (общ идентификационен код), период), съответства на приложимите изисквания на членове от 57 до 61 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и на глава VII от Регламент (ЕО) № 498/2007, функционира ефективно и може да се даде разумна гаранция, че отчетите за разходите, представени пред Комисията, са верни и като следствие от разумната гаранция — че транзакциите, за които са направени тези разходи, са законни и редовни, с изключение на следните аспекти (2):


(1) ОВ L 120, 10.5.2007 г., стр. 1.

(2) Посочва/т се органът или органите и аспектът/ите на системите му/им, които не съответстват на изискванията и/или не оперират ефективно.
Причините, поради които смятам, че този/тези аспект/и на системите не беше/бяха в съответствие с изискванията и/или не оперираше/ха, така че да може да се даде разумна гаранция, че отчетите за разходите, представени пред Комисията,

са верни, са следните … (1).


Смятам, че въздействието на резервите възлиза на … от общо декларираните разходи. Засегнатият принос на Общността възлиза на …


Или


(Отрицателно становище)


Въз основа на горепосочения преглед смятам, че за горепосочения период системата за управление и контрол, установена за програмата … (наименование на оперативна програма, номер по CCI (общ идентификационен код), период), не беше в съответствие с приложимите изисквания на членове от 57 до 61 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и на глава VII от Регламент (ЕО) № 498/2007 и не функционираше ефективно, за да може да се даде разумна гаранция, че отчетите за разходите, представени пред Комисията, са верни и като следствие не дават разумна гаранция, че транзакциите, за които са направени тези разходи, са законни и редовни.


Това отрицателно становище се базира на… (2).Дата: Подпис:(1) Посочват се за всеки орган и всеки аспект на системата причините за резервите.

(2) Посочват се за всеки орган и всеки аспект причините за отрицателното становище.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII


ОБРАЗЕЦ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА КОНТРОЛ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ПО ЧЛЕН 61, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Е) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1198/2006 И ЧЛЕН 44, ПАРАГРАФ

3 ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

ЧАСТ A


Образец на окончателен доклад за контрол1. ВЪВЕДЕНИЕ


— Посочват се отговорният одитиращ орган и други органи, които са участвали при съставянето на доклада.


— Посочва се последният референтен период, от който е взета случайната извадка.


— Посочват се обхванатата от доклада оперативна програма, както и управляващият и сертифициращият орган за нея.


— Описват се стъпките на съставяне на доклада.2. ПРОМЕНИ В СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ И В СТРАТЕГИЯТА ЗА ОДИТА (1)


— Посочват се всички значителни промени в системите за управление и контрол, съобщени на одитиращия орган, в съпоставка с описанието съгласно член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 и датите, от които промените се прилагат.


— Посочват се всички извършени или предложени промени в стратегията за одита и мотивите за това.3. ОБОБЩЕНИЕ НА ОДИТИ, ИЗВЪРШЕНИ ПО ЧЛЕН 61, ПАРАГРАФ 1, БУКВИ A) И Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1198/2006 И ПО ЧЛЕН 43 ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТЗа одити на системи:


— Посочват се органите, които са извършили одити на системата, включително самият одитиращ орган.


— Обобщен списък на извършените одити: одитирани органи и година на одита.


— Описание на базата за избор на одитите в контекста на стратегията за одита (2).


— Описание на основните констатации и заключения в резултат от работата по одита на системите за управление и контрол и функционирането им, включително, доколко са достатъчни проверките на управлението, процедурите по сертифициране и проследяването на одитите, дали разделението на функциите е адекватно и дали има съответствие с изискванията и политиките на Общността (2).


— Посочва се дали дадени идентифицирани проблеми са със системен характер, както и предприетите мерки, включително количеството на неправомерните разходи и свързани с тях финансови корекции (2).За одитите на операции:


— Посочват се органите, които са извършили одитите на извадките, включително одитиращият орган.


— Описва се базата за избор на извадката/ите.


— Посочват се прагът на допустимост и в случай на статистическо вземане на извадки, прилаганото равнище и интервалът, ако е приложимо, на достоверност.


(1) За промени, които не са посочени от по-ранни годишни доклади за контрол.

(2) За одити, които не са обхванати от по-ранни годишни доклади за контрол.
— Описват се основните резултати от одитите, които посочват по-специално сумата на неправомерните разходи и равнището на грешки в резултат на одитираната случайна извадка (1).


— Посочват се заключенията от резултатите от одитите по отношение на ефективността на системата за управление и контрол.


— Информация за последващите действия за нередностите, включително преглеждане на по-рано докладвани равнища на грешки.


— Посочва се дали дадени идентифицирани проблеми са със системен характер, както и предприетите мерки, включително количеството на неправомерните разходи и свързани с тях финансови корекции (1).4. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ


— Информация за последващите действия от резултатите от одити на системи и одити на операции.5. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ОТ ОДИТИРАЩИЯ ОРГАН ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ


— Обобщение на одитите за процедурата по приключване на управляващите, сертифициращите органи и междинните органи.


— Обобщение на резултатите от прегледа на книгата на длъжниците, водена съгласно член 60, буква е) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


— Обобщение на резултатите от изпълнението на контрола за точността на декларираните суми спрямо съпровождащите документи.


— Обобщение на резултатите от прегледа на докладите на други национални или на Общността одитиращи органи(посочва се по категория какви доклади са били получени и прегледани).


— Обобщение на резултатите от прегледа на информацията, свързана с последващите действия от одитните констатации и преодоляването на нередностите.


— Обобщение на резултатите от прегледа на допълнителната работа, извършена от управляващия и сертифициращия орган, за да може да бъде дадено становище без резерви.


— Други.6. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ОБХВАТА НА ПРЕГЛЕДА ОТ ОДИТИРАЩИЯ ОРГАН


— Подробности за всички фактори, които са ограничили обхвата на прегледа от одитиращия орган, трябва да бъдат докладвани (2).


— Оценка на засегнатия размер на разходите и на приноса на Общността.7. ДОКЛАДВАНИ НЕРЕДНОСТИ


— Потвърждава се, че процедурата за докладване и последващите дейности за нередностите, включително обработката на системни проблеми, са били извършени в съответствие с нормативните изисквания.


— Потвърждава се точността на информацията, дадена в окончателния доклад за изпълнение за докладваните нередности съгласно член 70, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


— Списък със случаи, които се смятат за системни, и засегнатият размер на разходите.8. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (АКО Е ПРИЛОЖИМО)


(1) За одити, които не са обхванати от по-ранни годишни доклади за контрол.

(2) Примери за това са системни проблеми, слабости в системите за управление и контрол, липса на съпровождащи документи и случаи, за които се водят съдебни дела.
9. ТАБЛИЦА ЗА ДЕКЛАРИРАНИ РАЗХОДИ И ОДИТИ НА ИЗВАДКИРегиони, обхванати от цел „Сближаване“              Кумулатив
              насумана
          Сумана   одитира
Референция Деклари   Сумаипроцент   неправо Кумулатив ните
(номерпо рани Разходипрезреферент (равнищенагрешки)от Други мерните насума разходи
CCI-общ разходи натагодина,одитирани неправомерните одити разходив надекла катопро
идентифи презрефе възоснованаслучайна разходивслучайната рани друга рираните центот
кационен рентната извадка извадка разходи извадка разходи кумулатив
код) година     (1) от   натасума
          разходи   надеклари
              раните
              разходи
    (2) (3) Сума %        
                   
                   (1) Разходизадопълнителнаизвадкаиразходизаслучайнаизвадкаизвънреферентнатагодина.

(2) Суманаодитиранитеразходи.

(3) Процентнаодитиранитеразходивъввръзкасдопустимитеразходи,деклариранипредКомисиятапрезреферентнатагодина.
Региони,обхванатиотцел"Несближаване"


              Кумулатив
              насумана
          Сумана   одитира
Референция Деклари   Сумаипроцент   неправо Кумулатив ните
(номерпо рани Разходипрезреферент (равнищенагрешки)от Други мерните насума разходи
CCI(общ разходи натагодина,одитирани неправомерните одити разходив надекла катопро
иденти презрефе възоснованаслучайна разходивслучайната рани друга рираните центот
фикационен рентната извадка извадка разходи извадка разходи кумулатив
код)) година     (1) от   натасума
          разходи   надеклари
              раните
              разходи
    (2) (3) Сума %        
                   
                   
(1) Разходи за допълнителна извадка и разходи за случайна извадка извън референтната година.

(2) Сума на одитираните разходи.

(3) Процент на одитираните разходи във връзка с допустимите разходи, декларирани пред Комисията през референтната година.

ЧАСТ Б


Декларация за приключванеДо Европейската комисия, Генерална дирекция […]
1. ВЪВЕДЕНИЕ


Долуподписаният, … представляващ (име на органа, определен от държавата-членка), прегледах за оперативната програма … (наименование на оперативна програма, номер по CCI (общ идентификационен код), период) резултатите от извършената от одитиращия орган или под негова отговорност работа по одита за тази програма, в съответствие със стратегията за одита [и извърших допълнителна работа, която сметнах за необходима]. Резултатите от прегледа и допълнителната работа, която извърших, са обобщени в приложения окончателен доклад за контрол (който също съдържа изискваната за годишния доклад за контрол информация за периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г.). Планирах и извърших тази работа с цел да получа разумна гаранция дали заявлението за плащане за остатъка от приноса на Общността за програмата е коректно и валидно, както и за това, дали транзакциите, за които са направени тези разходи, обхванати от окончателния отчет за разходите, са законни и редовни.
2. ОБХВАТ НА ПРЕГЛЕДА


Прегледът беше извършен в съответствие със стратегията за одита за тази програма и беше докладван в приложения окончателен доклад за контрол по член 61, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1198/2006.


Или


Нямаше ограничения за обхвата на прегледа.


Или


Обхватът на прегледа беше ограничен от следните фактори:


a)


б)


в) и др.


(Посочва се всяко ограничение за обхвата на прегледа, например всички системни проблеми, слабости в системата за управление и контрол, липса на придружаваща документация, случаи, за които има заведени производства, и др. и оценка на размера на разходите и отпуснатия принос на Общността. В случай че одитиращият орган не смята, че тези ограничения оказват въздействие върху окончателно декларираните разходи, това трябва да се заяви.)3. НЕРЕДНОСТИ И РАВНИЩА НА ГРЕШКИ


Или


Случаите на нередности и равнищата на грешки, открити при извършването на одита, не са такива, че да попречат да се даде становище без резерви, като се отчитат задоволителният начин, по който управляващият орган се е справил с тях, и тенденциите на повтарянето им с течение на времето.


Или


Случаите на нередности и равнищата на грешки, открити при извършването на одита, и начинът, по който управляващият орган се е справил с тях, са такива, че да попречат да се даде становище без резерви. Списък с тези случаи се предоставя в окончателния доклад за контрол, като едновременно с това се посочва вероятността да са от системен характер, както и мащабът на проблема. Размерите на общо декларираните разходи и на публичното финансиране, които биха могли да са засегнати, възлизат съответно на … Следователно съответстващият принос на Общността, който би могъл да е засегнат, възлиза на ….4. СТАНОВИЩЕ


Или


(Становище без резерви)


Ако няма ограничения за обхвата на прегледа и ако случаите на нередности и равнищата на грешки и начинът, по който управляващият орган се е справил с тях, не изключват да се издаде становище без резерви:


Въз основа на горепосочения преглед смятам, че окончателният отчет за разходите представя безпристрастно по отношение на всички материални аспекти платените в рамките на оперативната програма разходи, че заявлението за плащане на остатъка от приноса на Общността за тази програма е валидно, както и че транзакциите, за които са направени тези разходи, обхванати от окончателния отчет за разходите, са законни и редовни.


Или


(Становище с резерви)


Ако има ограничения за обхвата на прегледа и/или ако случаите на нередности и равнищата на грешки и начинът, по който управляващият орган се е справил с тях, позволяват издаването на становище с резерви, но не оправдават отрицателното становище за всички въпросни разходи:


Въз основа на горепосочения преглед смятам, че окончателният отчет за разходите представя безпристрастно по отношение на всички материални аспекти платените в рамките на оперативната програма разходи, че заявлението за плащане на остатъка от приноса на Общността за тази програма е валидно, както и че транзакциите, за които са направени тези разходи, обхванати от окончателния отчет за разходите, са законни и редовни, с изключение на посоченото в точка

2 по-горе и/или забележките в точка 3 по отношение на равнището на грешки и случаите на нередности и начина, по който управляващият орган се е справил с тях, въздействието от които е количествено изразено по-горе. Смятам, че въздействието от тези резерви възлиза на … от общо декларираните разходи. Засегнатият принос на Общността следователно е ….
Или


(Отрицателно становище)


Ако има сериозни ограничения за обхвата на прегледа, ако равнището на грешки и случаите на нередности и начинът, по който управляващият орган се е справил с тях, са такива, че не може да бъде направено заключение за достоверността на окончателния отчет за разходите без значителна по-нататъшна работа:


Въз основа на горепосочения преглед, и по-специално предвид посоченото в точка 2 и/или равнищата на грешки и случаите на нередности, и факта, че управляващият орган не се е справил по задоволителен начин с тях, както се посочва в точка 3, смятам, че окончателният отчет за разходите не представя безпристрастно по отношение на всички материални аспекти платените в рамките на оперативната програма разходи, че следователно заявлението за плащане на остатъка от приноса на Общността за тази програма не е валидно и че транзакциите, за които са направени тези разходи, обхванати от окончателния отчет за разходите, не са законни и редовни.Дата: подпис:

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII


ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧАСТИЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ПО ЧЛЕН 44, ПАРАГРАФ 5До Европейската комисия, Генерална дирекция […]


Управляващият орган за програмата … (наименование на оперативна програма, номер по CCI (общ идентификационен код), период) е предал отчет за разходите, свързани с операциите, [приключени на … (дата, до която операциите са били приключени)/ приключени между … и … (дати, между които операциите са били приключени)] и кандидатства за частично приключване на програмата въз основа на член 85, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1198/2006 за тези операции.


Долуподписаният, представляващ (име на органа, определен от държавата-членка), прегледах резултатите от извършената работа по одита за тази програма, както е посочено в годишните доклади за контрол и годишните становища, издадени въз основа на член 61, параграф 1, буква д), i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1198/2006 за … година/и.


Планирах и извърших тази работа с цел да получа разумна гаранция, че даденият отчет за разходите е коректен и валиден и че транзакциите, за които са направени тези разходи, обхванати от окончателния отчет за разходите, са законни и редовни.Становище


Въз основа на горепосочения преглед смятам, че отчетът за разходите за приключените операции, предаден от управляващия орган за програмата … (наименование на оперативна програма, номер по CCI (общ идентификационен код), период) за целите на частично приключване на програмата, що се касае за операциите [приключени на …/приключени между … и …], представя безпристрастно по отношение на всички материални аспекти платените разходи и че транзакциите, за които са направени тези разходи, са законни и редовни.Дата: Подпис:

ПРИЛОЖЕНИЕ IX


УДОСТОВЕРЕНИЕ И ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
ЧАСТ A


Удостоверение и отчет за разходите и заявление за междинно плащане


ЧАСТ Б


Удостоверение и отчет за разходите и заявление за окончателно плащане